Zgradili so nekaj manj kot 11 kilometrov novega in obnovili skoraj dva kilometra obstoječega vodovodnega omrežja. Zgradili so tudi dva nova vodohrana in povečali eno ter obnovili dve črpališči.

Kot so sporočili z žalske občine, so omenjene občine Spodnje Savinjske doline s projektom zagotovile dolgoročno primernost vodnih virov po količini in kakovosti, prav tako pa njihovo gospodarno in varno rabo. Glavna cilja projekta sta bila zagotavljanje boljše oskrbe z vodo dodatnemu številu prebivalcev in povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode.

Cilji so bili še zamenjava zdravstveno neustreznih salonitnih cevi s cevmi iz nodularne litine, zmanjševanje vodnih izgub, sanacija in dejavna zaščita vodnih virov ter vzpostavitev ustreznega sistema za spremljanje kakovosti pitne vode.

Med cilji so bili tudi varstvo vodnih virov, izboljšanje življenjskih pogojev, zdravstvenega stanja prebivalcev in kakovosti življenja, zmanjšanje pritiskov na naravno okolje, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju preostalih dejavnosti, ter izboljšanje pogojev za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v Spodnji Savinjski dolini.

Projekt sta v vrednosti 73 odstotkov sofinancirala EU-ja iz sredstev kohezijskega sklada in država.