Prikaz nasprotnih dejstev se pretežno navezuje na naslednji del besedila: "Prve razpoke v sistemu naj bi se začele kmalu po odhodu dolgoletnega direktorja Francija Demšarja. Prenova sistema eObrazci je bila predlagana že direktorju Józsefu Györkösu, ki je vodenje agencije prevzel leta 2014, a ker je sistem še vedno solidno deloval, naj se mu posodobitev še ne bi zdela nujna. Zalomilo pa se je v ARRS-jevi službi za informatiko, kjer je prišlo do skrajne preobremenitve dveh zaposlenih."

Sorodna novica ARRS upravlja občutno večjo količino denarja, nov informacijski sistem še vedno v povojih

Visoka tveganja pri informacijskem sistemu agencije, ki jih v članku ilustrativno navajate kot razpoke, sem prepoznal že ob nastopu mandata direktorja agencije novembra 2014, saj so bile prisotne in so se poglabljale tudi v mandatih prvega direktorja. Kdor trdi, da je sistem solidno deloval, je prezrl dve veliki tveganji: prvo tveganje je predstavljala odvisnost poslovanja agencije od tehnološko že dolgo ne več sodobnega zalednega sistema, ki so ga operativno vodili zunanji izvajalci (sistem Vedana), drugo tveganje pa je bilo, glede na zastavljene cilje in upravičena pričakovanja strokovne javnosti, povezano s posledicami trajne kadrovske podhranjenosti informatike. Navedeni tveganji sta bili še izrazitejši zaradi neodzivnosti pristojnega ministrstva, takrat zadolženega tudi za zbirni kadrovski načrt, v katerega je bila vključena agencija. Brez strokovnih okrepitev (tudi) na področju informatike je bilo, večinoma za javnost nevidno, večkrat ogroženo tekoče poslovanje agencije in v praksi je bil s tem blokiran tudi njen razvoj. Ministrstvo je bilo s kadrovskimi zahtevami agencije sproti in argumentirano seznanjeno. Kljub deklarativnemu razumevanju kar treh ministric in ministra, pristojnih za znanost, ki so se zvrstili v petih letih in pol, do spremembe v zbirnem kadrovskem načrtu ni prišlo.

József Györkös je bil med letoma 2001 in 2004 državni sekretar na ministstvu za informacijsko družbo in med leti 2008 in 2011 na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Leta 2019 je zaključil petletni mandat direktorja na čelu ARRS-ja, nato pa je agencijo vodil še šest mesecev kot vršilec dolžnosti. Györökos je zaposlen kot redni profesor na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Foto: BoBo
József Györkös je bil med letoma 2001 in 2004 državni sekretar na ministstvu za informacijsko družbo in med leti 2008 in 2011 na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Leta 2019 je zaključil petletni mandat direktorja na čelu ARRS-ja, nato pa je agencijo vodil še šest mesecev kot vršilec dolžnosti. Györökos je zaposlen kot redni profesor na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Foto: BoBo

Trditev neznanega vira, da se mi naj "posodobitev (informacijskega sistema, op. p.) še ne bi zdela nujna", je neresnična in jo lahko pripišem nepoznavanju ali namernemu zatiskanju oči glede zahtevnosti takratnih razmer. Informacijski sistem agencije je z že opisanimi tveganji deloval ves čas mojega vodenja agencije, to je do 29. 4. 2020. Tveganja so se znatno povečala v letu 2019, ko je bilo zaradi višje sile pri zunanjem izvajalcu, ki je za poslovni del informacijskega sistema (sistem Vedana) skrbel od ustanovitve agencije, sodelovanje sporazumno prekinjeno. Navedba v članku glede "preobremenitve dveh sodelavcev agencije" drži in je posledica opisanih razmer. Sodelavca sta soglašala s povečano delovno obremenitvijo in sta bila skladno z možnostmi dodatno finančno nagrajena, pri čemer ne gre spregledati, da je bilo zaradi zagotovitve nemotenega poslovanja agencije v danih razmerah izjemno obremenjenih tudi več sodelavk in sodelavcev v drugih sektorjih agencije. Tudi navedba glede portala eObrazci (članek žal ne omenja podsistema eOcenjevanje, ki je bil namenjen digitalni podpori izvedbe evalvacij) ni natančna, saj ta ni bil v izključni domeni zunanjih izvajalcev (takratne gospodarske družbe Crea), ampak je lahko polno deloval le s podporo notranjih informatikov, medtem ko so zunanji izvajalci zagotavljali varno in stabilno sistemsko ogrodje. Notranjih virov za portal eObrazci pa je izrazito umanjkalo po prekinitvi zunanje podpore sistemu Vedana, kar je pomembno dejstvo za razumevanje navedbe "interna služba za informatiko pa je prevzela kompleksne obračune ob razdeljevanju sredstev" (v odstavku nad uvodoma citiranim besedilom). Sistem eObrazci je bil kakovosten in je z izjemnim zavzemanjem informatikov opravljal svojo nalogo. V najbolj kritičnem obdobju od vključno leta 2019 je pospešeno potekala tudi nadgradnja in razvoj sodobnega ter avtonomnega dela poslovnega informacijskega sistema, interno poimenovanega EMIS, ki je nadomestil sistem Vedana. Razlogi za tektonske spremembe pri upravljanju informatike in zunanjih izvajalcev po 29. 4. 2020 mi niso znani.

Zmotna in nepopolna dejstva v citiranem delu članka terjajo širši vpogled v delovanje agencije v omenjenem obdobju, zato bralke in bralce vabim k seznanitvi z dokumentom Realizacija strateških usmeritev ARRS iz leta 2019, ki je dostopen na spletnih strani
https://www.arrs.si/sl/agencija/inc/2020/Realizacija-strateskih-usmeritev.pdf.


József Györkös, direktor ARRS-ja med leti 2014 in 2019 in v. d. direktorja do konca aprila 2020