Foto:
Foto:
false
false

Voda kot ključna sestavina večine ekosistemov omogoča delovanje in razvoj vodnih virov. Človek z neprimernimi posegi v okolja vodnih virov in s čezmerno rabo pogosto ogroža obstoj ekosistemov, lastno oskrbo, kakovost bivalnega okolja in gospodarski razvoj. Raba tal, regulacije, hidromelioracije, onesnaževanje in drugi posegi v okolje ogrožajo izdatnost in kakovost vodnih virov, ki so pomembni za oskrbo s pitno in drugo vodo. Prav tako ne gre zanemariti, da z neprimernimi posegi na poplavna območja človek ogroža tudi svojo varnost.

Poznavanje in razumevanje pomembnih lastnosti različnih oblik vodnih virov, tako površinskih kot podzemeljskih voda, omogoča vrednotenje, presojo in načrtovanje upravljanja z njimi. Izbirni predmet Trajnostno upravljanje z vodnimi viri na magistrskem študijskem programu Management trajnostnega razvoja se osredotoča na proučevanje vodnih virov z vidika njihove pokrajinske vloge in posledic antropogenih posegov, kakor tudi na pomembnost vodnih virov za človeka in gospodarstvo. Skupaj s poznavanjem zakonodajnega okvira in institucionalne organiziranosti upravljanja z vodami daje študentom temelje za oblikovanje smernic za trajnostno rabo in upravljanje vodnih virov v izbranih okoljih.

Z magistrskim študijskim programom Management trajnostnega razvoja na Fakulteti za management odpiramo nova področja v izobraževanju. Program temelji na upoštevanju različnih vidikov in sestavin razvoja: gospodarskega, okoljskega s prostorskimi in družbenega z razvojnimi komponentami, kar vodi do novih pogledov in metod ravnanja. Vsebine postavljajo v ospredje prehod v družbo znanja in inovativnosti, učinkovite rabe virov ter konkurenčnosti zelenega gospodarstva in družbene vključenosti. Naši diplomanti dobijo znanja ter razvijejo veščine in vrednote, da lahko postanejo usmerjevalci trajnostnega razvoja in družbeno odgovornega ravnanja v podjetjih in drugih ustanovah.

Postanite akterji pozitivnih sprememb in poskrbite za boljši jutri prihodnjih generacij! Izberite študij za prihodnost – izberite študij managementa trajnostnega razvoja.

Fakulteta za management Univerze na Primorskem za študijsko leto 2016/2017 razpisuje še pet drugih magistrskih študijskih programov: Management, Ekonomija in finance, Pravo za management, Inoviranje in podjetništvo in Politologija. Študij je prilagojen študentom, ki so že zaposleni – predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času – in je namenjen ambicioznim posameznikom, ki si želijo s pravim znanjem in uspešnim vodenjem prispevati k rasti gospodarstva ter se ne bojijo mednarodne konkurence.

Na podiplomskih študijskih programih so še prosta mesta. Drugi prijavni rok poteka do 15. septembra 2016. Vabljeni tudi na informativne dneve Fakultete za management!