Pojasnila o varstvu podatkov pri sodelovanju v telefonskem glasovanju na tekmovanju Pesem Evrovizije

Naslednja pojasnila so namenjena temu, da vas kot udeleženca telefonskega glasovanja (televotinga) pregledno seznanimo z našim načinom obdelave osebnih podatkov in vašimi pravicami, ki izhajajo iz zakonodaje o varstvu podatkov.

Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov in kdo je kontaktna oseba?

Upravljavec podatkov je:

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Köln

Nemčija

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v našem podjetju lahko stopite v stik po e-pošti: privacy@digame.de

Katere vire in podatke bomo uporabili?

Obdelali bomo le osebne podatke, ki jih prejmemo, ko oddate svoj glas s telefonskim klicem ali SMS- sporočilom prek povezave, ki jo zagotavlja vaš ponudnik storitev fiksne ali mobilne telefonije.

Pri tem zbiramo samo naslednje kategorije podatkov o vas:

- identifikacijska številka vašega mobilnega telefona (MSISDN, angl. Mobile Station Integrated Services Digital Network Number),
- datum in točen čas vaše udeležbe v telefonskem glasovanju,
- ime vašega ponudnika storitev fiksne ali mobilne telefonije,
- vrsto razmerja, ki ste ga sklenili z vašim ponudnikom (predplačniško, naročniško).

Za katere namene bodo vaši podatki obdelani (namen obdelave) in na kateri pravni podlagi?

Pri obdelavi osebnih podatkov bomo ravnali v skladu s predpisi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation, v nadaljevanju: GDPR) in nemškim zveznim zakonom o varstvu podatkov (nem. Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) ter pri tem upoštevali ravnotežje interesov (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR).
Komu bodo dostopni moji podatki?

Znotraj našega podjetja bodo vaši podatki dostopni službam, ki jih potrebujejo za izpolnitev naših po- godbenih in zakonskih obveznosti. Tudi naši ponudniki storitev in pooblaščeni zastopniki, ki izvajajo naše storitve, lahko prejmejo podatke za te namene, če se v prvi vrsti zavežejo k ohranitvi zaupnosti in integritete. Tovrstni prejemniki bi lahko bili, na primer, ponudniki informacijskotehnoloških in telekomu- nikacijskih storitev.

Zagotavljamo, da ne bo nobenega prenosa podatkov prejemnikom zunaj našega podjetja. Čeprav nismo organizator telefonskega glasovanja na tekmovanju za Pesem Evrovizije – to je Evropska zve- za radijskih in televizijskih postaj (EBU, European Broadcasting Union), Ancienne Route 17A, CH- 1218 Grand-Saconnex (Ženeva), Švica –, smo v povezavi s telefonskim glasovanjem po zakonodaji o varstvu podatkov upravljavec podatkov, kot ga opredeljuje sedmi odstavek 4. člena GDPR. Evropski zvezi radijskih in televizijskih postaj bomo namreč zgolj zagotovili anonimizirane rezultate telefonskega glasovanja.

Ali bodo podatki preneseni v tretjo državo ali mednarodno organizacijo?

Vaših zgoraj navedenih osebnih podatkov ne bomo prenesli v tretje države.

Kako dolgo bodo moji podatki shranjeni?

Vaše osebne podatke bomo obdelovali in shranili toliko časa, kolikor bo potrebno za izpolnitev naših pogodbenih in zakonskih obveznosti.

Ko za izpolnitev teh obveznosti podatkov ne bomo več potrebovali, jih bomo po rednem postopku izbrisali, razen če bo potrebna njihova nadaljnja – časovno omejena – obdelava za naslednje namene:

- izpolnitev obveznosti hrambe podatkov, povezanih s trgovinskim in davčnim pravom,
- nemški trgovinski zakonik (nem. Handelsgesetzbuch, HGB), davčni zakonik (nem. Abgabenor- dnung, AO) in zakon o pranju denarja (nem. Geldwäschegesetz, GwG) – ti na splošno določajo čas hrambe podatkov za namene arhiviranja in dokumentacije v razponu od dveh do desetih let.

Katere so moje pravice, povezane z varstvom podatkov?

Vsak udeleženec telefonskega glasovanja ima pravico do informacij po 15. členu GDPR; pravico do popravka po 16. členu GDPR; pravico do izbrisa (»pozabe«) po 17. členu GDPR; pravico do omejitve obdelave po 18. členu GDPR, pravico do ugovora po 21. členu GDPR in pravico do prenosljivosti po- datkov po 20. členu GDPR.

Poleg tega imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov (77. člen GDPR).
Vsako soglasje, ki ste ga nam dali v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli umak- nete. Pri tem je treba upoštevati, da umik soglasja velja samo za v prihodnje, ne bo pa mogel vplivati na obdelavo, ki je potekala pred umikom vašega soglasja.

Ali sem dolžan posredovati podatke?

Zgoraj navedene osebne podatke morate posredovati, če želite sodelovati v telefonskem glasovanju.

Ali je sprejemanje posameznih odločitev avtomatizirano?

Načeloma pri sklepanju, izvajanju in prekinitvi poslovnih odnosov ne uporabljamo popolnoma avtoma- tiziranih procesov odločanja, kot jih opredeljuje 22. člen GDPR. Prav tako ne izvajamo profiliranja.

Ali imam pravico do ugovora?

Podatki o vaši pravici ugovora v skladu z 21. členom GDPR Pravica do ugovora v posameznem primeru
Imate pravico, da na podlagi razlogov, ki se nanašajo na vaš posebni položaj, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami. Ugovor temelji na točki f prvega odstavka 6. člena GDPR (obdelava podatkov mora upoštevati ravnotežje interesov).

Če vložite ugovor, ne bomo več obdelovali vaših osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo uteme- ljene razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za vložitev, izvrševanje in obrambo pravnih zahtevkov.

Prejemnik ugovora
Ugovor lahko podate neuradno pod zadevo »Ugovor/Objection«. Skupaj z navedbo svojega imena in priimka, naslova in datuma rojstva ga naslovite na:
digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Köln
Nemčija
Tel.: +49 221 59 68 88 80
privacy@digame.de