Foto: BoBo
Foto: BoBo

Gospodinjstva mesečno plačujejo zemeljski plin po veljavni ceni za količino, ki je mesečno določena na več možnih načinov, ali z akontacijo, ki sledi predvideni porabi, ali po sporočenem odčitku odjemalca, v nekaterih sistemih pa je mogoče izvesti mesečne odčitke le teh.

Dobavitelji električne energije in zemeljskega plina ob koncu leta številnim gospodinjstvom, ki dobaviteljem ne pošiljajo stanja mesečne porabe za dobavljeni plin ali elektriko, opravijo poračun za obdobje med dvema odčitkoma oz. za 12 mesecev.

V letu 2022 so se cene energentov precej spreminjale oz. so se občutno zvišale. Po podatkih državnih statistikov se je zgolj v tretjem četrtletju povprečna cena zemeljskega plina zvišala za 22 odstotkov, cena elektrike pa za 31 odstotkov v primerjavi z drugim letošnjim četrtletjem.

Dobavitelji pa poračun večinoma izvedejo na decembrskem obračunu po cenah veljavnih na dan obračuna. V letošnjem letu je sicer vlada posegla v cene energentov in s prvim septembrom z uredbo zamejila cene plina za gospodinjstva. Kar pomeni, da so številna gospodinjstva, ki niso mesečno sporočala stanja števca oz. jim ga niso mesečno odčitavali, ob koncu leta prejela poračun po ceni, ki jo je septembra določila vlada.

Pri plinu do 31. avgusta 2023 za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce najvišje dovoljene tarifne postavke cene znašajo 0,07300 evra na kilovatno uro brez davka na dodano vrednost (DDV), ki pa je vlada prav tako znižala na 9,5 odstotka (do maja 2023).

Cene elektrike za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, tudi tiste v večstanovanjskih stavbah, ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb je vlada prav tako do konca avgusta 2023 omejila na 0,118 evra na kilovatno uro po višji tarifi, 0,082 evra na kilovatno uro po nižji tarifi ter 0,098 evra na kilovatno uro po enotni tarifi.

Katera cena energenta je ustrezna za poračun?

Glede na dejstvo, da so cene zemeljskega plina in električne energije ob koncu leta 2022 višje, kot so bile med letom, smo pristojno ministrstvo za infrastrukturo povprašali, ali obstaja kakšno zakonsko določilo ali predpis, katero ceno elektrike ali plina lahko dobavitelji uporabijo za poračun oz. ali jo lahko določijo dobavitelji sami brez omejitev.

"Ob poračunu za določeno obdobje se ugotovi razlika med že plačano količino plina in dejansko porabljeno količino plina. Ker seveda ni mogoče ugotoviti, ob kateri ceni je bila morebitna razlika porabljena, se za to razliko upošteva cena plina ob izvedbi poračuna. Poračun je namenjen poravnavi med zaračunanimi količinami in porabljenimi količinami. Bolj, kot so mesečne količine natančne, manjše je odstopanje ob poračunu. K temu lahko seveda bistveno pripomore tudi odjemalec sam. Dobavitelji imajo v svojih dobavnih pogojih, ki so del pogodbe za dobavo plina, določen način poračuna plina. Pri plinu se za poračun opisane razlike v količini plina upošteva seveda trenutna cena plina v času poračuna," so za MMC navedli na ministrstvu za infrastrukturo.

Ob tem so še pojasnili, da so vsi odjemalci plina deležni poračuna količin plina vsaj enkrat letno. "Na plinu ni obvezna montaža naprednih števcev za gospodinjstva, zato je odčitavanje pretežno ročno. Vsak odjemalec lahko seveda mesečno sporoča podatke o svoji porabi. Trenutno lahko podamo oceno, da je le teh nekje do 40 odstotkov," so še ocenili.

Nekoliko drugače je glede poračuna elektrike

Pri elektriki se v primeru pavšalnih računov in letnega poračuna omrežnina poračuna sorazmerno s trajanjem obdobij veljavnosti cen, tako določa omrežninški akt, pravijo na pristojnem ministrstvu in dodajajo, da za električno energijo v zakonodaji v pristojnosti ministrstva za infrastrukturo določil o načinu obračuna ni oz. je obračun odvisen od splošnih pogojev dobavitelja.

"Preverili smo za enega od dobaviteljev, kjer piše tole: "Preveč ali premalo zaračunane količine električne energije se pri obračunu vrednotijo v sorazmerju s številom dni veljavnosti posamezne cene med odčitkoma na začetku in koncu obračunskega obdobja, na temelju katerih se naredi obračun električne energije." Torej podobno, kot velja za omrežnino, izvede se interpolacija stanj v trenutku spremembe cene in za vsako obdobje se upošteva takrat veljavna cena," so še pojasnili na infrastrukturnem ministrstvu.

Kot še navajajo, se za električno energijo uvaja sistem novih števcev, ki se jih da odčitavati daljinsko in pošiljanje podatkov dobaviteljem ni več potrebno: "S takimi števci je opremljenih že okrog 90 odstotkov odjemalcev električne energije, le še manjši del odjemalcev je torej tak, da nima mesečnega odčitka."

Manj kot deset odstotkov plinskih števcev na daljinsko odčitavanje

Na Zvezi potrošnikov Slovenije, vsaj kar se tiče plina, svetujejo mesečno sporočanje stanja števca, saj so poračuni za različne storitve lahko pravi šok.

Delež merilnih naprav, ki omogočajo izvajanje daljinskih odčitkov porabe, je po njihovih podatkih pri zemeljskem plinu bistveno nižji kot pri električni energiji. Konec leta 2021 je bilo takih 88,1 odstotka števcev za električno energijo in le sedem odstotkov števcev za zemeljski plin, navajajo.

"Obračun zemeljskega plina se dela za koledarski mesec. Če števčno stanje ni pridobljeno, se porabo zemeljskega plina oceni. Za odjemalce z letno porabo zemeljskega plina do 100.000 kilovatnih ur se redni letni popis merilne naprave izvede enkrat na leto. Na podlagi tega se izvede poračun z upoštevanjem veljavnih cen v obračunskem mesecu, v katerem je bil poračun izveden. Glede na dogajanje na energetskem trgu priporočamo, da potrošniki mesečno sporočajo števčno stanje merilne naprave, tako da bo obračun izveden na podlagi dejanske porabe po trenutno veljavnih cenah," je za MMC pojasnila Jasmina Bevc iz ZPS-ja.

Enako velja za elektriko. "Če vaš števec ne omogoča daljinskega odčitavanja števčnega stanja, svetujemo, da vsak mesec sporočate stanje števca," dodaja.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Koliko odjemalcev sporoča stanje števca?

Koliko odjemalcev dejansko sporoča stanje plinskih in električnih števcev oz. kako obračunavajo poroačune, smo preverjali tudi pri največjih slovenskih dobaviteljih energentov. Odgovore smo dobili le od nekaterih.V

V ECE-ju, ki sodi v skupino HSE, so za MMC pojasnili, da se preveč oz. premalo zaračunane količine obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku skladno s pogodbo o dobavi in pripadajočim cenikom. "Če je prišlo v obračunskem obdobju do zamenjave/spremembe cenika se količine porazdelijo (interpolirajo) in se dobljena količina porabe obračuna po veljavnih cenah v posameznem obdobju. Enotno določenega datuma za vse kupce ni," navajajo.

Približno 90 odstotkov, kot so pojasnili, njihovih odjemalcev prejema račune po dejanski porabi, okoli 10 odstotkov odjemalcev pa prejema račune po predvideni porabi, "ki enkrat med letom (vse mesece, ne samo v decembru) prejmejo letni obračun." "Mesečno sporoča stanje števca cca 15-20 odstotkov odjemalcev vseh akontacijskih merilnih mest," pravijo.

Energetika prejme do 21 tisoč odčitkov mesečno

V Energetiki Ljubljana pravijo, da kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina izvajajo redni letni popis plinomerov za odjemna mesta s predvideno letno porabo do 100.000kWh/letno celo leto.

Glede poračuna plina, tako v dobro, kot v breme, se v skladu s "sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, izvede z upoštevanjem veljavnih cen v obračunskem mesecu, v katerem je bil poračun izveden. V primeru elektrike pa se pri pridobitvi dejanskega stanja števca ugotovi dejanska poraba električne energije na merilnem mestu. Ugotovljene količine se linearno razdelijo glede na obdobje veljavnosti cen. Vrednost že zaračunanih akontacij se odšteje v postavki "že zaračunano," so navedli.

Kar se tiče sporočanja mesečnega stanja plinomerov, ljubljanska Energetika prejme približno 17.000 do 21.000 odčitkov mesečno: "To pomeni, da dobimo približno 28-35 odstotkov odčitkov odjemnih mest na distribucijskem omrežju podjetja."

V primeru elektrike pa približno 10 odstotkov njihovih odjemalcev mesečno sporoča stanje števca. Po podatkih Energetike za september, oktober in november 2022 ima glede plina okvirno 10 odstotkov odjemalcev dejansko porabo manjšo od predvidene porabe, pri 90 odstotkih odjemalcev pa je dejanska poraba višja od predvidene porabe.

Na obračunane količine so, kot navajajo, v mesecu oktobru 2022 izdali dobropise za 0,3 odstotka odjemalcev, bremepise za 99,7 odstotka odjemalcev.

Na Petrolu pa so za MMC pojasnili le, da se pri obračunu poračuna za električno energije upoštevajo cene, ki veljajo v obdobju poračuna. "Podobno velja tudi za poračun zemeljskega plina, kjer se obračuna cena v tekočem mesecu," navajajo. Ob tem še pojasnjujejo, da se je na področju zemeljskega plina za obračunsko obdobje enega leta odločilo manj kot 5 odstotkov odjemalcev.

Obračun plina