Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

V podpis Vam pošiljam avtorsko pogodbo.
Nagrajence sta pozdravila župana Občin Postojna in Trbovlje.
Podžupan občine Postojna je imenoval novega namestnika.
Stike ohranjam s pomočjo facebooka.
Danes je dan otrok z downovim sindromom.
Za večerjo bom pojedla Kranjsko klobaso.
Sodelavci, v priponki Vam pošiljam zapisnik sestanka.
Z izrazom crohnova bolezen označujemo motnje v črevesju, ki nastanejo zaradi kroničnega vnetja.
Na mednarodnem kuharskem tekmovanju so nagradili kranjsko klobaso.

Ko ne veste, ali besedo zapisati z veliko ali malo začetnico, imate vsaj 50 % možnosti, da bo zapis pravilen – in 50 %, da bo napačen. Pri jezikovnih dilemah Kako se to prav napiše? si pomagamo z normativnim priročnikom, Slovenskim pravopisom. Težava nastane, ko imamo opravka s poimenovanji, pri katerih raba velike/male začetnice omahuje ali pa za zapis nimamo jasnih napotil.

downov ali Downov sindrom?
Pravilno je oboje: downov sindrom in Downov sindrom, saj Pravopis, praksa in Slovenski medicinski slovar niso enotni. Poglejmo, zakaj.

Pravopis nas napoti k pisanju z malo začetnico, saj je vse pridevnike na -ev/-ov, ki zaznamujejo vrstnost, priporočljivo pisati z malo začetnico. V slovarskem delu Pravopisa je zapisana dvojnica, ločena s kvalifikatorjem in (manj navadna dvojnica).

parkinsonova in Parkinsonova bolezen

ePravopis, rastoči, a ne normativni priročnik, pa v primerih downov/Downov sindrom, chronova/Crohnova bolezen na prvo mesto že postavlja zapis z veliko začetnico, kar kaže na porast tovrstnega zapisovanja v rabi.

Prvi simptom Parkinsonove/parkinsonove bolezni je pogosto tresenje ali drhtenje uda, predvsem v mirovanju. (ePravopis)
Otrok z Downovim/downovim sindromom. (ePravopis)
Z izrazom Crohnova/crohnova bolezen označujemo motnje v črevesju, ki nastanejo zaradi kroničnega vnetja. (ePravopis)

V Slovenskem medicinskem slovarju so imena bolezni, sestavljenih iz pridevnikov, izpeljanih iz lastnih imen, zapisana z veliko začetnico.

Kako torej zapisati imena bolezni – z veliko ali malo? Glede na napotila priročnika in slovarja je priporočljivejši zapis z veliko začetnico. Tudi zaradi zvez, kot so Ohmov zakon, Pitagorov izrek, ker se svojilni pridevniki iz lastnih imen pišejo z veliko, kadar zaznamujejo "duhovno last" (izumitelja/znanstvenika, ki je pojav/bolezen prvič opisal, odkril).

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

občina ali Občina Postojna
Pri zapisu samostalnika občina – z veliko ali malo začetnico – ob desnem prilastku se ravnamo glede na pomen. Samostalnik občina pišemo:

1. z malo začetnico – ne mislimo na ime organizacije ali ustanove, temveč samo na njeno vrsto ali funkcijo, tudi območje. Samostalnik občina v tem primeru ni lastno ime.
Potresni sunki so v zadnjih desetih letih večkrat stresli občino Ravne na Koroškem.
Prebivalci naselij v občini Trbovlje izgradnje ne podpirajo.

2. z veliko začetnico – mislimo na točno določeno upravno skupnost (občino) in gre torej za uradno poimenovanje. Samostalnik občina je lastno ime.
Na seji so sprejeli nov finančni načrt Občine Postojna.
Župan Mestne občine Ljubljana je podelil priznanja za hrabrost.

kranjska ali Kranjska klobasa
Ste opazili nedoslednosti pri pisanju pridevnika k/Kranjska ob samostalniku klobasa? V prid ali proti zapisovanju pridevnika z malo/veliko začetnico govori več argumentov. Poglejmo podrobneje.

kranjska klobasa – večbesedna poimenovanja jedi, katerih prvih del je pridevnik, nastal iz lastnega imena (Kranjska), pišemo z malo začetnico. Tako tudi dunajski zrezek, prekmurska gibanica, blejska kremna rezina.

Kranjska klobasa – kadar se sklicujemo na ravni Evropske unije (od leta 2015 ima Kranjska klobasa označbo ZGO) zaščiteno kranjsko klobaso, moramo njeno ime zapisati z veliko začetnico.

Zapis z veliko začetnico je utemeljen, kadar mislimo točno določeno klobaso, ki je pridelana po točno določenem postopku in s sestavinami, ki so opisane v uredbi Evropske komisije, zato je pridevnik kranjska "varneje" zapisovati z malo začetnico (večine zaščitenih blagovnih znamk namreč ne pišemo več z veliko).

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

facebook ali Facebook
Stvarna lastna imena, med katera prištevamo tudi imena družbenih omrežij, zapisujemo z veliko začetnico: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok.

Zapis z malo začetnico, torej facebook, je mogoč samo v dveh primerih:

1. V logotipu (f) – tovrstnega zapisovanja v logotipih ne prenašamo v besedila.

2. Če bi prišlo do poobčnoimenjenja – ko lastno ime (npr. ime izdelka) zaradi prevladujoče rabe postane občno ime (poimenuje skupino izdelkov s podobnimi lastnostmi), zato ga ne zapisujemo več z veliko, pač pa z malo začetnico.

Možnosti za poobčnoimenjenje v primeru facebook/Facebook je malo, že zaradi konkurenčnosti drugih družbenih omrežij. Če bi do poobčnoimenjenja prišlo, bi zapis facebook pomenil katero koli družbeno omrežje.

Ves dan visi na Facebooku. (točno določeno družbeno omrežje)
Ves dan visi na facebooku. (
katero koli družbeno omrežje)

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Vikanje: vi ali Vi
Med pogostejšimi vprašanji, povezanimi z rabo velike/male začetnice, je zapis ogovornega zaimka vi v uradnem sporočanju. Pravopis v okviru poglavja Izrazi posebnega razmerja in spoštovanja dovoljuje zapis Vi z veliko začetnico (§ 112) – pravimo ji tudi socialna velika začetnica – če želimo posebej poudariti spoštovanje oz. naklonjenost do naslovnika. Hkrati pa nekaj členov naprej dovoljuje tudi zapisovanje z malo začetnico – vi.

Zapis zaimka vi/Vi je torej stvar osebnega sloga pisanja, pri čemer je treba opozoriti, da pri ogovarjanju kolektiva zapis z veliko začetnico ni priporočljiv.

Danes smo razrešili kar nekaj jezikovnih dilem, pri čemer smo ugotovili, da lahko z rabo velike/male začetnice besedi spremenimo (leksikalni) pomen. V povedih iz uvoda članka bi krepko označene besede pravilno zapisali takole:

V podpis vam/Vam pošiljam avtorsko pogodbo.
Nagrajence sta pozdravila župana Občin Postojna in Trbovlje.
Podžupan Občine Postojna je imenoval novega namestnika.
Stike ohranjam s pomočjo Facebooka.
Danes je dan otrok z downovim/Downovim* sindromom.
Za večerjo bom pojedla Kranjsko/kranjsko klobaso.
Sodelavci, v priponki vam pošiljam zapisnik sestanka.
Z izrazom crohnova/Crohnova* bolezen označujemo motnje v črevesju, ki nastanejo zaradi kroničnega vnetja.
Na mednarodnem kuharskem tekmovanju so nagradili Kranjsko klobaso.

* Prednostna izbira male začetnice pri zapisu bolezni je zgolj zaradi nazornosti.