Osrednji podatkovni sloj predstavlja sestojna karta gozdov z več kot 320.000 sestoji, ki jo nenehno dopolnjujemo v vseh gozdovih. Sestojna karta vsebuje analizo stanja gozda, določa cilje in ukrepe v gozdnih sestojih in služi kontroli gospodarjenja. Podatki obširnega gozdarskega informacijskega sistema so dostopni vsem lastnikom gozdov in drugim uporabnikom v pregledovalniku podatkov o gozdovih na spletni strani ZGS.

Strokovno usmerjanje ravnanja z gozdovi temelji na kakovostnih podatkih o gozdovih

Zbiranje informacij o stanju gozdov izvajamo na dveh prostorskih ravneh – na regionalni v procesu priprave gozdnogospodarskih načrtov in na državni z gozdno inventuro. Glavni vir podatkov so mreža 102.000 stalnih vzorčnih ploskev in podrobni opisi gozdnih sestojev. Vsi zbrani podatki so osnova kontrolne metode, ki je temelj gospodarjenja z gozdovi.

Gozdna inventura in sistematični monitoring gozdov

Gozdna inventura na državni ravni dopolnjuje podatke gozdnogospodarskega načrtovanja. Izvaja se na sistematični mreži vzorčnih ploskev 4 x 4 km na območju celotne Slovenije. Že več kot 30 let izvajamo tudi intenzivni monitoring gozdnih ekosistemov, ki nam nudi podatke o zdravstvenem stanju gozdov in drugih dejavnikih, ki vplivajo na gozd.