Odločba o obveznosti plačila RTV-prispevka za programe RTV Slovenija

RTV prispevek je posebna oblika javne dajatve, katere obveznost plačila je predpisana z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1 (Ur. list RS, št. 96/2005, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) in se v skladu z Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/2006, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) plačuje do 15. v mesecu za tekoči mesec. Javni zavod RTV Slovenija zavezance mesečno obvešča o višini RTV prispevka. V primeru, da zavezanec svojih mesečnih obveznosti ne poravna, ga RTV Slovenija na zaostale obveznosti opomni na naslednjih mesečnih obvestilih o višini RTV prispevka. Zavezancem, ki svojih zapadlih obveznosti tudi po tem ne poravnajo, RTV Slovenija po uradni dolžnosti izda odločbo o obveznosti plačila prispevka za programe RTV Slovenija.

Pravno sredstvo

Vsi prejemniki odločbe lahko nastali dolg poravnajo preko priloženega univerzalnega plačilnega naloga. V primeru, če se s prejeto odločbo ne strinjajo pa lahko vložijo pritožbo zoper odločbo, in sicer pisno po pošti ali neposredno pisno oziroma ustno na zapisnik, pri RTV Slovenija, Služba za obračun RTV prispevka, Čufarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Rok za pritožbo je 15 dni od dneva vročitve odločbe. V primeru, da vročevalec ne more vročiti odločbe naslovniku osebno, pusti naslovniku pisno sporočilo o prispeli poštni pošiljki z navedbo, kje in do kdaj jo je mogoče prevzeti. Če naslovnik ne dvigne pošiljke na pristojni poštni enoti v roku 15-ih dni od prejema obvestila o prispeli priporočeni poštni pošiljki, velja vročitev v skladu s 87. členom Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/2006, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) za opravljeno z dnem preteka tega roka. Vročevalec bo po poteku roka za prevzem pošiljke na pristojni poštni enoti, le-to pustil v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika.
Pritožba mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je potrebno za njeno obravnavo. Obsegati mora predvsem: navedbo odločbe, ki se izpodbija (številka odločbe in datum izdaje), navedbo organa, ki jo je izdal, razloge za izpodbijanje odločbe, navedbo morebitnih zastopnikov ali pooblaščencev, osebno ime in naslov oziroma naziv in sedež pritožnika ter njegov podpis. V primeru, da stranko zastopa pooblaščenec, mora ta obvezno predložiti pooblastilo, iz katerega bo razvidno, kdo koga pooblašča, v kateri zadevi, datum ter obseg pooblastila. Pooblastilo morata obvezno podpisati tako pooblaščenec kot tudi pooblastitelj.
Vse prejete pritožbe, poslane v zakonsko predpisanem roku, najprej obravnava organ prve stopnje, t.j. RTV Slovenija. Ta preizkusi ali je pritožba dovoljena, pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Če organ prve stopnje spozna, da pritožba ni dovoljena, da je prepozna ali da jo je vložila neupravičena oseba, jo zavrže s sklepom.
V primeru, da je pritožba stranke utemeljena, RTV Slovenija izda novo odločbo, s katero v celoti oziroma v delu nadomesti prejšnjo. Če RTV Slovenija ne nadomesti izpodbijane odločbe z novo, odstopi pritožbo v nadaljnji postopek in reševanje organu druge stopnje, t.j. Ministrstvu za kulturo.

 

Za vse informacije smo vam na voljo:
Pisno:
RTV Slovenija
Služba za obračun RTV prispevka
Čufarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
s pripisom "Odločbe"

Na omenjenem naslovu se lahko oglasite v informacijski pisarni tudi osebno, in sicer v času uradnih ur - od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 ter ob sredah še od 14.00 do 17.00.

Telefonska številka: 01/475 46 31
Telefaks: 01/475 30 15 
Elektronski naslov: izvrsbe@rtvslo.si

Kazalo