Poudarek bo na sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, krepiti pa želi tudi tržno dejavnost.

Potočnik je pojasnil, da bodo nadaljevali ohranjanje biotske raznovrstnosti, izvajanje monitoringov in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Ker je sredstev premalo, da bi z njimi pokrili vse dejavnosti, bodo določene naloge opravljene tudi s sredstvi parkovnih lokalnih skupnosti, saj te s svojimi projekti prav tako uresničujejo namene in cilje parka.

Izvajanje programa in finančnega načrta za lansko leto kaže, da so bila sredstva za materialne stroške in investicijske izdatke porabljena v celoti. Stroški plač javne službe so presegli razpoložljiva sredstva, ki jih zagotavlja državni proračun, kritje tega primanjkljaja bo tako zagotovljeno iz sredstev lastne dejavnosti. Prihodki tržne dejavnosti so namreč lani presegli načrte, predvsem pri trženju prenočitvenih zmogljivosti.

Potočnik pričakuje, da bo zavod v prihodnje prihodke iz tržne dejavnosti, ki naj bi letos presegli 260.000 evrov, še povečal. "Razmišljamo o reorganizaciji oziroma kadrovski okrepitvi za opravljanje določenih nalog za pridobivanje sredstev iz tržne dejavnosti," je povedal Potočnik in dodal, da za to zavod potrebuje odobritev pristojnega ministrstva oziroma vlade.

Skupna vrednost načrtovanih prihodkov zavoda letos je sicer 3,34 milijona evrov, pri čemer državni proračun zagotavlja 2,69 milijona evrov za stroške dela, materialne stroške in investicije, ki pa jih zaradi rasti stroškov ne pokriva več v celoti.

Skoraj pol milijona evrov bo zavod prejel iz sklada za podnebne spremembe za izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in za spodbujanje trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja narave. Sredstva pa zavod prejema tudi v okviru različnih projektov, pri katerih sodeluje.

Stroški dela predstavljajo približno 55 odstotkov izdatkov, stroški blaga, materiala in storitev pa 37 odstotkov. Amortizacija in finančni odhodki predstavljajo en odstotek, drugi stroški in odhodki pa sedem odstotkov izdatkov.

V zavodu, ki ima približno 60 zaposlenih, deluje 19 naravovarstvenih nadzornikov, pri čemer vodja naravovarstvene nadzorne službe Sašo Hrovat že dlje časa opozarja, da je to vsaj v poletnih mesecih ob vrhuncu turistične sezone občutno premalo in bi potrebovali vsaj od pet do deset dodatnih nadzornikov, na kar bodo v prihodnje opozorili tudi vlado.

Izvajanje naravovarstvenega nadzora v narodnem parku bo sicer tudi letos prednostno usmerjeno v prvo varstveno območje, na mirna območja, z obiskom najbolj obremenjena območja in na izhodišča za obisk visokogorja. Nadzorniki bodo tako najbolj prisotni na območjih Sedmerih in Kriških jezer ter Krnskem jezeru, na Pokljuki, Vratih, Krmi, Kotu, Bohinju, Mangartu, Lepeni, Zadnjici in planini Kuhinja.

Med glavnimi cilji programa dela javnega zavoda TNP bosta letos med drugim tudi razvoj in podpora umirjanju prometa, prednostno na območju Mangartskega sedla, doline Vrata in Pokljuke, ter implementacija nosilnih zmogljivosti obiskovanja naravnih vrednot in omejitev soteskanja na Fratarici z uveljavitvijo rezervacijskega sistema.

Osredotočili se bodo tudi na dejavno iskanje rešitev za zmanjšanje konfliktnih dogodkov z velikimi zvermi, na spremljanje stanja izbranih izvirov in visokogorskih jezer ter na evidentiranje virov onesnaženja, vključno s pripravo varstvenih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja.

Svetniki so po potrditvi programa dela zavoda za letošnje leto nadaljevali razpravo o problematiki velikih zveri v parku in v povezavi s tem sprejeli štiri sklepe. Ugotavljajo, da ta problematika zahteva posebno pozornost. Da bi zagotovili ustrezno upravljanje, je treba zagotoviti ustrezen monitoring in ustrezen upravljavski odziv vseh pristojnih institucij, poudarjajo.

Z drugim sklepom svet javnega zavoda TNP poziva ministrstvo za naravne vire in prostor, da zahteve za interventni odstrel na zavarovanem območju obravnava prednostno in jih reši v najkrajšem mogočem času. Prav tako poziva k skrajšanju časa od ogleda škodnega dogodka do izplačila povzročene škode upravičencem.

S četrtim sklepom pa svet poziva javni zavod TNP k spremljanju novih tehnoloških rešitev in k dejavnosti pri njihovem uveljavljanju na območju parka, so po koncu seje sporočili iz zavoda.