Foto: BoBo
Foto: BoBo

Okoljski inšpektorat je podjetju 22. maja izdal odločbo s prepovedjo opravljanja dejavnosti, ker naprava deluje brez okoljevarstvenega dovoljenja za odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo ali neposredno oz. posredno v vode. Odločba še ni pravnomočna, saj se je podjetje pritožilo, zadevo zdaj obravnava ministrstvo za okolje in prostor kot drugostopenjski organ poroča Vestnik.

"V očeh Slovenije je rastlinjak postal stavba, in ne več kmetijski objekt," je direktor podjetja Roman Ferenčak navedel razlog za nastali položaj. Vlada je namreč zadnji dve leti sprejela dve uredbi, o razvrščanju objektov in dopolnjeno o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, na tej podlagi pa je potem okoljski inšpektorat izdal odločbo, ki se nanaša na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, pojasnjuje Vestnik.

Podjetje se je na odločbo pritožilo
Ferenčak pričakuje, da bo okoljsko ministrstvo pri odločanju glede pritožbe podjetja izhajalo iz tega, da rastlinjak ni stavba, ampak je kmetijski objekt za primarno kmetijsko proizvodnjo. "Toda problem je v tem, da v uredbi status rastlinjaka ni pojasnjen, s tem pa samodejno spada med objekte, celo med naprave," je opozoril Ferenčak.

V pritožbi na to odločbo je podjetje navedlo, da pri svojem poslovanju ne odvaja industrijske odpadne vode v smislu uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ker se voda po ogrevanju nespremenjena vrača v okolje. Prav tako navaja, da rastlinjakov ni mogoče šteti za naprave v smislu navedene uredbe.

Ministrstvo omejilo porabo termalne vode
Okoljski inšpektorat je podjetju Ocean Orchids 17. maja izdal tudi odločbo o uporabi termalne vode iz vrtine Do-3g/05. S to odločbo podjetju odreja, da količina načrpane vode ne sme presegati dovoljene količine po koncesijski pogodbi, ki znaša 189.216 kubičnih metrov na leto, in da črpanje termalne vode ne sme presegati šest litrov na sekundo. Tudi na to odločbo se je podjetje pritožilo.

Kot je pojasnil Ferenčak, je podjetje leta 2005 pridobilo delno vodno dovoljenje, ki je bilo veljavno do konca leta 2007, podjetje pa je v skladu s takratno zakonodajo dalo vlogo za podaljšanje veljavnosti vodnega dovoljenja oz. podelitev koncesije. To je država začela podeljevati leta 2015, vmes pa je podjetje Ocean Orchids plačevalo povračila, dovoljenja za uporabo vode pa ni imelo. S koncesijsko pogodbo je država podjetju nato podelila količine, ki so bile manjše od porabe podjetja v letih 2014 in 2015. "V trenutku, ko sem konec januarja 2016 podpisal koncesijsko pogodbo, sem si podpisal tudi to odločbo inšpekcije," je izjavil Ferenčak.

Podjetje ni upoštevalo omejitev koncesijske pogodbe
Podjetje je kljub omejitvi črpalo skoraj enako količino termalne vode kot prej – v letu 2017 skupno 286.972 kubičnih metrov – kajti zmanjšanje bi, tako Ferenčak, pomenilo stečaj podjetja. V pritožbi na odločbo glede rabe geotermalne vode pa je podjetje med drugim navedlo, da izpolnjuje predpisane pogoje za povečanje obsega koncesije, ki pa mu kljub vlogi še ni bilo priznano.

Okoljsko ministrstvo je obe pritožbi podjetja prejelo 12. junija, o zadevah pa bo odločalo avgusta, so za Vestnik pojasnili na ministrstvu.