Z izbiro drevja za posek in usmeritvami za izvedbo ukrepov se uresničujejo gozdarski načrti v gozdu

Strokovna načela slovenske gozdarske stroke se udejanjajo v pestrih razmerah v gozdovih, v zelo kompleksni lastniški strukturi gozdov, ob zelo različnih interesih lastnikov gozdov in ob visokih pričakovanjih družbe do splošno koristnih vlog gozdov. Gozdarski strokovnjaki so prisotni pri vseh odločitvah v gozdovih in na ta način uresničujejo usmeritve gozdarskih načrtov v praksi.

Strokovno usmerjamo gospodarjenje v vseh slovenskih gozdovih

Ob razdrobljeni zasebni gozdni posesti in državnih gozdovih, ki večinoma niso v samostojnih kompleksih, je enotna javna gozdarska služba najbolj smotrn pristop k usmerjanju gospodarjenja s tem naravnim virom, h gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic, k ukrepom za krepitev splošno koristnih funkcij gozdov, lovskemu načrtovanju in ostalim ukrepom. Stroka je prisotna v vsakem delu slovenskega gozda.

Slovenija z javnimi sredstvi podpira lastnike gozdov pri gospodarjenju z gozdovi

Lastninska pravica do gozdov je (podobno kot pri drugih naravnih virih) za lastnike deloma omejena, hkrati pa sta dovoljena prost dostop in rekreativna raba vsem obiskovalcem gozdov. Storitve javne gozdarske službe so tudi iz teh razlogov za lastnike brezplačne, iz javnih sredstev pa so financirani ali sofinancirani tudi ukrepi nege, varstva in obnove gozdov, vzdrževanje gozdnih cest in gradnja gozdne infrastrukture.