V javnem mediju je pri podajanju javnozdravstvenih vsebin treba v prvi vrsti slediti
javnozdravstvenim smernicam v državi ter argumentom stroke.

Pri obravnavi javnozdravstvenih (kakor tudi drugih strokovnih, znanstvenih itd.) tematik ni dovoljeno matematično izravnavati strokovnih argumentov, ki slonijo na dejstvih in dognanjih, ter nasprotnih mnenj, ki slonijo na občutkih, strahovih, nedokazanih trditvah, neprimerljivih podatkih ali podatkih, ki jih je stroka ovrgla.

Lažno uravnoteževanje ni dovoljeno

Lažno uravnoteževanje (false equivalence), ko se primerja neprimerljivo, ni združljivo z
odgovornim novinarstvom v javnem mediju.

Dolžnost javnega medija je, da daje prednost dejstvom, strokovnim ugotovitvam, pred laičnimi mnenji in laičnimi interpretacijami teh podatkov in dokazov. Vendar pa je za celovit prikaz javnozdravstvenih tematik, ki očitno tudi delijo in sprožajo kontroverze, treba poiskati ustrezen način za vključitev ločenih pogledov, upoštevaje vsakokratni fokus, kontekst in žanr obravnave.

10. 2. Odnos do zdravja (Poklicna merila in načela novinarske etike)

"Na RTV Slovenija spoštujemo osnovno načelo iz Hipokratove prisege: Ne stori ničesar, kar bi škodovalo zdravju bolnika. Zato pri poročanju o tej problematiki spoštujemo naslednja poklicna načela:
a. Z informacijami in oddajami ne smemo ogrožati zdravja ljudi.
b. Pred objavo je treba vsa dejstva, ki vplivajo na zdravje ljudi, skrbno preveriti v posvetovanju z medicinsko stroko, tudi če bi s tem ogrozili roke za pripravo posameznih oddaj.
c. S poročili in oddajami ne ustvarjamo lažnih upov oz. pričakovanj, češ "kmalu bo odkrito čudodelno zdravilo".
d. Zaradi nasprotujočih si interesov se izogibamo tržnemu propagiranju zdravil posameznih proizvajalcev.
e. Posebno skrbno varujemo tajnost podatkov o pacientih in njihovih boleznih. Skrbno pazimo, da jih ne žalimo ali kakor koli ne prizadenemo njihovega človeškega dostojanstva. Zavedati se moramo, da utegnejo naši prispevki trajno vplivati na potek njihovega življenja.
f. Skrbno se bomo izogibali, da ne bi povečevali žalosti in prizadetosti posameznikov, posebej če gre za otroke in za zelo bolne ljudi.
g. Spoštujemo zasebnost družin obolelih ali kakor koli prizadetih oseb.
h. Zasebnost ljudi zagotavljamo tudi ob naravnih nesrečah. Bližnjim posnetkom ranjenih, bolnih ali kakor koli drugače prizadetih oseb v teh nesrečah se, kolikor je mogoče, izogibamo.
i. Če bomo v dvomih, poročil o zdravstveni tematiki ne bomo objavljali.

Ločena mnenja, strahovi, teorije zarot

Kako obravnavati razlage in mnenja, ki se napajajo pri osamljenih znanstvenih oz. strokovnih argumentih ali v teorijah zarot? Vsekakor ne s posmehovanjem, norčevanjem, zvišenostjo in podcenjevanjem.

Varuhinja opozarja, da je treba prisluhniti tudi pomislekom zanikovalcev, dvomljivcev in nasprotnikov cepiv ter pri odgovornih v imenu tega dela občinstva, kakor tudi drugih, ki imajo zadržke ali se bojijo, iskati odgovore na njihova vprašanja, dvome in strahove.

V času poostrenih ukrepov za zajezitev epidemije in spreminjajočih se navodil za ohranjanje zdravja ima javni medij posebno odgovornost, da s parcialnimi informacijami ne bega občinstva. V iskanju razlag in dodajanju novih pogledov mu ni treba tekmovati z družbenimi omrežji, pomembna je verodostojnost izrečenega, ob zavedanju posledic za zdravje ljudi.