Kot izhaja iz gradiva, pripravljenega za obravnavo na vladi, bodo zakon državnemu zboru v sprejetje predlagali po nujnem postopku, sočasno z novelo zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Prejšnja koalicija je marca 2021 sprejela trenutno veljavni zakon o tujcih, ki je zaostril pogoje za bivanje tujcev in med drugim uvedel pogoj znanja slovenskega jezika na osnovni ravni za tujca, ki prvič vstopa v državo, in na zahtevnejši ravni za tiste tujce, ki v Sloveniji že prebivajo več let. Hkrati bi zakon omejil financiranje tečajev slovenskega jezika, s tem pa so zaostrili pogoje za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje za družinske člane tujca, državljana tretje države.

Z novelo bi po mnenju pripravljavcev odpravili diskriminatorno obravnavo različnih kategorij tujcev, ki zaprosijo za pridobitev dovoljenja za prebivanje. Predlog namreč odpravlja pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in ponovno uvaja brezplačno financiranje tečajev za vse kategorije tujcev.

Zaradi težav pri prehodu državnih meja, ki jih imajo prosilci za podaljšanje dovoljenja, želi ministrstvo z novelo tujcem, ki za vstop v Slovenijo ne potrebujejo vizuma, omogočiti, da v času odločanja na podlagi posebnega potrdila tudi vstopijo v državo v skladu z izdanim dovoljenjem za začasno bivanje.

Kot je razvidno iz gradiva, je sprejetje zakona nujen, ker bi v nasprotnem 27. aprila začela veljati določila, ki se nanašajo na pogoj znanja slovenskega jezika ter omejitve financiranja ter kroga upravičenca za učenje jezika, zato vlada predlaga obravnavo predloga po nujnem postopku.

Za odpravo nepotrebnih administrativnih ovir in zasledovanje načela ekonomičnosti upravnega postopka predlog zakona med drugim predvideva tudi možnost vročanja podaljšanih dovoljenj za začasno in stalno prebivanje po pošti, hrambo prstnih odtisov, oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje tudi za namen uporabe v postopku podaljšanja, odpravlja zahteve po pisnem pozivu upravne enote za dopolnitev prošnje s prstnimi odtisi.

Prav tako predlog zakona spreminja koncept odločanja o zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjavi delodajalca ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih in v tej zvezi ukinja obveznost izdaje pisne odobritve na upravni enoti v primeru izdaje soglasja pri zavodu za zaposlovanje. Odpravlja tudi obvezno periodično preverjanje izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje upravne enote po uradni dolžnosti.

Omenjene rešitve bodo po mnenju pripravljavcev zakonskega predloga omogočile hitrejše vodenje postopkov izdaje dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja, tujcu, ki mu bo prenehal status začasne zaščite, pa bodo omogočale, da v osmih dneh po prenehanju statusa zaprosi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje.