Z aneksom bodo tako določili, da se za delo v stalnih organih sindikata za vsak reprezentativni sindikat, ki ima za člane najmanj 20 odstotkov vseh zaposlenih v policiji, zagotovi letni fond plačanih ur v bsegu 20.000 ur, so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

Sindikatu, ki zastopa več kot 30 odstotkov vseh zaposlenih v policiji, se letni fond plačanih ur poveča za največ 1000 ur. Če njegovi člani predstavljajo več kot 40 odstotkov vseh zaposlenih v policiji, je predvideno še dodatno povečanje za največ 2000 ur, v primeru zastopanja 50 odstotkov zaposlenih pa dodatno še za največ 3000 ur, torej skupno za največ 6000 ur.

Aneks ne bo imel dodatnih finančnih posledic, saj se v praksi število ur, ki jih bodo za sindikalno delo v stalnih organih sindikata lahko izrabili sindikalni zaupniki, ne bo povečalo, so še pojasnili.

Sicer pa je sindikat dolžan najkasneje do 1. januarja tekočega leta delodajalcu posredovati sklep, s katerim razdeli ure med izvoljene in imenovane sindikalne zaupnike, ki delujejo v stalnem organu sindikata. Preostanek ur ostane v sindikalni rezervi in se s sklepi prek leta lahko dodeli posameznim članom za sindikalno delo v stalnem organu sindikata. O tem pa mora sindikat obvestiti delodajalca.

Število dodeljenih ur in način izrabe za posameznega sindikalnega zaupnika določi sindikat sam.

Na podlagi začasnega dogovora je bil sicer vsakemu od obeh policijskih sindikatov zagotovljen fond plačanih ur v obsegu 20.000. To je enako število ur, kot sta jih sindikata v povprečju letno porabila v obdobju med letoma 2015 in 2021.