Odhodki so načrtovani v vrednosti 87,3 milijona evrov, v prvotnem proračunu pa so znašali 84 milijonov evrov.

Kot je na seji povedala vodja sektorja za finance na celjski občini Natalija Črepinšek, so se za letošnji rebalans odločili zaradi povečanja prihodkov in izdatkov, ki se vežejo na razpise, ki jih je februarja in marca letos pripravila država in katerih izhodišča so bila v času priprave proračuna jeseni še do te mere nejasna, da ni bilo mogoče realno načrtovanje sredstev in oblikovanje načrta razvojnih programov.

V rebalansu tako novelirajo naložbo v nadgradnjo Stadiona Z'dežele, dodajajo sredstva za nujno sanacijo fasade na I. osnovni šoli Celje, za ureditev skupne grobnice na celjskem pokopališču, v katero se opravljajo pokopi pokojnikov brez svojcev in nekaj drugih manjših popravkov na področju družbenih dejavnosti.

Na oddelku za okolje in prostor ter komunalo so ob omenjenih razpisih dodali še sredstva za projektiranje, vzdrževanje javnih površin, prometno varnost in zavetišče za zapuščene živali.

Prav tako novelirajo načrt za sanacijo zemljine pri vrtcu Čira Čara, popravki pa se vežejo tudi na projekte Zelena cona, Atletsko društvo Kladivar in Grajske poti ter program sanacije po lanskih poplavah.

Zaradi bistveno večje realizacije od prvotno načrtovane so dodatna sredstva tudi na postavki za nakupe stanovanj, tako da bo omogočen nakup preostalega stanovanja na Savinjski ulici 3, kar bo celjski občini omogočilo prodajo stavbe kot celote, nakup preostalega stanovanja na Stari Dečkovi 2 in s tem rušenje tega objekta ter nakup stanovanja na Vodnikovi 13 za potrebe namestitve gostujočih umetnikov.

V rebalansu so letošnji davčni prihodki načrtovani v vrednosti 44,6 milijona evrov, nedavčni prihodki naj bi znašali 21,7 milijona evrov, kapitalski prihodki 5,6 milijona evrov, transfernih prihodkov naj bi bilo za 9,8 milijona evrov.

Tekoči odhodki so načrtovani v vrednosti 19,9 milijona evrov, tekoči transferji naj bi znašali 32,7 milijona evrov, investicijskih odhodkov pa naj bi bilo za 32,9 milijona evrov.

Letošnji primanjkljaj celjske občine je načrtovan v vrednosti 5,3 milijona evrov, pokrivali pa ga bodo s posojili in sredstvi na računih ob koncu leta 2023. Občina se letos lahko zadolži do 6,5 milijona evrov, za odplačilo dolga pa je zagotovljenih 3,8 milijona evrov.