Med mikro, malimi in srednjimi podjetji v Sloveniji je bilo lani največ samostojnih podjetnikov posameznikov (54,9 odstotka), sledile so družbe z omejeno odgovornostjo (38,4 odstotka) in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji (2,2 odstotka). Foto: Pixabay
Med mikro, malimi in srednjimi podjetji v Sloveniji je bilo lani največ samostojnih podjetnikov posameznikov (54,9 odstotka), sledile so družbe z omejeno odgovornostjo (38,4 odstotka) in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji (2,2 odstotka). Foto: Pixabay

Definicija mikro, malih in srednjih podjetij se na ravni EU-ja enotno uporablja pri vseh politikah, programih, ukrepih in podporah tem podjetjem. Kot glavno merilo za določanje velikosti malih in srednjih podjetij se običajno uporabljajo število zaposlenih, prihodek in sredstva.

Statistični uradi pa velikost podjetij določajo glede na število oseb, ki delajo v njih, so pojasnili na statističnem uradu. Med mikropodjetja tako spadajo podjetja z do devetimi zaposlenimi, med mala podjetja tista z od 10 do 49 zaposlenimi, srednja imajo od 50 do 249 zaposlenih, v velikih podjetjih pa dela najmanj 250 ljudi.

Podatki, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije (Surs), kažejo, da mikro, majhna in srednje velika podjetja po številu predstavljajo 99 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji. Enako razmerje velja tudi v celotni Evropski uniji. V Sloveniji največji delež v tej skupini predstavljajo samostojni podjetniki posamezniki, ki predstavljajo 54,9 odstotka vseh mikro, malih in srednjih podjetij v državi.

Največ podjetij, uvrščenih med mikro, mala in srednja podjetja, je lani opravljalo druge storitve (54,7 odstotka). Ta podjetja so tudi zaposlovala največ ljudi (40 odstotkov) in ustvarila tudi največjo dodano vrednost (38,8 odstotka). Tem podjetjem glede na področje delovanja sledijo podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino, industrijo in gradbeništvom. Po ustvarjenem prihodku so bila med mikro, malimi in srednjimi podjetji na prvem mestu podjetja, ki so po svoji dejavnosti spadala na področje trgovine.

Med velikimi podjetji je bilo lani medtem največ družb z omejeno odgovornostjo, sledile so delniške družbe in komanditne družbe.

Med hitrorastočimi podjetji največ malih in srednje velikih podjetij

Med podjetji v Sloveniji, nastalimi leta 2018 brez predhodnika, so bila v veliki večini mikropodjetja, tj. podjetja z manj kot desetimi zaposlenimi (99,8 odstotka). Pa tudi med podjetji, ki so v 2018 prenehala poslovati brez naslednika, je bilo največ (99,7 odstotka) mikropodjetij.

Med hitrorastočimi podjetji so bila leta 2018 najštevilnejša mala in srednje velika podjetja (95,6 odstotka). Hitrorastoča podjetja so podjetja z več kot 10-odstotno povprečno letno rastjo v triletnem obdobju, ki imajo v prvem letu spremljanja triletne rasti vsaj deset zaposlenih. Rast se meri s številom zaposlenih.