V letu 2018 je bilo po navedbah agencije za civilno letalstvo letalskim prevoznikom zaradi prekrškov pri poletih iz Slovenije ali v Slovenijo izdanih za 40.082 evrov glob, od tega Adrii Airways za 35.511 evrov, poleg tega pa so ji bili izrečeni preostali ukrepi (opozorila, opomini, odprava neskladij). Foto: BoBo
V letu 2018 je bilo po navedbah agencije za civilno letalstvo letalskim prevoznikom zaradi prekrškov pri poletih iz Slovenije ali v Slovenijo izdanih za 40.082 evrov glob, od tega Adrii Airways za 35.511 evrov, poleg tega pa so ji bili izrečeni preostali ukrepi (opozorila, opomini, odprava neskladij). Foto: BoBo

Med največje neprijetnosti, ki doletijo letalske potnike, izvzemši tehnične težave med poletom ali morebitne nesreče, sodijo odpovedi poletov, dolge zamude ali spremenjene linije poleta.

"Potniku v primeru odpovedi leta pripada tudi odškodnina. Višina odškodnine je določena v pavšalnem znesku in je odvisna od dolžine leta. Namen odškodnine je zagotoviti potrošniku povračilo škode zaradi nevšečnosti, ki jih je utrpel, in kot taka ni povezana z dejansko škodo, ki je nastala potniku. Za lete do 1500 kilometrov je določena pavšalna odškodnina v višini 250 evrov, za lete znotraj EU, ki so daljši od 1500 kilometrov in vse druge lete med 1500 in 3500 kilometrov znaša odškodnina 400 evrov, za lete, ki so daljši od 3500 kilometrov pa je višina odškodnine 600 evrov. Odškodnina se zniža, če prevoznik zagotovi nadomestni let in potnik na cilj prispe z manjšo zamudo.Če je potnik o odpovedi leta obveščen več kot 14 dni pred načrtovanim odhodom, mu odškodnina ne pripada."
EPC o pravicah potnikov pri odpovedi poleta

Evropska zakonodaja sicer zelo jasno določa pravice letalskih potnikov v primeru zamud ali odpovedi poletov ter tudi določa višino odškodnin, ki jih zaradi teh nevšečnosti lahko zahtevajo potniki.

Letalski potniki se morajo v primeru odškodninskih zahtev ali povračila kupnine za odpovedan polet najprej obrniti na letalskega prevoznika. Če ta ignorira zahtevek, pa se lahko obrnejo na pristojen državni organ. V slovenskem primeru je to agencija za civilno letalstvo (CAA), ki lahko letalskim prevoznikom izreka finančne sankcije.

Največji slovenski letalski prevoznik Adria Airways (Adria), sicer (še) v lasti nemškega sklada 4K, je v prvi polovici odpovedal več poletov zaradi tehničnih in operativnih razlogov. Nekatere polete pa je, da bi se izognila odpovedi, združila, tako da so njeni potniki leteli na linijah Ljubljana–Podgorica–Sarajevo–Ljubljana ali Ljubljana–München–Zürich–Ljubljana. To je precej podaljšalo dolžino poletov. Adria sicer ni edini evropski letalski prevoznik, ki se mu dogajajo tovrstne težave.

Na Adrii smo skušali izvedeti, koliko potnikov je zahtevalo odškodnine in koliko so jih izplačali, vendar so nas opomnili, da so "želene informacije poslovne narave, zato jih ne morejo posredovati".

Agencija za civilno letalstvo prejela okoli 200 prijav zoper Adrio

Na agenciji za civilno letalstvo so za MMC pojasnili, da so letos do konca julija prejeli 254 prijav potnikov zoper letalske prevoznike, ki letijo iz Slovenije. "Ker ne vodimo evidenc po posameznem prevozniku, niti jih po zakonu nismo dolžni voditi, vam lahko posredujemo samo približen podatek. Prijav zoper Adrio Airways je bilo v letu 2019 (od 1. 1. 2019 dalje) okoli 200, iz najrazličnejših razlogov (odpoved poleta, zamuda poleta, zavrnitev vkrcanja). Poleg prijav potnikov sprejemamo na agenciji tudi posamezna vprašanja in telefonske klice, za katere ne vodimo evidenc po posameznih prevoznikih.“

Letalski potniki so zaradi odpovednih poletov upravičeni tudi do odškodnine. Foto: Reuters
Letalski potniki so zaradi odpovednih poletov upravičeni tudi do odškodnine. Foto: Reuters

CAA je sicer pristojen samo za polete iz Slovenije in v Slovenijo iz tretjih držav, če je dejanski letalski prevoznik z območja EU-ja. "V drugih primerih je pristojen organ države, kjer se je dogodek zgodil (teritorialna pristojnost). Zato je pritožb zoper Adrio Airways veliko več, kot jih je prejela naša agencija, saj je treba upoštevati tudi pritožbe pri drugih evropskih nacionalnih izvršilnih organih, pristojnih za izvajanje Uredbe (ES) 261/2004. Podatka, kolikšno je število prijav pri teh organih, žal nimamo. Zoper Adrio Airways so letos zaključili 59 prekrškovnih postopkov, ki so jih prejeli in zaključili v letu 2019. Končali so se z izdajo odločbe ali pa so postopek ustavili, ker je potnik dobil izplačano odškodnino. V letošnjem letu smo rešili tudi veliko postopkov, ki so se začeli v letu 2018. Večina se jih je končala z izplačilom odškodnin potnikom," dodajajo.

Izplačanih 80 odstotkov odškodnin

V letu 2018 je bilo po navedbah CAA-ja letalskim prevoznikom zaradi prekrškov pri poletih iz Slovenije ali v Slovenijo izdanih za 40.082 evrov glob, od tega Adrii Airways 35.511 evrov, poleg tega pa so ji bili izrečeni preostali ukrepi (opozorila, opomini, odprava neskladij).

V zadnjem letu je po njihovih podatkih dobilo izplačane odškodnine okoli 80 odstotkov potnikov, ki so se pritožili na CAA.

EU-zakonodaja, ki ščiti pravice letalskih potnikov, državljanom EU-ja omogoča, da se lahko v primerih, ko tuji letalski prevoznik ne odgovarja na zahtevo glede odškodnine zaradi težav pri poletu, obrnejo na svoje evropske potrošniške centre (EPC), ki posredujejo prek EPC-ja v državi prevoznika. EPC-ji pa sicer nimajo možnosti posredovanja, če npr. prevoznik s sedežem zunaj EU-ja.

Devet prijav zoper Adrio iz tujine

Slovenski EPC je, kot so pojasnili za MMC, v letu 2019 prejel 132 vprašanj in pritožb v povezavi z letalskimi prevozi. "Potniki so največkrat spraševali o upravičenosti do odškodnine in o postopku oddaje pritožbe. 20 pritožb, v katerih je bil zahtevek slovenskega potrošnika zoper tujega prevoznika upravičen, smo posredovali na EPC v državi sedeža prevoznika. Na slovenski EPC pa smo prejeli 9 pritožb tujih potnikov zoper slovenskega prevoznika Adrio Airways. Žal imajo prevozniki v letalskem prometu zelo dolg odziven čas, zato v mreži EPC vzamemo v obravnavo primere šele, ko se prevoznik na zahteve oškodovanega potnika ne odzove v razumnem roku, to je v od 6 do 8 tednih," pravijo na slovenskem EPC-ju. Med zadevami pa so zajete tudi pritožbe v povezavi z zamujeno, izgubljeno ali poškodovano prtljago.

"Do zdaj smo lahko 20 pritožb, za katere smo ugotovili, da so utemeljene in o tem obstaja ustrezna dokumentacija, posredovali kolegom na drugih EPC-jih, enako smo v zvezi z devetimi pritožbami stopili v stik z Adrio Airways," dodajo.

"Letalski prevoznik mora potnikom skladno iz leta 2004 v primeru zamude zagotoviti oskrbo, ki je odvisna od dolžine leta in dolžine pričakovane zamude. Če gre za let, krajši od 1500 km, in zamudo, daljšo od dveh ur, so potniki upravičeni do obrokov hrane in napitkov ter dveh brezplačnih telefonskih klicev oz. sporočil po telefaksu ali elektronski pošti. Če je zamuda daljša od 5 ur, mora prevoznik ponuditi potniku možnost, da se odloči, ali želi nadaljevati potovanje ali pa ga prekiniti. Če potnik ne želi več potovati, mu mora prevoznik zagotoviti povratni let na izhodiščno mesto odhoda, če je to potrebno, in mu v roku sedmih dni povrniti stroške vozovnice. Če želi nadaljevati pot in bo letalo poletelo šele naslednji dan, ima potnik pravico do brezplačne namestitve v hotelu in prevoza do kraja nastanitve. Uredba v primeru zamude leta ne predpisuje odškodnine, vendar je Sodišče EU že odločilo, da je glede pravice do odškodnine mogoče potnike, katerih let ima zamudo, izenačiti s potniki, katerih let je odpovedan, če zaradi zamude izgubijo tri ure ali več. To pomeni, da potnikom, ki prispejo v končni namembni kraj tri ure ali več po načrtovanem prihodu letala, pripada odškodnina enako kot potnikom, ki jim je bil let odpovedan."
EPC o pravicah potnikov pri zamudah poletov

Približno četrtina primerov so bila sicer vprašanja in pritožbe slovenskih potnikov, ki so leteli z Adrio Airways, zato so jih preusmerili na pristojni nadzorni organ oz. na CAA.

Med devetimi primeri tujih potnikov, za katere je EPC posredoval pri Adrii, je šlo v vseh primerih po mnenju EPC-ja za utemeljene pritožbe. Trije primeri so še odprti, preostali pa so zaključeni. Adria se je v enem primeru sklicevala na izredne okoliščine, v preostalih petih primerih pa so ugodili celotnemu zahtevku potnika.

Rok za plačilo odškodnine je nedoločen

V primerih, ko potnik ni mogel uporabiti letalskega prevoza zaradi utemeljene krivde letalskega prevoznika, mu mora ta kupnino za vozovnico vrniti v sedmih dneh. V primerih zahtevkov za odškodnino pa je ta rok nedoločen.

"V primerih, ki smo jih rešili v okviru mreže EPC, se je prevoznik običajno zavezal k izplačilu odškodnine v roku, ki ga je določil sam. EPC je nato zgolj spremljal zadevo do izplačila. Žal je tako, da lahko po slovenskih predpisih pristojni nadzorni organ v upravnem postopku, kadar ugotovi kršitev, prevozniku zgolj naloži plačilo globe, ne more pa mu naložiti izplačila odškodnine potniku niti postavljati rokov v zvezi s tem. Podobno glede odškodnine je tudi v drugih državah članicah, kadar gre za upravne (pred-sodne) postopke. Če letalski prevoznik, čeprav je bila pri njem ugotovljena kršitev, potniku ne želi izplačati odškodnine, jo mora ta izterjati po sodni poti," pojasnjujejo na EPC-ju in dodajo, da v nekaterih državah, npr. v Nemčiji, takšne spore najpogosteje rešujejo na pristojnem organu za zunajsodno reševanje potrošniških sporov.

"Vsak letalski prevoznik mora v primeru odpovedi leta potnikom ponuditi povračilo stroškov v roku 7 dni ali pa povratni let na izhodiščno mesto odhoda, takoj ko je to mogoče. Enako mora ravnati, če let zamuja najmanj pet ur. Le v teh dveh omenjenih primerih uredba predpisuje rok povračila stroškov. Roka za izplačilo odškodnine pa omenjena uredba ne predpisuje. Če pa se potnik odloči, da vloži odškodninsko tožbo zoper letalskega prevoznika pri pristojnem sodišču (sodišče je edino pristojno za odločanje o odškodnini, agencija za civilno letalstvo vodi zgolj prekrškovni postopek, ki se konča z ustavitvijo postopka ali z izdajo odločbe - sankcija globa ali opomin) in se ugotovi odškodninska odgovornost letalskega prevoznika, mora le-ta plačati odškodnino v paricijskem roku, ki ga določi sodišče, drugače se odškodnina prisilno izvrši. Navedeno velja za naše nacionalno pravo."
Agencija za civilno letalstvo o rokih za izplačilo odškodnin