Kar je izhajalo iz poskusa po nadzoru, je pozneje postalo temelj za graditev nacionalnih pisnih zbirk kulturne dediščine.

Eden od zapisov, ki so leta 1534 preplavili Pariz in nekatera druga velja francoska mesta – eden je bil pribit celo na vrata kraljeve spalnice v Amboisu. Zapisi so med drugim zagovarjali Zwinglijev pogled na evharistijo, ki je bil drugačen od katoliškega nauka. Nekaj mesecev po dogodku so s kraljevim dekretom prepovedali tisk. Vendar pa prepoved ni ostala dolgo v veljavi. Zato so poskušali nekaj let pozneje tisk nadzorovati z obveznim izvodom. Foto: Wikipedia
Eden od zapisov, ki so leta 1534 preplavili Pariz in nekatera druga velja francoska mesta – eden je bil pribit celo na vrata kraljeve spalnice v Amboisu. Zapisi so med drugim zagovarjali Zwinglijev pogled na evharistijo, ki je bil drugačen od katoliškega nauka. Nekaj mesecev po dogodku so s kraljevim dekretom prepovedali tisk. Vendar pa prepoved ni ostala dolgo v veljavi. Zato so poskušali nekaj let pozneje tisk nadzorovati z obveznim izvodom. Foto: Wikipedia

Željo po nadzoru je zamenjala težnja po zbiranju človeške misli in vsega, kar človek ustvari.
Za prvi dokument, ki ureja obvezni izvod, velja Ordonnance de Montpellier (dekret iz Montpelliera), ki ga je Franc I. podpisal 28. decembra leta 1537. Ime je dokument dobil po kraju, kjer je bil kralj, ko je podpisal 140 aktov, med katerimi je bil tudi dekret o oddaji obveznega izvoda.

Pravzaprav je nenadzorovano širjenje zapisov med ljudmi skušal zaustaviti že po plakatni aferi (leta 1534 so Pariz, Blois, Rouen, Tours in Orelans preplavili letaki oz. protestantski zapisi) s prepovedjo tiska, kar pa je pozneje preklical. Naslednji korak pri poskusu širjenja krivoverstva je bil torej omenjeni dekret, usmerjen v širjenje spornih, predvsem heretičnih idej. Vendar dokument ni dosegel cilja, saj ga nikoli niso dovolj dosledno upoštevali, da bi bil popoln nadzor zares mogoč. V času francoske revolucije so ga razumeli kot kratenje svobode govora, zato so ga umaknili.

Skoraj 220 let obveznega izvoda na območju Slovenije
Na območju današnje Slovenije sega začetek obveznega izvoda v leto 1807 – 2. aprila je bil izdan prvi dvorni dekret, ki je nalagal dolžnost oddaje izvoda vsakega novega tiska javnim deželnim knjižnicam. Ta datum pomeni začetek kontinuiranega zbiranja obveznega izvoda v tem prostoru. V Ljubljani so takrat delovale tri tiskarne. Tisti tiski, ki so nastali na danes slovenskem narodnostnem območju, so se začeli zbirati v knjižnicah v Gradcu, Celovcu, Trstu in Ljubljani.

Še istega leta je dobila Licejska knjižnica, torej predhodnica današnje Narodne in univerzitetne knjižnice, pravico do prejemanja obveznih izvodov tiskov z območja dežele Kranjske. Obvezni izvodi tako v NUK prihajajo vse do danes. Je tudi edina knjižnica na Slovenskem, ki prejema obvezni izvod celih 200 let.

Skozi zgodovino so zbiranje obveznih izvodov tiskov predpisovali različne uredbe, dekreti in zakoni, ki so bolj ali manj uspešno zagotavljali dotok obveznih izvodov, tako v Avstrijskem cesarstvu, Ilirskih provincah, avstro-ogrskem cesarstvu, Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, Kraljevini Jugoslaviji, Socialistični federativni republiki Jugoslaviji kot navsezadnje v Republiki Sloveniji.

Publikacija, s katero so pospremili 190-letnico obveznega izvoda na Slovenskem. Foto: dLib
Publikacija, s katero so pospremili 190-letnico obveznega izvoda na Slovenskem. Foto: dLib

Na začetku, ko je bil obvezni izvod namenjen cenzuri vsega, kar izide, je bil glavni zavezanec tiskar. V različnih obdobjih so se spreminjali število obveznih izvodov, vrsta gradiva, ki ga je treba predložiti, pa tudi prejemnice obveznega izvoda. Le Narodna in univerzitetna knjižnica ja ostala od začetka stalnica. Zaradi neprekinjene kontinuitete danes hrani zbirko, ki je neprecenljiv vir za raziskovanje slovenske kulturne ustvarjalnosti, pa tudi tiskarske in založniške produkcije na Slovenskem.

Obvezni izvod je osnova za sloveniko – temeljno nacionalno zbirko kulturne dediščine. NUK tako na enem mestu zbira vse, kar je povezano s Slovenijo, Slovenci in slovenskim jezikom. Z nastalo zbirko se za prihodnje rodove ohranjajo vsi dokazi slovenske duhovne ustvarjalnosti ne glede na nosilec zapisa.

Ob tisk stopi digitalni svet
Kot po drugih državah se je tip gradiva, ki se ga na ta način zbira, že davno razširil s področja tiska na druge medije. Do konca 20. stoletja se je večinoma zbiralo le tiskano in ponekod avdiovizualno gradivo, z 21. stoletjem pa se je to razširilo tudi na digitalne dokumente. Unecso je leta 2000 objavil razširjeno izdajo Smernic za zakonsko urejanje obveznega izvoda, v kateri je bilo predvideno tudi zbiranje elektronskih formatov.

V Sloveniji ureja zbiranje obveznega gradiva Zakon o obveznem izvodu publikacij iz leta 2006, ki vključuje vse vrste publikacij na vseh trenutno znanih nosilcih – poleg tiskanih publikacij še zvočne in slikovne zapise, elektronske publikacije in publikacije, ki so kombinacija omenjenih vrst zapisov. Prav tako vključuje tudi nove nosilce, ki se bodo še pojavili s tehnološkim razvojem. Neknjižno gradivo (drobni tisk, kartografsko in slikovno gradivo, avdio- in videogradivo) je izenačeno s knjižnim gradivom glede na to, koliko obveznih izvodov je treba poslati zanje. V letu 2007 so se prvič v Sloveniji začele zbirati tudi elektronske publikacije, objavljene na spletu.

Na temelju obveznega izvoda gradijo v NUK-u temeljno nacionalno zbirko pisne kulturne dediščine – sloveniko. Foto: BoBo
Na temelju obveznega izvoda gradijo v NUK-u temeljno nacionalno zbirko pisne kulturne dediščine – sloveniko. Foto: BoBo
Kaj je obvezni izvod?

Obvezni izvod je zakonsko predpisan način zbiranja določenega števila publikacij istega naslova, ki so izdane, založene, izdelane, prirejene za uporabo ali pa distribuirane v Sloveniji in jih mora zavezanec na svoje stroške v določenem roku poslati Narodni in univerzitetni knjižnici oziroma ji omogočiti njihov prevzem.

Kam gre pridobljeno gradivo?
Zavezanci so dolžni v NUK poslati praviloma štiri obvezne izvode. Določa pa zakon tudi nekaj izjem – doktorske disertacije in dražje publikacije se zbirajo v dveh izvodih; elektronske publikacije, objavljene na spletu, pa v enem izvodu. Kadar gre za javno financirane publikacije, je treba poslati 16 obveznih izvodov, drobni tisk pa vedno le v štirih izvodih.
NUK razpošlje javno podprte publikacije 13 drugim depozitnim knjižnicam – dva izvoda v Univerzitetno knjižnico Maribor in po en izvod v deset osrednjih območnih knjižnic v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Novem mestu, Celju, na Ravnah na Koroškem, v Murski Soboti, Novi Gorici in na Ptuju ter v knjižnici zamejskih Slovencev v Trstu in Celovcu.

Gradivo, ki ga NUK pridobi z obveznim izvodom, predstavlja dve tretjini letnega prirasta vsega gradiva. Poleg klasičnih tiskov se z gradivom bogati zbirka avdiovizualnega gradiva, ki je bila ustanovljena v 80. letih 20. stoletja. Tu najdemo zvočne govorne kasete, videokasete in DVD-je ter multimedijske komplete, ki so najpogosteje namenjeni učenju jezikov.

Gradivo, ki ga pridobijo z obveznim izvodom, predstavlja dve tretjini letnega prirasta vsega gradiva. Foto: EPA
Gradivo, ki ga pridobijo z obveznim izvodom, predstavlja dve tretjini letnega prirasta vsega gradiva. Foto: EPA

Precej starejša je glasbena zbirka, ki je začela delovati leta 1948. Z obveznim izvodom so sprva zajemali predvsem notno gradivo simfoničnih, koncertnih opernih partitur, tudi pesmaric in druge vrste gradiva, pa tudi učbenike, šole, knjige, zbornike ter dokumentarno gradivo. Sistematično je nastajal vir slovenske glasbene ustvarjalnosti, bogat predvsem na področju resne glasbe. Pozneje je začel nastajati tudi bogat fond poustvarjalne dokumentacije. Ob to so stopile vinilne plošče, pojav digitalne tehnologije pa je v zbirko prinesel zgoščenke in DVD-je. Mimogrede, v glasbeni zbirki se zbira tudi drobni tisk, kot so koncertni sporedi, abonmajske brošure, spominski zborniki in drugo.

Leta 1807 na Kranjskem niso izdajali časopisa, na voljo pa so bili nemški časopisi, med drugim Laibacher Zeitung. Foto: dLib
Leta 1807 na Kranjskem niso izdajali časopisa, na voljo pa so bili nemški časopisi, med drugim Laibacher Zeitung. Foto: dLib

Posebna dragocenost sta kartografska in slikovna zbirka, katere začetki segajo v leto 1945. Tretjino zbirke predstavlja prav kartografsko gradivo, kot so zemljevidi in atlasi, in zanemarljivo malo digitalnega kartografskega gradiva. V slikovni zbirki pa hranijo razglednice, plakate in koledarje. Pri plakatih je opaziti, da se v klasičnih dimenzijah 70 x 100 cm počasi umikajo velikim plakatom, ki pa jih zbirka ne hrani. V tej zbirki so še portreti, podobice, pokrajinske slike, osmrtnice in voščilnice.

Več kot 200 let zbiranja serijskih publikacij
Omenili smo, da so leta 1807 v Ljubljani delovale tri tiskarne, nihče pa ni na tem območju takrat izdajal časopisa. Lublanske novice Valentina Vodnika so imele premajhno število naročnikov, zato so nehale izhajati sedem let pred tem. Prebirali pa so lahko nemške časopise. V Ljubljani je izhajal Laibacher Zeitung, priloga Wochenblatt zum Nutzen und Vergnügen, ki je pozneje v dobi predmarčne Avstrije leta 1818 spremenila ime v Illyrisches Blat. Leta 1843 so začele izhajati Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice, kar je tudi začetek kontinuiranega izhajanja slovenskih časopisov. Danes jih hranijo v zbirki serijskih publikacij, ki je namenjena zbiranju, obdelavi, dajanju v uporabo in hranjenju serijskih publikacij – to so publikacije v tiskani ali netiskani obliki, ki izhajajo v zaporednih delih, običajno s številčnimi ali časovnimi oznakami, konec izhajanja pa ni predviden. Mednje spadajo časopisi, letne publikacije – poročila, zborniki, almanahi različnih združenj in knjižne zbirke.

Če se je začelo z željo po cenzuri, se danes obvezni izvod zbira z namenom trajnega hranjenja nacionalne kulturne dediščine, izvajanja bibliografskega nadzora, izdelave Slovenske bibliografije in priprave podatkov o slovenski založniški produkciji.

OBVEZNI IZVOD - ZGODOVINA

Avstrijsko cesarstvo (1804–1867)
- 2. april 1807: tiskar in knjigotržec mora poslati po en izvod vsakega natisnjenega dela deželni univerzitetni ali licejski knjižnici. Za Kranjsko je to Licejska knjižnica v Ljubljani, ki je predhodnica današnje Narodne in univerzitetne knjižnice.

- 1808: Dvorna knjižnica na Dunaju, predhodnica današnje Avstrijske nacionalne knjižnice, dobi privilegij do obveznega izvoda iz celotnega Avstrijskega cesarstva. Tako postane tudi naša "nacionalka" vse do konca prve svetovne vojne.

Ilirske province (1809–1812)
- 14. oktober 1809: Licejska knjižnica v Ljubljani dobiva obvezne izvode – po en izvod vsakega tiska – z območja celotnih Ilirskih provinc. Zavezanec je tiskar.

Avstrijsko cesarstvo (1804–1867)
- 1. oktober 1815: zbiranje obveznega izvoda je združeno tako za Dvorno knjižnico kot za univerzitetne in licejske knjižnice. Odslej vsi predpisi, ki so bili izdani za Dvorno knjižnico, veljajo tudi za druge prejemnice obveznega izvoda. Obvezni izvod zajema tako knjige kot periodiko.

- 17. december 1862 – Zakon o tisku: pošiljati je treba po štiri oziroma pet obveznih izvodov. Zavezanec je založnik oziroma tiskar, če tiska za zunanje naročnike. Zakon se nanaša na vse tiske, ki so namenjeni za prodajo in so založeni ali natisnjeni znotraj meja. Sem sodijo vsi izdelki umetnosti in literature, ki so razmnoženi z mehaničnimi ali kemičnimi sredstvi razen internih publikacij in drobnih tiskov.

Avstro-ogrska monarhija (1867–1918)

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (1918–1929)

- 16. december 1918 Naredba o obveznem izvodu: to je prva slovenska odredba. Zavezanec je tiskar. Pošiljati je treba sedem izvodov vsake za prodajo namenjene tiskovine, ki se založi ali natisne na ozemlju države. Prejemnice obveznega izvoda so poleg Licejske knjižnice v Ljubljani še Vseučiliščna knjižnica v Zagrebu, Vseučiliščna knjižnica v Beogradu, Knjižnica zgodovinskega društva v Mariboru, Predsedništvo Narodne vlade SHS v Ljubljani, Državno pravdništvo in pristojno okrajno glavarstvo oziroma pristojno policijsko ravnateljstvo.

- 5. julij 1919 – Uredba ministrskega sveta: zavezanec je tiskar. Oddati mora tri izvode "vsake natisnjene stvari" in štiri izvode periodičnih političnih publikacij. Poleg Narodne biblioteke v Beogradu sta prejemnici obveznega izvoda še Vseučiliščna knjižnica v Zagrebu in Licejska knjižnica v Ljubljani. Ministrstvo za notranje zadeve dobiva le publikacije s politično vsebino.
- 1925 – Zakon o tisku: zavezanec je tiskar. V petih izvodih mora pošiljati le periodične publikacije. Obvezni izvod prejemajo državni pravdnik oziroma pristojno policijsko ravnateljstvo, Narodna biblioteka v Beogradu, Vseučiliščna knjižnica v Zagrebu in Licejska knjižnica v Ljubljani ter oblastna državna ali javna knjižnica.

Kraljevina Jugoslavija (1929–1945)

Med drugo svetovno vojno
- 1944 – Odlok o obveznem pošiljanju vseh publikacij: obvezne izvode prejemata Odsek za informacije in propagando pri predsedstvu SNOS in Znanstveni inštitut pri Predsedstvu SNOS.

SFRJ (1945–1991)
- 1945 – Odlok o dolžnostnem dostavljanju tiskovin: zavezanec – tiskar mora pošiljati 15 obveznih izvodov trem osrednjim državnim knjižnicam, dva izvoda sta namenjena za zameno in dva izvoda vsaki osrednji knjižnici drugih federalnih enot.

- 1972 – Zakon o obveznem pošiljanju tiskov: zavezanec je tiskar. Praviloma mora pošiljati po 22 obveznih izvodov publikacij. Prejemnice obveznega izvoda so Narodna in univerzitetna knjižnica, Visokošolska in študijska knjižnica v Mariboru, Slovenski zamejski študijski knjižnici (Trst, Celovec), narodne oz. osrednje knjižnice drugih republik in avtonomnih pokrajin v SFRJ-ju, Jugoslovanski bibliografski inštitut v Beogradu in študijske knjižnice oz. študijski oddelki knjižnic v Celju, Kopru, Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici, na Ptuju in Ravnah na Koroškem.

Republika Slovenija (1991– )
- 13. julij 1994 – Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video- in avdiodejavnosti: med obvezne izvode štejejo videogrami in avdiogrami.

- 3. julij 2006: Zakon o obveznem izvodu publikacij: zavezanec je založnik, izdajatelj ali distributer, ki mora poslati po štiri oziroma 16 obveznih izvodov. Med publikacijami, ki sodijo med obvezni izvod, so tudi elektronske publikacije s spleta. Knjižnicam, ki prejemajo obvezni izvod javno financiranih publikacij, se pridružita še Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana in Mariborska knjižnica.