SDH upravlja kapitalske naložbe države, ki naj bi bile vredne skoraj 10 milijard evrov. Foto: BoBo

Vlada je Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) dala soglasje k letošnjemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb. Kot skupščina je sprejela merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH-ja in družb s kapitalsko naložbo države.

SDH za prihodnja leta predvideva, da bodo izvedeni in načrtovani prodajni postopki negativno vplivali na izračun donosnosti celotnega portfelja in višino dividend za državni proračun. Načrtovana donosnost portfelja, ki ga upravlja SDH, je za letos postavljena nižje od ciljne donosnosti, določene v strategiji.

Toda kot so poudarili v SDH-ju, portfelj države sestavljata dve tretjini strateških naložb, katerih prioriteta je doseganje strateških ciljev, torej uresničevanje različnih pomembnih družbenih interesov, in ne samo gospodarskih ciljev. Uresničevanje strateških in gospodarskih ciljev lahko zavira doseganje višje donosnosti.

Komu koliko
V načrtu denarnih tokov iz upravljanja naložb države SDH za letos pričakuje, da bo država prejela 183,7 milijona evrov dividend, SDH pa 39,3 milijona evrov, skupaj torej 223 milijonov evrov dividend. Tudi to je manj kot lani, ko so te dosegle 467,7 milijona evrov, a SDH navaja, da je "presežek načrtovanih prilivov iz naslova dividend v lanskem letu posledica dodatnih dividend Telekoma Slovenije in NLB-ja".