Kako lahko stopim v stik z varuhinjo?

S spletnim obrazcem: odpri obrazec

S sporočilom na e-naslov: varuh@rtvslo.si

S klicem na številko: 01 475 47 00

Ko je varuhinja odsotna, je sporočila mogoče pustiti na telefonskem odzivniku.

S pošto na naslov: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana (za varuhinjo)


Nekaj pogostih vprašanj in odgovorov

Kako deluje varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev?

Varuhinja sprejema odzive gledalcev, poslušalcev in bralcev vsebin oziroma uporabnikov storitev javne radiotelevizije.

Na podlagi pritožb in kritičnih odzivov ali na svojo pobudo ugotavlja skladnost objavljenih vsebin s poklicnimi merili in načeli novinarske etike ter programskimi standardi. Ustvarjalce vsebin, urednike in vodje opozarja na napake, nepravilnosti, nejasnosti in zdrse, ki ji je treba popraviti in poskrbeti, da se ne ponovijo. Tako deluje kot notranji etični regulator.

Opravlja tudi vlogi posrednika in mediatorja: občinstvu pomaga poiskati odgovore in navezati stike s pristojnimi uredništvi, službami in enotami RTV Slovenija, spodbuja dialog pri reševanju nesoglasij in sporov ter zlasti ob ponavljajočih se zadevah predlaga spremembe in izboljšave.

O prejetih vlogah in odgovorih ter podanih mnenjih in priporočilih pripravlja mesečna in letna poročila, ki so objavljena na spletu. O odzivih, ugotovitvah ter stikih z občinstvom redno poroča Programskemu svetu RTV Slovenija in njegovim delovnim telesom.

V medijih in na srečanjih z občinstvom odgovarja na vprašanja o vlogi javnega medijskega servisa, veljavnih programskih standardih in poklicnih merilih ter o svojem delovanju.

Pristojnosti in naloge varuhinje opredeljuje pravilnik, ki je dostopen tukaj.

Strnjen pregled varuhinjinih nalog in pristojnosti ter načel delovanja je dostopen tudi v zgibanki, ki je dostopna na povezavi.


Kako lahko stopim v stik z varuhinjo?

Preko spletnega obrazca: odpri obrazec

S sporočilom na e-naslov: varuh@rtvslo.si

S klicem na številko: 01 475 47 00

Ko je varuhinja odsotna, je sporočila mogoče pustiti na telefonskem odzivniku.

S pošto na naslov: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana (za varuhinjo)


Kakšne odzive obravnava varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev?

Varuhinji je mogoče posredovati vse vrste odzivov: pritožbe, kritike, mnenja, vprašanja, pripombe, predloge, pobude in tudi pohvale, ki se nanašajo na programske vsebine in storitve RTV Slovenija. Odziv je treba podati najpozneje v 30 dneh po objavi vsebine v televizijskem ali radijskem programu oziroma na spletu. Priporočila za podajanje odzivov so na voljo na povezavi.

Varuhinja se odzivom posveča resno in spoštljivo, v zameno pa pričakuje, da so takšni tudi odzivi, torej spoštljivi do ustvarjalcev in drugih zaposlenih na RTV Slovenija, kakor tudi do vseh nastopajočih. Tudi najostrejšo kritiko je mogoče izreči ali zapisati strpno in preudarno.


Kdo lahko poda odziv?

Na programsko vsebino ali storitev RTV Slovenija se lahko odzove vsak gledalec, poslušalec, bralec oziroma uporabnik RTV Slovenija.


Kakšen naj bo odziv?

Odziv naj bo jasen, konkreten, argumentiran in spoštljiv. Nujno naj vsebuje naslednje informacije:
- na katero radijsko ali televizijsko oddajo, programski pas, članek na MMC itd. se nanaša pripomba,
- kdo je bil avtor vsebine,
- kdaj je bila vsebina na sporedu oz. objavljena,
- kaj je bilo po uporabnikovem mnenju sporno ali vredno pohvale ter zakaj.

Odziv je treba podati najpozneje v 30 dneh po objavi vsebine v televizijskem ali radijskem programu oziroma na spletu.

Natančna priporočila za podajanje odzivov so na voljo na povezavi.


Kako varuhinja obravnava posamezen odziv?

Varuhinja poskrbi, da odzivi pridejo na pravi naslov. Z njimi seznani ustvarjalce vsebin, uredništva, vodje enot ali vodstvo, odvisno od vsebine pritožbe, kritike, vprašanja, mnenja, pobude ali pohvale.

Po pridobitvi odziva pristojnih pripravi odgovor ali pojasnilo. Odgovor na pritožbo lahko vsebuje tudi varuhinjino mnenje in priporočilo. Z javnim delovanjem si varuhinja prizadeva, da se mnenja in priporočila tudi uresničijo.

Kadar obstaja velik javni interes in ob hujših kršitvah o zadevi pripravi poročilo, ki vsebuje vprašanje oziroma argumente pritožnika in pojasnilo oziroma argumente ustvarjalca, uredništva, vodje ali vodstva ter varuhinjino mnenje in priporočilo za odpravo nepravilnosti in za to, da se nepravilnosti ne bi ponovile.


Ali varuhinja obravnava vse prejete odzive?

Varuhinja ne odgovarja na žaljiva in sovražna sporočila, prav tako ne obravnava zlonamernih in neutemeljenih odzivov, iz katerih ni razvidno, na kaj se nanašajo ali pa niso v njeni pristojnosti, ter ponavljajočih se ali anonimnih odzivov.


Ali je odziv lahko anonimen?

Anonimnih odzivov varuhinja ne obravnava.

Pomembno je poudariti, da vsem pritožnikom zagotavlja zaupnost in skrbnost pri ravnanju z osebnimi podatki med obravnavo vloge. Odzivi so ustvarjalcem in pristojnim v javnem zavodu posredovani tako, da so osebni podatki skriti, prav tako varuhinja teh podatkov ne objavlja v svojih poročilih.


Kdaj bom prejel odgovor na svoj odziv?
Odgovor bo pripravljen v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 20 delovnih dneh. Pritožnik, ki z odgovorom ni zadovoljen, lahko v 20 delovnih dneh poda dopolnitev oziroma dodatno argumentacijo v zadevi. Varuhinja na dopolnjeno vlogo odgovori v 20 delovnih dneh.

Kakšen vpliv ima pritožba in kakšne so pristojnosti varuhinje?

Varuhinja lahko v mnenju in priporočilu predlaga odpravo napak in ukrepe za izboljšanje. O teh lahko sproži notranjo razpravo. Nastopi lahko tudi kot mediator v nesoglasjih med občinstvom in ustvarjalci. Vodstvo in uredništva so varuhinjine predloge, mnenja in priporočila dolžni obravnavati, sprejeti stališča o njih in jo obvestiti o ukrepih.

Odzive varuhinja predstavi odgovornim za vsebino ali storitev, Programskemu svetu in njegovim komisijam ter jih po potrebi pošlje tudi v obravnavo pristojni komisiji.

Varuhinjina mnenja, priporočila in poročila niso (pravno) zavezujoča.