Stopnja rasti pobranih dajatev s 6,9 odstotka presega stopnjo gospodarske rasti, ki je bila v prvih treh četrtletjih lani 4,5-odstotna, so zadovoljni na Fursu.  Foto: Reuters
Stopnja rasti pobranih dajatev s 6,9 odstotka presega stopnjo gospodarske rasti, ki je bila v prvih treh četrtletjih lani 4,5-odstotna, so zadovoljni na Fursu. Foto: Reuters

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so se lani povečali za 7,6 odstotka in v skupnem znesku presegli 6,5 milijarde evrov vplačil.

Posebej pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj 11,1-odstotno rastjo. Med njimi na Fursu v sporočilu za javnost posebej poudarjajo dohodnino z 11,4-odstotno rastjo ter davek od dohodkov od pravnih oseb z 10,4-odstotno rastjo.

Velik porast v višini 4,4 odstotka je opaziti tudi pri domačih davkih na blago in storitve. Davka na dodano vrednost so lani pobrali 6,9 odstotka več, so se pa zmanjšala vplačila trošarin, namreč za 1,6 odstotka.

Stopnja rasti pobranih dajatev s 6,9 odstotka presega stopnjo gospodarske rasti, ki je bila v prvih treh četrtletjih lani 4,5-odstotna, so zadovoljni na Fursu. Poleg ugodnih gospodarskih razmer so za rast zaslužni tudi zakonodajni ukrepi, namenjeni poenostavitvam poslovanja, kot tudi Fursovi ukrepi, usmerjeni v zagotavljanje čim preprostejšega izpolnjevanja obveznosti za zavezance.

Delež prostovoljno plačanih dajatev se namreč povečuje bolj, kot je letni prirast plačanih prihodkov. Lani je bilo prostovoljno plačanih več kot 95 odstotkov obveznosti. Trend zviševanja pobranih prihodkov se nadaljuje že vse od ustanovitve Fursa v letu 2014, skupni prirast prihodkov v tem obdobju znaša skoraj tri milijarde evrov oz. 22,01 odstotka.

Zniževanje davčnega dolga

Poleg pobranih javnofinančnih prihodkov pa na Fursu ugotavljajo tudi nadaljnje zniževanje davčnega dolga. Ta je na dan 31. december 2018 znašal 1,2 milijarde evrov za vse blagajne javnega financiranja in se je torej v letu 2018 znižal za 5,5 odstotka. Tudi trend zniževanja davčnega dolga se nadaljuje že štiri leta, od leta 2014 se je zmanjšal za 15,8 odstotka.