Združen račun

Če prejemate več računov za plačilo RTV-prispevka za različne lokacije in jih želite združite v en račun, so pogoji za združitev računov sledeči:

  • ni nobenih neporavnanih obveznosti,
  • zavezanec na računih je ista oseba,
  • dodatna omejitev za fizične osebe: na računih je ista vrsta bremenitve v enakem znesku (npr. pavšalni RTV-prispevek 12,75 eur).

Zavezanec pošlje zahtevek za združitev računov pisno po pošti ali po elektronski pošti na naslov rtv.prispevki@rtvslo.si. Opozorilo: Na združenem računu ni specifikacije, na katere naslove in sklicne številke se nanaša združen račun.

Plačilo v naprej

RTV Slovenija ne more obračunati RTV-prispevka za poljubno obdobje v naprej, saj je z zakonom določena mesečna obveznost. Ne glede na to pa ima zavezanec možnost, da sam nakaže poljubni znesek RTV-prispevka (npr. trenutna višina RTV-prispevka x poljubno št. mesecev) in pri tem upošteva standardna plačilna navodila kot za mesečni račun. Presežek plačila RTV-prispevka se šteje kot dobroimetje oz. predplačilo, ki se bo črpalo vsak mesec do dokončne porabe. O izvedenem nakazilu nas plačnik obvesti po tel. št. 01 475 3010 (vsak del. dan od 8.00 do 14.00) ali po e-pošti na naslov: rtv.prispevki@rtvslo.si in sporoči, ali želi prejemati evidenčne obračune RTV-prispevka tudi v času črpanja dobroimetja in na kakšen način.

Plačilna navodila

Sredstva za RTV-prispevek se nakazujejo na posebni račun RTV Slovenija, odprt pri UJP št. SI56 0110 0849 3106 536, koda namena: SUBS, BIC banke prejemnika: BSLJSI2X.

Knjiženje plačil

Plačila se knjižijo avtomatično in zapirajo izdane račune na podlagi 13-mestne številke, ki je za vsak mesec unikatna in izpisana na položnici (UPN nalogu) v polju Referenca prejemnika za oznako SI12. V primeru, da se znesek nakazila ne ujema s številko reference prejemnika, se nakazilo knjiži na najstarejšo neporavnano obveznost.

Postopek v primeru neplačanega računa

RTV-prispevek se v skladu z Zakonom o davčnem postopku plačuje do 15. v mesecu za tekoči mesec.

V primeru, da zavezanec svojih mesečnih obveznosti ne poravna, ga RTV Slovenija na zaostale obveznosti opomni na naslednjih mesečnih obračunih RTV-prispevka. Zavezanec ima tako pri vsakokratnem računu za tekoči mesec izpisane tudi morebitne neporavnane račune iz preteklih mesecev tekočega leta.

Zavezancem, ki svojih zapadlih obveznosti tudi po tem ne poravnajo, izda RTV Slovenija po uradni dolžnosti odločbo o obveznosti plačila prispevka za programe RTV Slovenija.

V kolikor obveznost tudi po prejeti odločbi ni poravnana, RTV Slovenija s sklepom o davčni izvršbi začne postopek izvršbe zapadlih neporavnanih obveznosti. Postopek se vodi v skladu z Zakonom o davčnem postopku.

Za vse informacije v zvezi z izdano odločbo ali sklepom o davčni izvršbi se lahko obrnete:

  • pisno na RTV Slovenija, Služba za obračun RTV-prispevka, Čufarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, s pripisom "Odločbe" ali "Sklepi"
  • osebno v informacijski pisarni na Čufarjevi 2, Ljubljana, in sicer v času uradnih ur - od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 ter ob sredah še od 14.00 do 17.00.
  • telefonska številka: 01/475 46 31
  • elektronski naslov: izvrsbe@rtvslo.si