Več gledalcev, ki televizijske vsebine spremljajo prek spletnega predvajalnika in arhiva RTV 4D, se je pritožilo zaradi sedemdnevne omejitve, ki velja za dostopnost nadaljevanke Jezero. Varuhinja Ilinka Todorovski je o tem vprašala pristojne ter napisala mnenje in priporočilo.

Pojasnilo direktorice TV Slovenija

»Podobno, kot je uvrščanje oddaj v programsko shemo televizije stvar programske odločitve, je tudi uvrščanje oddaj na splet stvar programske presoje. Oddaje, ki so v na TV-portalu RTV Slovenija in so starejše od dneva, ko smo uvedli prvo možnost ogleda na spletu, niso dostopne ves čas. To, da so na spletu, je anomalija sistema, ki doslej še ni bil urejen. Zdaj smo ga začeli urejati in v prihodnje bomo morali ločevati med spletnimi ogledi na zahtevo, t. i. VOD, in arhivom, na način, kot to velja za starejše oddaje. BBC ima, na primer, svoje oddaje na voljo na spletu ob predhodni registraciji teden dni, nato pa so shranjene v arhivu in dostopne le izjemoma in pod določenimi pogoji. Odločili smo se, da bomo z letom 2020 omejili čas predvajanja posameznih vsebin na spletu in oblikovali časovne pasove za gledanje vseh delov serij naenkrat oz. maratonsko gledanje serij," je v pojasnilu zapisala direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak.

Direktorica je napovedala tudi spremembe, prijaznejše do uporabnikov: »RTV Slovenija je v procesu omogočanja registracije plačnikov RTV-prispevka s posebno številko, ki bo omogočala gledanje naših programov v tujini in drugačno možnost gledanja vsebin RTV Slovenija. V kratkem bomo javnost seznanili s podrobnostmi načina registracije in možnosti, ki jih bo slednja ponujala.«

Programske odločitve sprejema vodstvo

Varuhinja je v odgovorih pritožnikom pritrdila direktoričinim navedbam, da področje dostopnosti arhivskih vsebin na spletu ni urejeno in da programske odločitve, torej tudi odločitve o dostopnosti, sprejema vodstvo. Opozorila pa je, da je odločitev o časovno omejenem dostopu do izvirne produkcije sprememba, ki posega v ustaljene gledalske navade in ni bila vnaprej napovedana: »Domače televizijske vsebine, torej tiste, ki so nastale v produkciji TV Slovenija, so bile doslej na spletu časovno neomejeno dostopne. Omejitev pri seriji Jezero je posledica nove programske politike."

Varuhinjino mnenje in priporočilo

Dolžnost javnega medija je, da programske odločitve sprejema zavedajoč se posledic posega v pridobljene in uveljavljene navade občinstva.

Menim, da je transparentno delovanje javnega medija njegova prednost in dodana vrednost.

Ilinka Todorovski

Zlasti pri uvedbi večjih novosti in sprememb, ki zadevajo program in občinstvo, je potrebno posebej skrbno tehtanje argumentov za in proti ne le na ravni posameznih enot ali programov, ampak na ravni Zavoda, v dialogu s strokovno javnostjo, upoštevaje poslanstvo in doseg javnega medija ter tako, da bodo gledalci, poslušalci, bralci in uporabniki o spremembah in razlogih zanje vnaprej kakovostno obveščeni.

Vodstvu TV Slovenija in RTV Slovenija varuhinja priporoča, da po ustaljenih komunikacijskih poteh občinstvu pojasnijo, kaj je namen novosti, ki je začela veljati z letom 2020.

Poišče naj se način za sprotno obveščanje spletnih gledalcev oz. uporabnikov RTV 4D, za katere oddaje iz produkcije TV Slovenija bo veljala časovna omejitev v dostopnosti.

Se ponavlja zgodba z obvezno registracijo?

Neomejena dostopnost domačih vsebin je bila večkrat poudarjena zlasti v obdobju uvajanja obvezne registracije za uporabo spletnega predvajalnika in arhiva RTV 4D spomladi 2018, kakor tudi kasneje, ko so uporabniki izražali mnenje, da je registracija v nasprotju z javno naravo javnega medija.

Upravičeno so opozarjali na pomanjkljivo javno komunikacijo, odsotnost vsebinskih pojasnil in argumentov ter številne zaplete (tehnične težave z registracijo, zapleti za publiko s senzornimi ovirami, nedorečenosti v informiranju, odsotnost stalne podpore itd.).

Odpravljena geoblokada na območju EU

Zavezancem za plačilo RTV-prispevka je z registracijo oz. prek uporabniškega računa na voljo dodatna storitev spremljanja vseh programov TV Slovenija na območju celotne Evropske unije. Podrobnosti si lahko preberete na tej povezavi.

Varuhinja je takšnemu adhoc uvajanju novosti nasprotovala in večkrat predlagala, da se ukine, dokler ne bo zagotovljena stalna podpora uporabnikom s težavami, predvsem pa do takrat, ko bodo nedvoumno pojasnjeni razlogi za poseg v ustaljene uporabniške navade. Ob uvedbi je bila edina očitna korist, da si je bilo mogoče prek RTV 4D tuje vsebine pogledati še za 7 dni nazaj.

Pristojni so postopno odpravljali pomanjkljivosti. Zadnja novost je uvedba možnosti ogleda programov iz drugih držav EU (odprava geoblokade), ki pa so jo registrirani uporabniki pridobili šele slabi dve leti po uvedbi obvezne registracije.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO