Ohranjena je sposobnost samodejne, naravne obnove gozdov

Zaradi ohranjenih naravnih mehanizmov obnove se slovenski gozd na 95 % gozdnih površin, potrebnih obnove, obnovi po naravni poti. Le 5 % površin je potrebno obnoviti s sadnjo sadik gozdnega drevja. Naravne ujme povečujejo potrebe po obnovi gozdov, gozdnogojitvenih in varstvenih delih v gozdovih.

Povečujeta se lesna zaloga in prirastek v gozdovih

V slovenskih gozdovih se je povprečna lesna zaloga v obdobju od 1947 do 2018 povečala s 137 m3/ha na 302 m3/ha, letni prirastek gozdnih sestojev pa s 3,25 m3/ha (1947) na 7,47 m3/ ha (2018). V Sloveniji je 1.177.244 ha gozda, njegov delež pa znaša 58,1 %. Leta 1875 je bilo z gozdom pokritega le 36,4 % slovenskega ozemlja.

Gozdovi so bogat vir surovine za gozdno-lesno verigo

Možni posek lesa v slovenskih gozdovih, ki je določen z gozdnogospodarskimi načrti, se je v zadnjih 25 letih več kot podvojil, in sicer s 3,1 milijona m3 (1994) na 6,8 milijona m3 (2018). Realizacija poseka lesa v gozdovih je manjša od načrtovanega, se je pa realiziran letni posek lesa v zadnjih petih letih (predvsem zaradi posledic naravnih ujm v gozdovih) približal načrtovani količini možnega poseka in znaša med 5 in 6 milijoni m3 lesa.

Naročnik oglasnega sporočila je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.