Sklep o davčni izvršbi iz naslova neplačanega RTV prispevka

Sklep o davčni izvršbi iz naslova neplačanega RTV prispevka prejmejo vsi dolžniki, ki so predhodno prejeli Odločbo o obveznosti plačila prispevka za programe RTV Slovenija (izvršilni naslov) ter:

  • niso plačali dolgovanega zneska po odločbi in se zoper odločbo niso pritožili ali
  • niso plačali dolgovanega zneska, zoper odločbo pa so se pritožili, vendar je bila pritožba zavržena (s strani prvo ali drugostopenjskega organa) ali zavrnjena (s strani drugostopenjskega organa) ali
  • niso plačali dolgovanega zneska, zoper odločbo pa so se pritožili, vendar postopek še ni končan (pritožba namreč ne zadrži izvršitve).


Postopek davčne izvršbe dolga iz naslova RTV prispevka se vodi po določbah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/2006, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami). Po tem zakonu postopek davčne izvršbe uvede in vodi javni zavod RTV Slovenija, vse stroške davčne izvršbe plača dolžnik. Višina stroškov je določena s Pravilnikom o izvajanju zakona o davčnem postopku (XI. del Pravilnika, ki govori o stroških v zvezi z davčno izvršbo, odvzetim oziroma prepuščenim blagom in blagom, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni organ, ter pogojih za prodajo oziroma drugo ravnanje s tem blagom (Uradni list RS, št. 141/2006, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami).

Davčna izvršba se opravi:

  • z rubežem dolžnikovih denarnih prejemkov ali
  • z rubežem denarnih sredstev dolžnika pri banki oziroma hranilnici.

Pravna sredstva

Dolžnik se lahko zoper sklep pritoži pisno po pošti ali neposredno pisno oziroma ustno na zapisnik pri RTV Slovenija, Služba za obračun RTV prispevka, Čufarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, s pripisom ’’Sklepi’’.
Pri tem poudarjamo, da se s pritožbo zoper sklep o davčni izvršbi ne more izpodbijati samega izvršilnega naslova (odločbe), ki se izvršuje in da pritožba ne zadrži začetka davčne izvršbe.
Rok za pritožbo je 8 dni od dneva vročitve sklepa. V primeru, da vročevalec sklepa ne more vročiti naslovniku osebno, pusti pisno sporočilo o prispeli poštni pošiljki z navedbo, kje in do kdaj jo je mogoče prevzeti. Če naslovnik ne dvigne pošiljke na pristojni poštni enoti v roku 15-ih dni od prejema obvestila o prispeli priporočeni poštni pošiljki, velja vročitev sklepa v skladu s 87. členom Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/2006, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) za opravljeno z dnem preteka tega roka. Vročevalec bo po poteku roka za prevzem sklepa na pristojni poštni enoti, pustil dokument v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika.
Pritožba mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je potrebno za njeno obravnavo. Obsegati mora predvsem: navedbo sklepa (številka in datum), ki se izpodbija, navedbo organa, ki ga je izdal, razloge izpodbijanja sklepa, navedbo morebitnih zastopnikov ali pooblaščencev, osebno ime in naslov oziroma naziv in sedež pritožnika ter njegov podpis. V primeru, da stranko zastopa pooblaščenec, mora ta obvezno predložiti pooblastilo, iz katerega bo razvidno, kdo koga pooblašča, v kateri zadevi, datum ter obseg pooblastila. Pooblastilo morata obvezno podpisati tako pooblaščenec kot tudi pooblastitelj.
Vse prejete pritožbe, poslane v zakonsko predpisanem roku, najprej obravnava organ prve stopnje, t.j. RTV Slovenija. Ta preizkusi, ali je pritožba dovoljena, pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Če organ prve stopnje spozna, da pritožba ni dovoljena, da je prepozna ali da jo je vložila neupravičena oseba, jo zavrže s sklepom.
V primeru, da je pritožba stranke utemeljena, RTV Slovenija izda nov sklep, s katerim ustavi postopek izvršbe oziroma že izdani sklep nadomesti z novim. Sicer pa odstopi pritožbo v nadaljnji postopek in reševanje organu druge stopnje, t.j. Ministrstvu za kulturo.
Delodajalec oziroma izplačevalec osebnega dohodka lahko ugovarja le iz razloga, da dolžnik pri njem ne prejema denarnih prejemkov, in sicer pisno po pošti ali neposredno pisno oziroma ustno na zapisnik pri RTV Slovenija, Čufarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, v roku 8-ih dni po prejemu sklepa. Pri tem poudarjamo, da delodajalec nosi odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo.
 

Za vse informacije smo vam na voljo:
Pisno:
RTV Slovenija
Služba za obračun RTV prispevka
Čufarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
s pripisom "Sklepi"

Na omenjenem naslovu se lahko oglasite tudi osebno, in sicer v času uradnih ur - od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 ter ob sredah še od 14.00 do 17.00.

Telefonska številka: 01/475 46 31
Telefaks: 01/475 30 15 
Elektronski naslov: izvrsbe@rtvslo.si

Kazalo