Foto:
Foto:
false
false

Orodje, ki organizacijam omogoča dosledno in učinkovito upravljanje z energijo, je mednarodni standard ISO 50001. Standard uvaja bistveno širši pristop od trenutnih praks vodenja na področju energetike. Organizacijam pomaga pri učinkovitem upravljanju z energijo.

Stroškovna učinkovitost

Standard s svojimi zahtevami omogoča sistematično upravljanje energije, kar organizacijam lahko prinese od 5 % do 15 % prihranka energije. Analiza, izvedena v Veliki Britaniji, je pokazala, da porabniki energije na prvo mesto pri uvajanju standarda postavljajo njegove ekonomske učinke. Sistematično upravljanje energije naj bi poleg zmanjšanja stroškov za energijo pripomoglo tudi k učinkoviti rabi naravnih virov ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Standard je uporaben za organizacije vseh vrst in velikosti, ne glede na geografske, kulturne ali družbene razmere.

Pomen sistema upravljanja z energijo

Vzpostavitev sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001 prinaša organizacijam številne prednosti in jim omogoča:

 • zasnovati učinkovito energetsko politiko;
 • prepoznati značilna področja porabe energije in področja za povečanje energetske učinkovitosti;
 • prepoznati in spremljati zakonodajne obveznosti in druge zahteve;
 • postaviti energetske cilje in prioritetne akcije;
 • zagotoviti vire, funkcije, odgovornosti in pristojnosti na področju upravljanja z energijo;
 • vzpostaviti nadzor, pregled in oceno energetskih aktivnosti, da bi se zagotovilo delovanje sistema upravljanja z energijo, kot je nameravano, in da bi se doseglo energetske cilje;
 • prilagoditi se spremenjenim razmeram.

Zakaj pridobiti certifikat?

S certifikatom organizacija dokazuje javnosti in svojim poslovnim partnerjem, da izpolnjuje zahteve standarda ISO 50001, in s tem neposredno:

 • izkazuje svojo močno zavezanost energetski učinkovitosti;
 • povečuje svoje družbeno odgovorno ravnanje, ko učinkovito izrablja naravne vire in spodbuja ostale, da ravnajo podobno;
 • dviga svojo konkurenčno prednost na trgu in na javnih natečajih;
 • zagotavlja nepristranski in kontinuiran nadzor nad sistemom upravljanja z energijo;
 • vzpodbuja neprestano nadgradnjo in izboljševanje sistema v skladu z mednarodno priznanim standardom ISO 50001 in aktualnimi zakonskimi zahtevami.

Dejstvo je, da nimamo vedno neomejenih možnosti za izboljšave poslovanja, vsaj ne takih, na katere ne vplivajo zunanje okoliščine. Sistematično upravljanje z energijo je zato izredno pomembno, saj je to vidik poslovanja, nad katerim imamo lahko popoln nadzor in vse vzvode za uveljavljanje izboljšav, ki (že) na kratek rok omogočajo znatne pozitivne finančne učinke. Poleg tega pa z učinkovito rabo energije aktivno sodelujemo v procesu trajnostnega razvoja.

Več informacij o sistemih upravljanja z energijo najdete na spletni strani www.siq.si.