Foto: Goran Rovan
Foto: Goran Rovan

Cene komunalnih storitev so v primerjavi z drugimi mestnimi občinami v Novem mestu tudi po podražitvi še vedno med najnižjimi. Dvig celotnega zneska komunalnih storitev na položnici za povprečno štiričlansko družino pa je ob upoštevanju občinske subvencije predviden za približno šest evrov oz. za deset odstotkov glede na zdajšnje cene, je pojasnil župan Novega mesta Gregor Macedoni. Po pojasnilu Komunale Novo mesto in župana se sicer cene komunalnih storitev dražijo predvsem zaradi rasti cen energentov in drugih podražitev.

Po predlogu proračuna, ki so ga potrdili svetniki, prihodki občine po rebalansu letos znašajo 65,5 milijona evrov in se zvišujejo za 7,3 milijona. Odhodki, ki se zvišujejo za 3,2 milijona, pa 70,4 milijona evrov. Svetniki so med drugim potrdili še predlog zaključnega računa proračuna za lani in v prvi obravnavi predlog odloka proračuna za prihodnje leto. Občina sicer s tem načrtuje 67,7 milijona prihodkov in 74 milijonov evrov odhodkov.

Sorodna novica Podražitev storitev Komunale Novo mesto: za štiričlansko družino v povprečju dvig za od 5 do 7 evrov

Svetniki so potrdili še posamezne predloge za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2022 in soglašali z izplačili v predlagani obliki, razen za vrtca Pedenjped in Ciciban, kjer bodo izplačilo izvedli šele po uradni objavi sklepa ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Občinski svet se je seznanil še s poslovnikom o delu nadzornega odbora, z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov in s poročilom skupne občinske uprave občin Dolenjske za lani. Prav tako so za lani potrdili oceno izvajanja občinskega programa varnosti, se seznanili z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta občine in njihovih učinkih, s poročilom o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, s spremembami in dopolnitvami načrta za leto 2023 in njegovim ravnanjem za prihodnje leto.

Pred četrtkovo sejo sta sicer opozicijska svetnika SD-ja in Zveze za Dolenjsko, Srečko Vovko in Andrej Kastrevec, na krajši novinarski konferenci opozorila na nekaj točk dnevnega reda, s katerimi se ne strinjata. Med drugim sta navedla povišanje nekaterih postavk rebalansa, izplačilo nagrad direktorjem zavodov, ki so poslovali z izgubo, in podražitev komunalnih storitev. Zmotil ju je tudi dvig vsote, namenjene za gradnjo stadionske tribune, sta dodala.