Eko sklad bo za nakupe električnih vozil namenil 8,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Foto: MMC RTV SLO/Renault
Eko sklad bo za nakupe električnih vozil namenil 8,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Foto: MMC RTV SLO/Renault

Predmet javnega poziva za občane so nepovratne finančne spodbude za nakup do okolja prijaznejših novih ali rabljenih vozil na električni pogon, ki jih bo prejemnik spodbude obdržal v lastništvu najmanj dve leti. Skupaj ima sklad za ta namen pripravljenih šest milijonov evrov.

Najvišji znesek spodbude, to je 6500 evrov, je mogoče prejeti za nakup novega električnega vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika oz. vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in skupno vrednostjo do 35.000 evrov. Če je skupna vrednost nakupa tovrstnih vozil od 35.000 do 65.000 evrov, se spodbuda zniža na 4500 evrov.

Za rabljena vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika oz. vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone je predvidene 3000 evrov spodbude v primeru vrednosti nakupa do 30.000 evrov in 2000 evrov v primeru vrednosti nakupa nad 30.000 evrov.

Nepovratno spodbudo v vrednosti od 300 do 1500 evrov pa je mogoče prejeti za nakup novega štirikolesnega, trikolesnega in dvokolesna vozila na električni pogon.

Pogoj je, da je vozilo kupljeno po letošnjem 1. maju, vloge pa do zaprtja razpisa sprejema Eko sklad, ki ima na svojih spletnih straneh tudi objavljene vse obrazce. Hkrati je sklad zaprl razpis za nepovratne finančne spodbude občanom za nakup električnih vozil iz leta 2020.

Eko sklad je danes zaprl tudi razpis za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nakup električnih vozil, ki ga je objavil lani in v okviru katerega je imel na voljo 1,5 milijona evrov. Za pravne osebe ima na danes objavljenem novem razpisu pripravljenih 2,5 milijona evrov, pogoji pa so podobni kot za občane. Vozilo mora biti kupljeno po 1. maju, pravna oseba pa ga mora obdržati v lasti najmanj dve leti. Najvišji znesek spodbude je 6500 evrov.

Dodatnih 17 milijonov za energetsko učinkovitost stavb

Eko sklad je sredstva za subvencije, ki so na voljo občanom prek javnega poziva za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb, povečal s 26 milijonov na 43 milijonov evrov. Subvencije so na voljo med drugim za zamenjavo starih kurilnih naprav ali nakup toplotne črpalke.

Prek poziva, ki je bil objavljen 20. maja lani, je bilo od skupno 26 milijonov evrov 16 milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe namenjenih za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami.

Po novem pa je na voljo skupno 43 milijonov evrov, pri čemer je iz sklada za podnebne spremembe 23 milijonov evrov namenjenih za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami, 10 milijonov evrov pa za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb.

Poleg nakupa kurilnih naprav na lesno biomaso in toplotnih črpalk so subvencije na voljo med drugim za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno- ali dvostanovanjske stavbe, vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi, izolacijo pročelja starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbo.

Posojila za okoljske naložbe pravnih oseb

Eko sklad je objavil tudi javni poziv za dodelitev ugodnih posojil pravnim osebam za okoljske naložbe. Med temi so npr. naložbe v ogrevalne sisteme, energijsko obnovo stavb, nakup do okolja prijaznejših vozil in strojev, čistine naprave in nove tehnologije. Na voljo je sedem milijonov evrov.

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ter pravne osebe javnega prava bodo lahko posojila uporabili za naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovito rabo vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo ter za začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Pri zmanjšanju izpustov med drugim pridejo v poštev postavitev ali rekonstrukcija sistemov za ogrevanje ali hlajenje na obnovljive vire energije, nakup hranilnikov energije, cestnih vozil na električni in hibridni pogon ter energetsko učinkovitejših strojev, obnova razsvetljave in energijska prenova stavb, med drugim z obnovo pročelja in zamenjavo oken.

Pri zmanjšanju onesnaževanja zraka se upoštevajo med drugim naložbe v naprave za čiščenje dimnih plinov, nakup cestnih vozil na plin, ki niso namenjena komercialnemu prevozu tovora, in mestnih avtobusov, polnilne postaje za električna vozila na plin, parkirišča P+R in ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Pri gospodarjenju z odpadki se kreditira denimo nakup vozil za zbiranje odpadkov in sistemov za obdelavo odpadkov ter zamenjava strešnih kritin, cevi ali oblog, ki vsebujejo nevarne snovi, kot so azbestna vlakna.

Pri varstvu voda in učinkoviti rabi vode je mogoče kredit dobiti za čistilne naprave, ukrepe za zmanjšanje izgub pitne vode in zmanjšanje porabe pitne vode ter gradnjo javnih in zasebnih kanalizacijskih in vodovodnih omrežij.

Pri začetnih naložbah v okoljske tehnologije pa v poštev pridejo naložbe v spremembo proizvodnega procesa, s katero se zmanjša izpust v okolje, nove tehnologije za boljši izkoristek in postavitev tehnoloških linij za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih na sonaravni način.

Na voljo je za skupno sedem milijonov evrov posojil, ta so lahko s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, a največ 15 let z vključenim moratorijem na odplačilo glavnice, ki je lahko največ eno leto.

Posamezno posojilo lahko znaša od 25.000 do dva milijona evrov, pri čemer skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov evrov. Posojilo lahko krije do 85 odstotkov priznanih stroškov naložbe.

Prijavitelji lahko vlogo podajo od dneva objave javnega poziva do objave zaključka javnega poziva oz. do porabe sredstev.