Svetniki so prepričani, da ta ne zajema dviga povprečnine, ki bi zadoščala za kritje višjih stroškov občin, ki so predvsem posledica dviga stroškov dela v javnih zavodih, cen energentov in inflacije.

"Skladno z mnenjem pristojne komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter skupnim poročilom zainteresirane komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in interesne skupine lokalnih interesov državni svet vlado poziva, naj prisluhne reprezentativnim združenjem občin in poišče ustrezno rešitev za dodatno financiranje občin," so sporočili iz državnega sveta.

Na pobudo državnega svetnika Leopolda Pogačarja je državni svet sprejel predlog zakona o dopolnitvah gradbenega zakona, katerega namen je preprečitev legalizacije nezakonito zgrajenih objektov na kmetijskih zemljiščih. Ključni cilj je uskladitev veljavnega gradbenega zakona na področju izdaje dovoljenj za objekte daljšega obstoja z ustavnimi določbami, tako da bo občina sodelovala v postopku izdaje tega dovoljenja.

Državni svetniki danes niso podprli predloga letošnjega rebalansa proračuna. So pa podprli predlog resolucije o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2023–2030. Ta po njihovem mnenju predstavlja vsebinsko nadaljevanje in nadgradnjo predhodne resolucije, ki se je iztekla 2020. Ocenili so, da so cilji nacionalnega programa ustrezno opredeljeni, in podali nekaj pripomb.

Državni svet se je seznanil še z letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za lani in poročilom o delu Državne revizijske komisije za lani.

Svetniki so se seznanili z dopolnilno odločbo in odločbo ustavnega sodišča, s katero je to odpravilo sklep državnega sveta o potrditvi mandata Tomažu Horvatu in razveljavilo volitve člana državnega sveta, predstavnika za področje kulture in šport, v delu, ki se nanaša na končno glasovanje o kandidatih. Hkrati je odredilo, da v razveljavljenem delu Državna volilna komisija razpiše ponovne volitve, so še sporočili.