Kmetijsko ministrstvo je objavilo tudi razpis za finančno pomoč za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Foto: BoBo
Kmetijsko ministrstvo je objavilo tudi razpis za finančno pomoč za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Foto: BoBo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo javna razpisa za finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu ter ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letošnjem letu. Razpisa sta vredna do 115.000 evrov.

Za razpis pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu je namenjenih do 15.000 evrov, medtem ko je za pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo na voljo do 100.000 evrov, so sporočili z ministrstva.

"Javna razpisa sta namenjena finančni pomoči za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu," so ob tem pojasnili na ministrstvu.

Rok za oddajo vlog bo začel teči peti dan po objavi javnih razpisov v uradnem listu, trajal pa bo do zaprtja razpisov, kar bo objavljeno na spletnem mestu ministrstva.

Do 500.000 evrov za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Kmetijsko ministrstvo je v uradnem listu objavilo tudi javni razpis za finančno pomoč za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 500.000 evrov.

Kot izhaja iz razpisa, so do podpore upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izplačilo podpore med drugim priložiti izjavo, da je dela izvedel v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov za območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih.

Poleg tega mora priložiti seznam zemljiških parcel za posamezno kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu.

Razpis velja od naslednjega dne po objavi v uradnem listu. Vložitev vloge poteka od 24. maja 2021 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.

Za razvoj kadrov v lesni industriji v dveh letih 600 tisoč evrov

Gospodarsko ministrstvo pa je objavilo javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021–2022. Med cilji navajajo 1000 vključitev v programe usposabljanja in vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij. Sredstva bodo zagotovljena iz državnega proračuna za leti 2021 in 2022 v skladu s proračunskimi možnostmi, so zapisali. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni razpis, je do 600.000 evrov, pri čemer bo letošnja predvidena poraba znašala do 250.000 evrov, prihodnje leto pa do 350.000 evrov. Na razpis se lahko prijavijo partnerstva oziroma konzorciji, ki vključujejo najmanj 10 mikro, malih in/ali srednje velikih panožnih podjetij. Član partnerstva oziroma prijavitelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in njegovih izvajalskih institucij. Rok za oddajo vloge je 7. junij.

Za sofinanciranje projektov s področja blaženja podnebnih sprememb 15,5 milijona evrov

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa je v uradnem listu v okviru norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora (EGP) objavila javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa blaženja podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Za projekte s tega področja je na voljo nekaj več kot 15,5 milijona evrov.

Kot so sporočili iz omenjene vladne službe, je namen programa blaženja podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ublažiti podnebne spremembe in zmanjšati ranljivost na podnebne spremembe, delež sofinanciranja projektov pa bo znašal do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

K prijavi na razpis so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Javni razpis zasleduje tudi glavna cilja finančnih mehanizmov, in sicer prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v EGP-ju ter krepiti dvostranske odnose med Slovenijo in državami donatoricami – Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško.

Prijavitelji morajo vloge predložiti do 30. septembra do 12. ure prek elektronskega sistema spremljanja eMS.