Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na rast prihodkov sta poleg višjih nabavnih in prodajnih cen pogonskih goriv in energentov vplivali tudi z nizkimi cenami spodbujena povečana količinska prodaja goriv in derivatov ter priključitev družbe Crodux derivati dva v skupino Petrol, so zapisali ob objavi nerevidiranih rezultatov poslovanja na spletni strani Ljubljanske borze, potem ko so se s poslovanjem seznanili nadzorniki. Skupina je za leto 2022 načrtovala 5,9 milijarde evrov prihodkov od prodaje.

Na ravni skupine so prodali 4,1 milijona ton goriv in derivatov, kar je 25 odstotkov več kot leto prej. 48,2 odstotka prihodkov so ustvarili s prodajo energije in rešitev, 46,3 odstotka s prodajo goriv in derivatov, 5,5 odstotka pa s prodajo trgovskega blaga in storitev.

Povečanje prihodkov od prodaje se zaradi visokih nabavnih cen vseh energentov in vpliva regulacije pogonskih goriv in drugih energentov ter škode, ki so jo družbi Geoplin povzročile nedobave zemeljskega plina po ruski pogodbi, ni odrazilo v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu. Ta je dosegel 393,4 milijona evrov oz. 28 odstotkov manj kot v letu 2021.

Dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) je lani znašal 96,3 milijona evrov, kar je 60 odstotkov manj kot predlani. Največji vpliv na to je imela regulacija cen pogonskih goriv na vseh trgih, in sicer 188,9 milijona evrov, regulacija cen drugih energentov je odnesla 8,3 milijona evrov, nedobave zemeljskega plina pa 51,7 milijona evrov.

Posledično se je spremenila struktura EBITDA. Večinski delež, 71,4 odstotka, so predstavljali trgovsko blago in storitve, sledila je energija z 18,9 odstotka, goriva in derivati pa so predstavljali 2,6 odstotka.

Navedena čista izguba 2,7 milijona evrov ne vključuje povrnitve škode, ki je v letu 2022 nastala zaradi regulacije cen goriv v Sloveniji (106,9 milijona evrov) in na Hrvaškem (55,9 milijona evrov). Petrol je za povrnitev te škode sprožil postopka za mirno rešitev spora s slovenskim državnim odvetništvom in Republiko Hrvaško.

Zaradi spremenjenih okoliščin so zmanjšali investicije, in sicer so zanje namesto načrtovanih 100 milijonov namenili 59,8 milijona evrov, od tega 48 odstotkov za projekte energetske tranzicije.

Petrol poslovanje prilagodil razmeram na trgu

Nadzorni svet je ocenil, da je skupina svoje poslovanje ustrezno prilagodila zahtevnim razmeram na trgu. "Po mnenju nadzornega sveta je uprava družbe Petrol v zahtevnih okoliščinah energetske krize in regulativnih posegov držav strokovno vodila družbo, dobro upravljala poslovna in likvidnostna tveganja, izvajala ključne razvojne projekte družbe, s celovito energetsko ponudbo in učinkovitim prilagajanjem zaostrenim poslovnim razmeram pa v maksimalni mogoči meri blažila posledice negativnih gibanj na energetskem trgu, z učinkovitim nabavnim procesom zagotavljala stabilno in zanesljivo oskrbo z gorivi in energenti ter celovito podporo svojim strankam," so navedli v Petrolu in dodali, da to potrjuje tudi ocena bonitetne hiše S&P Global Ratings, ki je Petrolu decembra potrdila dolgoročno bonitetno oceno BBB- in kratkoročno A-3 s stabilnimi obeti.

Skupina je nadaljevala uresničevanje strategije za obdobje 2021–2015, med drugim je krepila prisotnost v regiji jugovzhodne Evrope ter razširila dejavnosti na področju energetskih proizvodov in storitev energetske tranzicije.

S pripojitvijo družbe Crodux je Petrol na Hrvaškem postal drugi največji ponudnik naftnih derivatov. Tri velike sončne elektrarne na območju Knina, ki so jih začeli graditi lani, bodo začele obratovati letos. Skupina je imela konec leta 2022 594 prodajnih mest, od tega jih je bila skoraj polovica zunaj Slovenije. Število polnilnic za električna vozila so povečali za 121, na 417.

Za letos načrtujejo 10,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 675 milijonov evrov prilagojenega poslovnega izida, 250,4 milijona evrov EBITDA in 117,1 milijona evrov čistega dobička. Za naložbe naj bi namenili 75 milijonov evrov.