Spremembe na ministrstvu uvajajo z namenom izboljšanja organizacije in evidence zdravstvenih delavcev in sodelavcev v Sloveniji, so sporočili.

Ministrstvo za zdravje tako vzpostavlja register, ki ga bi moralo na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti vzpostaviti že v preteklosti. Register bosta upravljala ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

V register bodo vpisovali del zaposlenih v zdravstveni dejavnosti – dietetike, psihologe, klinične psihologe, kineziologe, logopede, klinične logopede, delovne terapevte in druge. Pravilnik pa ne ureja postopkov vpisovanja v register za nekatere poklice, med njimi za zdravnike, zobozdravnike, farmacevte in medicinske sestre. Za te poklice registre vodijo njihove matične zbornice.

Pravilnik, ki je bil v uradnem listu objavljen 31. maja, določa pogoje za vpis, izbris in postopek vpisa v register. Zdravstveni delavci in sodelavci bodo po opravljenem strokovnem izpitu oziroma po opravljenem specialističnem izpitu, ki ga opravijo pri ministrstvu za zdravje, v register vpisani po uradni dolžnosti.

Če bo delavec strokovni izpit oziroma specialistični izpit opravljal pri pooblaščenem izvajalcu, bo moral pooblaščeni izvajalec ministrstva v 15 dneh po opravljenem izpitu posredovati podatke, potrebne za vpis v register.

Za zdravstvene delavce in sodelavce, ki so strokovni ali specialistični izpit opravili pred uveljavitvijo pravilnika ali jim je bila poklicna kvalifikacija priznana pred uveljavitvijo pravilnika in že imajo številko v registru izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu, velja, da so vpisani v register z dnem, ko jim je bila dodeljena omenjena številka.