Z njimi želijo pripomoči k spremembam potovalnih navad občanov in k izboljšanju pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz in alternativne oblike mobilnosti. Na voljo je 5,1 milijona evrov.

Namen razpisa, ki se bo v vrednosti 85 odstotkov financiral iz evropskih sredstev, je vzpostaviti trajnostno načrtovanje prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanega temeljnega strateškega dokumenta, to je občinske celostne prometne strategije.

Kot piše v razpisu, objavljenem v uradnem listu, strateško urejanje področja prometa s pomočjo instrumenta, kot je občinska celostna prometna strategija, ne prinaša zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost, manjših zastojev, učinkovitejših naložb, večjega zadovoljstva prebivalcev in manjšega onesnaženja, pač pa tudi merljivo izboljšanje kakovosti bivanja in povečanje možnosti občine za uspešen razvoj.

Spremembe prometnega načrtovanja občin v korist trajnostnih oblik mobilnosti se bodo odražale tako na ravni urejenosti naselij, ki bodo postala prijaznejša do pešcev, kolesarjev in uporabnikov javnega prevoza, kot na ravni spreminjanja potovalnih navad občanov, ki bodo na račun manjše uporabe avtomobilov prispevali k večjemu deležu trajnostnih oblik mobilnosti.

Predmet javnega razpisa je tako dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov priprave celostnih prometnih strategij, ki morajo zajemati obdobje sedmih let in biti potrjene s sklepom občinskega oz. mestnega sveta. Posamezno strategijo lahko izdela tudi več sosednjih občin skupaj.

Na razpis se lahko prijavijo občine iz vse Slovenije, ki še nimajo izdelane celostne prometne strategije oz. je od njenega sprejema minilo več kot dve leti. Rok za predložitev vlog je 17. december, vlagateljice pa bodo o izboru obveščene v 60 dneh od odpiranja vlog. Izbranim občinam se bo sofinanciralo 70 odstotkov ocenjene vrednosti stroška postopka priprave dokumenta.