Z gospodarjenjem uresničujemo vse vloge gozdov

Usmerjanje razvoja gozdov v Sloveniji je poudarjeno večnamensko, saj poleg proizvodnih funkcij gozdovi opravljajo še ekološke in socialne funkcije. Gozdovi vplivajo na življenje vsakega od nas, zato se v njih srečujejo interesi lastnikov gozdov in javnosti. Usklajevanje zasebnih in javnih interesov je zahtevna naloga javne gozdarske službe, ki jo uresničujemo s sodelovanjem z lastniki gozdov in drugimi uporabniki gozdnega prostora.

Slovenska gozdarska šola

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti gozdov ter načrtovanju dela z njimi. V ospredje postavljamo gozd kot celosten ekosistem z vsemi njegovimi živimi in neživimi deli. Takšnemu načinu dela z gozdom, ki ga uresničuje enotna javna gozdarska služba v vseh gozdovih Slovenije, lahko rečemo tudi slovenska gozdarska šola.

Razvoj gozdov usmerjamo po zgledu narave

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki ga v Sloveniji udejanjamo že več kot 50 let, temelji na načrtnem gospodarjenju z gozdom, ki je prilagojeno individualnim rastiščnim in sestojnim razmeram ter vlogam gozda in upošteva naravne procese ter strukture, značilne za naravne gozdne ekosisteme. Sonaravno gozdarstvo v kar najmanjši meri posega v odnose med njimi in s tem ohranja krhko dinamično ravnovesje gozdnega ekosistema.

Naročnik oglasnega sporočila je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.