Potrebe po sanacijski obnovi in negi poškodovanih gozdov močno narastejo po naravnih ujmah. Slovenija je zagotovila ustrezna finančna sredstva za pomoč lastnikom gozdov
pri izvedbi teh ukrepov v gozdovih, in sicer iz proračuna Republike Slovenije in iz sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020. Predvidena sredstva zadoščajo za izvedbo vseh
predvidenih ukrepov obnove, nege in varstva poškodovanih gozdov.

Uspešno premagujemo izzive sanacije posledic naravnih ujm v gozdovih

Slovensko gozdarstvo je bilo v preteklih letih zelo uspešno pri sanaciji posledic naravnih ujm v gozdovih, in to predvsem zaradi hitrega odziva, dovolj natančnih ocen stanja gozdov, ustrezno določenih prioritet pri sanacijskih delih, ustrezno pripravljenih načrtov sanacije, vlaganj v zagotavljanje varnosti pri delu v gozdu in učinkovitega usmerjanja del na terenu s
terenskim kadrom javne gozdarske službe.

Naravne ujme so v gozdovih vse obsežnejše in pogostejše

Obseg poškodb v slovenskih gozdovih v zadnjih petih letih presega vse do sedaj znane posledice naravnih ujm v gozdovih. Zaradi žledoloma februarja 2014, podlubnikov v
letih od 2015 do 2018 in vetrolomov v letih 2017 in 2018 je bilo skupaj poškodovanih za 19 milijonov m3 dreves. Posek in spravilo poškodovanega drevja sta bila zaključena v časovnih
rokih, predvidenih v načrtih sanacije, izvaja pa se potrebna obnova in nega poškodovanih gozdov.