Na ministrstvu za kulturo se (vsaj za zdaj) niso opredelili do ugotovitev in priporočil varuha človekovih pravic. Foto: MMC RTV SLO
Na ministrstvu za kulturo se (vsaj za zdaj) niso opredelili do ugotovitev in priporočil varuha človekovih pravic. Foto: MMC RTV SLO

Gre za ugotovitve varuha človekovih pravic Petra Svetine, ki je vodil postopek na pobudo društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija. V društvu vse od junija lani opozarjajo na problematiko "spornih postopkov ministrstva za kulturo glede pridobivanja statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov", pri čemer so bili po njihovem mnenju oškodovani številni samozaposleni v kulturi.

Kulturniki v negotovosti zaradi zamud pri vlogah za status samozaposlenih v kulturi

Kršenje temeljnih pravic in nespoštovanje zakonodaje
Govor je o primerih, ko je ministrstvo zamujalo z izdajo odločb o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi oziroma v priznanju pravice do plačila prispevkov. Prihajalo je tudi do tega, da so upravičenci, ki so obe vlogi oddali skupaj, odgovore nanje prejemali ločeno, kar doslej ni bila praksa, nekateri pa so ostali brez pravice do plačila prispevka.

"Tematiko smo večkrat javno naslovili in ministrstvo tudi opozorili na problematično ravnanje, a do pozitivnega razpleta ni prišlo," so danes sporočili iz Asociacije. V društvu so presodili, da gre za kršenje temeljnih pravic in nespoštovanje zakonodaje, zato so avgusta zadevo predali varuhu človekovih pravic. Iz odgovora varuha je razvidno, da so postopek na njegovem uradu vodili od začetka septembra do februarja, v zadevi pa so pridobili tudi stališča prizadetih strani in ministrstva za kulturo.

Ravnanje ministrstva za kulturo pri vodenju postopkov za dodelitev statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost kaže na kršitev načela ekonomičnosti postopka, načela varstva pravic stranke v postopku in načela dobrega upravljanja. (...) Varuh je ministrstvu za kulturo priporočil tudi, da v prihodnje postopke vodi tako, da se bo sledilo namenu, ki ga je zasledoval zakonodajalec, predvsem pa v luči zaščite pravic predlagateljev.

Iz poročila varuha človekovih pravic Petra Svetine

Varuh priporoča čimprejšnje odločanje o preostalih vlogah
Glede na ugotovitve in skladno s 7. členom zakona, ki ureja delovanje varuha (ZVarCP), je ta ministrstvu priporočil, da o preostalih vlogah odloči čim prej in ob upoštevanju načel v dopisu, ki ga je posredoval Asociaciji. Ministrstvu je priporočil še, "da v prihodnje postopke vodi tako, da se bo sledilo namenu, ki ga je zasledoval zakonodajalec, predvsem pa v luči zaščite pravic predlagateljev".

Pri Asociaciji pa so zapisali, da je, kot je razbrati iz poročila varuha, "bila v 39 primerih ugotovljena kršitev drugega odstavka 87. člena ZUJIK, ki govori o tem, da mora minister o obeh postopkih, to je o vpisu v razvid in pravici do plačila prispevkov, v primeru, da sta vlogi podani sočasno, odločiti hkrati. To očitno ni bilo storjeno v skoraj četrtini primerov."

Varuh je sicer dodal, da so mu z ministrstva v začetku februarja sporočili, da so zadeve za nazaj urejene, z izjemo petih zadev, v katerih vlagatelji še niso sporočili datuma za vpis v razvid samozaposlenih. Temu, da so postopki povečini že končani, so pritrdili tudi v Asociaciji in dodali, da "v številnih primerih žal v škodo prijaviteljev". Kot so pojasnili, to pomeni, da "številni od 39 spornih primerov (po naših informacijah so se sicer vmes pojavili tudi novi primeri) kljub prvotnemu sporočilu, da je strokovna komisija odločila, da jim pravica do plačila prispevkov pripada, na koncu te pravice niso dobili".

Ostane le še možnost tožbe na upravnem sodišču
Pri Asociaciji so zapisali še, da oškodovancem ostaja zgolj tožba na upravnem sodišču, za katero je zelo verjetno, da bi jo dobili, a ob tem obstajata dve težavi: "Prva, da je takšen postopek dolgotrajen (trajal naj bi približno leto dni) in da nekateri posamezniki vmes še vedno nimajo statusa, kar pomeni, da se finančno oškodovanje nadaljuje. Druga težava je, da je prijavitelj postavljen v položaj, ko mora lastne resurse investirati v proces dokazovanja pravice, četudi je evidentno, da je bil postopek kršen."

V društvu so mnenja, da bi moralo ministrstvo zaradi znanega o primerih podeljevanja pravic ter zaradi mnenja varuha človekovih pravic "nastale krivice nujno popraviti tudi za nazaj". Prav tako pa je po njihovem zapisu "jasno, da si demokratična republika, ki spoštuje vladavino prava, nezakonitosti takšnega obsega preprosto ne bi smela dopustiti".

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je svoj zapis sklenil z besedami: "Do ugotovitev in priporočil varuha se ministrstvo za kulturo ni opredelilo."