Vrednost del, ki bodo predvidoma končana do decembra 2025, je 2,63 milijona evrov. Občina je za projekt pridobila tudi državno sofinanciranje v višini enega milijona evrov.

V okviru projekta bo položenega nekaj več kot 11 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja med kraji Proseniško–Dole–Trnovec pri Dramljah. Načrtovanih je 151 novih priključkov in s tem 351 na novo priključenih populacijskih enot, so sporočili s šentjurske občine.

Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih voda ter ukinitvijo obstoječih hišnih pretočnih greznic, katerih iztoki se zlivajo v podtalje in bližnje vodotoke, bo občina sledila ciljem varstva okolja pred obremenitvami zaradi nastajanja odpadne komunalne vode.

"Pomembno je, da je v aglomeracijah, ki so vključene v projekt, skoncentrirano veliko število ekološko občutljivih območij stoječih voda. Celotno območje je namreč del vodozbirnega porečja Voglajne in Savinje, ki je v varstvenem režimu Natura 2000," so navedli na občini.

Sistem je načrtovan skladno z dolgoročnimi načrti razvoja komunalne infrastrukture v občini Šentjur. Z izgradnjo omrežja se bo povečalo število priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem in posledično na sistem čiščenja odpadnih voda na Centralni čistilni napravi Šentjur. To pomeni tudi boljši izkoristek obstoječe čistilne naprave, so pojasnili na občini.

S projektom v Šentjurju končujejo ureditev celovitega sistema ravnanja z odpadnimi vodami na območju občine.