Foto: EPA
Foto: EPA

Spremembe direktive o trgih finančnih instrumentov (Mifid 2) se nanašajo na zaščito finančnih instrumentov in sredstev strank, kar je, kot argumente komisije povzema sodišče, pomemben del sistema, saj morajo investicijska podjetja v zvezi z vrednostnimi papirji in sredstvi, ki so jim bila zaupana, sprejeti ustrezne ureditve za zaščito lastništva in pravic vlagatelja. Članice EU-ja bi morale spremembe v svoj pravni red prenesti in o tem obvestiti komisijo najpozneje do 3. julija 2017.

Ker komisija do tega datuma ni prejela nobenih informacij, je septembra 2017 Sloveniji izdala uradni opomin. Takrat je Slovenija v odgovoru pojasnila, da so ukrepi za prenos v pripravi in bi morali biti sprejeti aprila 2018, vendar pa je nato komisijo avgusta 2018 obvestila, da je prišlo do predčasnih volitev in prosila za razumevanje glede sprejetja ukrepov za prenos.

Oktobra istega leta je komisija ugotovila, da Slovenija ni sporočila nacionalnih ukrepov za prenos direktive, in vložila tožbo, s katero je sodišču predlagala, naj ugotovi očitano neizpolnitev obveznosti in državi članici naloži plačilo ne le pavšalnega zneska, ampak tudi dnevne denarne kazni. Nato je komisija delno umaknila tožbo, in sicer v delu, ki se nanaša na naložitev dnevne denarne kazni, saj je Slovenija decembra 2018 omenjeno direktivo prenesla v pravni red.

Slovenija predlagala zavrženje tožbe

Slovenija je v odgovoru na tožbo navedla, da predlagani pavšalni znesek ob upoštevanju delnega prenosa direktive, minimalnih učinkov neprenosa na slovenski finančni trg in trg Unije ter neobstoja predhodne sodbe o ugotovitvi neizpolnitve obveznosti ni utemeljen in da je previsok. Sodišču je predlagala, da tožbo zavrne.

Vendar pa je Sodišče EU-ja pri tem sledilo predlogu komisije. "Sodišče je poleg tega večkrat razsodilo, da morajo države članice, ko direktiva izrecno določa njihovo obveznost, da zagotovijo, da se določbe, potrebne za njen prenos, sklicujejo na to direktivo ali da se sklic nanjo navede ob njihovi uradni objavi, vsekakor sprejeti pozitivni akt za prenos zadevne direktive, ki vsebuje tak sklic," navaja sodišče.
Slovenija mora, kot je navedeno v sodbi, poravnati tudi svoje stroške postopka in stroške Evropske komisije.