Revizorji so izrekli negativno mnenje DUTB-ju za poslovanje v letih 2014 in 2015. Foto: MMC RTV SLO
Revizorji so izrekli negativno mnenje DUTB-ju za poslovanje v letih 2014 in 2015. Foto: MMC RTV SLO

Končno poročilo računskega sodišča odseva že sprejete izboljšave v času priprave revizije in vsebuje namesto izhodiščnih 10 le šest popravljalnih ukrepov s podukrepi. Od tega je DUTB delno že uveljavil dva popravljalna ukrepa in 11 od prvotnih 22 priporočil. Na podlagi sodelovanja z računskim sodiščem v postopku revizije je sprejel tudi vrsto internih aktov in je od obdobja, ki ga obravnava poročilo, znatno izboljšal svoje delovanje.

DUTB
Računsko sodišče nad DUTB

Državni revizorji so objavili poročilo revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) v letih 2014 in 2015, ko je t. i. slaba banka od štirih bank v pretežno državni lasti (NLB, NKBM, Abanka Vipa, Banka Celje) prevzela njihova slaba posojila.

Revizorji so med drugim ugotovili, da DUTB ni ravnal "z zadostno skrbnostjo, ker ni obvladoval vseh tveganj v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, prevzetimi od Abanke Vipa, d. d., ter udeležbami na terjatvah, prevzetih od NLB d. d., ki jih tudi ni v celoti prevzela". Z NLB-jem, NKBM-jem ter Abanko Vipa je DUTB tudi sklenil pogodbe o upravljanju premoženja, s čimer je v letu 2014 nase prevzel stroške, ki bi jih morale nositi banke, in to v vrednosti nekaj več kot milijona evrov.

DUTB je v letu 2015 prodajal nepremičnine, vendar postopkov in pravil prodaje ter vodenja evidenc nepremičnin ni določil v internem aktu, s čimer ni zagotovil enotnega in celovitega pregleda nad premoženjem.

Slaba banka leta 2014 glavnega izvršnega direktorja ni imenovala z razpisom, prav tako pri imenovanju štirih izvršnih direktorjev in pri razrešitvi enega ni ravnala pregledno. Z internim aktom so v istem letu oblikovali sistem za določanje variabilnega dela prejemkov izvršnih direktorjev, ki "ni vseboval kvantitativnih ciljev in ciljnih vrednosti, pristojne osebe pa niso potrdile njihovih ocen uspešnosti." DUTB je vse do marca 2015 njihove prejemke določal nesorazmerno, v različnih zneskih in brez vnaprej določenih meril.

DUTB je po ugotovitvah Računskega sodišča v letih 2014 in 2015 pri naročanju storitev zunanjih izvajalcev kršil zakonske določbe v skupni vrednosti 881.884 evrov. V letu 2014 je z več izvajalci sklenil pogodbo po začetku izvajanja del, v letu 2015 z več izvajalci ni sklenil pogodbe ali niso bili najugodnejši ponudniki. V nekaterih sklenjenih pogodbah z zunanjimi izvajalci pa niso vključili protikorupcijske klavzule.

Nepopolne evidence pogodb
Med ugotovljenimi nepravilnostmi so še navedli, da DUTB ni objavil informacij javnega značaja iz sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci za storitve v skupni vrednosti 504.784 evrov, da niso vodili popolnih evidenc sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci in pridobljenih pravnih mnenj, zaradi česar je bilo poslovanje v tem delu nepregledno. Naložbena politika DUTB pa vse do konca leta 2015 ni bila veljavna, ker ni bilo pridobljeno soglasja vlade.

Računsko sodišče zdaj od DUTB-ja zahteva predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe, in mu je tudi podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.
DUTB: Predloge uveljavljamo
V DUTB-ju so zagotovili, da predlagane spremembe udejanjajo v najkrajšem možnem času. "Končno poročilo računskega sodišča odseva že sprejete izboljšave v času priprave revizije in vsebuje namesto izhodiščnih 10 le šest popravljalnih ukrepov s podukrepi. Od tega je DUTB delno že uveljavil dva popravljalna ukrepa in 11 od prvotnih 22 priporočil. Na podlagi sodelovanja z računskim sodiščem v postopku revizije je sprejel tudi vrsto internih aktov in je od obdobja, ki ga obravnava poročilo, znatno izboljšal svoje delovanje," so izpostavili v sporočilu za javnost.

DUTB je v skladu s programom celovite in pregledne ureditve vseh vidikov njenega poslovanja od leta 2015 po njihovih navedbah sprejel 38 novih notranjih aktov in dopolnila obstoječe interne predpise v 118 primerih. "Ti predpisi urejajo področja upravljanja premoženja kot upravljanje ostalih procesov v družbi in tako odpravljajo pomemben del pomanjkljivosti, ki jih je izpostavilo računsko sodišče," so dodali.

Računsko sodišče je v reviziji poslovanja v letih 2014 in 2015 glede pravilnosti poslovanja DUTB izreklo negativno mnenje. O smotrnosti poslovanja v letih, ko sta DUTB vodila Lars Nyberg in Torbjörn Mansson, pa je menilo, da je bilo to neučinkovito in negospodarno. Med drugim je ugotovilo, da družba ni ravnala ustrezno v primeru prenosa slabih terjatev z bank in pri prodaji premoženja ter da je neustrezno kadrovala in nagrajevala vodilne in zaposlene.

Predsednik upravnega odbora DUTB-ja Miha Juhart je zagotovil, da sta upravni odbor in revizijska komisija redno skrbno spremljala uveljavljanje osnutka predlaganih popravljalnih ukrepov ter priporočil in v tem letu sprejela 14 dopolnil internih aktov. DUTB bo preostale popravljalne ukrepe v skladu z zakonom in na podlagi presoje gospodarnosti upošteval, je dodal.

Glavni izvršni direktor DUTB-ja Imre Balogh pa je ocenil, da je DUTB danes po stabilnosti poslovanja bistveno drugačna ustanova kot v obdobju, na katerega se nanaša poročilo. Po njegovih besedah je DUTB v zadnjih letih tudi na podlagi ukrepov in priporočil računskega sodišča izboljšala učinkovitost poslovanja.
Vraničar Ermanova: Nadzor smo okrepili
Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se še ni uspela podrobneje seznaniti z vsebino revizije. Je pa opozorila, da je ministrstvo v času od obravnavanega obdobja okrepilo nadzor nad DUTB-jem. "V vmesnem času smo okrepili zakonske določbe, ki nam omogočajo, da od DUTB zahtevamo najrazličnejše informacije," je po seji vlade dejala finančna ministrica. Ministrstvo skladno z določbami zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank spremlja in nadzoruje delo družbe. "V tem kontekstu nas je DUTB sproti obveščal o vseh spremembah v svojem poslovanju. Že tekom revizije so namreč naslavljali odprta vprašanja oz. ugotovitve računskega sodišča," je pojasnila.

Spomnila je, da je vlada na predlog ministrstva za finance nedavno naročila izvedbo posebne revizije poslovanja DUTB-ja, ki bo odgovorila na številna vprašanja, predvsem, ali so ukrepi, ki so bili izvedeni že med samo revizijo, dali pričakovane rezultate. "Trenutno smo v fazi izbora revizorja," je dodala Vraničar Ermanova, ki konkretnih postopkov DUTB-ja v letih 2014 in 2015 sicer ne more komentirati.

Končno poročilo računskega sodišča odseva že sprejete izboljšave v času priprave revizije in vsebuje namesto izhodiščnih 10 le šest popravljalnih ukrepov s podukrepi. Od tega je DUTB delno že uveljavil dva popravljalna ukrepa in 11 od prvotnih 22 priporočil. Na podlagi sodelovanja z računskim sodiščem v postopku revizije je sprejel tudi vrsto internih aktov in je od obdobja, ki ga obravnava poročilo, znatno izboljšal svoje delovanje.

DUTB
Računsko sodišče nad DUTB