Gospodarske razmere v Sloveniji se že več let izboljšujejo. Foto: Reuters
Gospodarske razmere v Sloveniji se že več let izboljšujejo. Foto: Reuters


Kot v najnovejši številki publikacije Ekonomski odnosi Slovenije s tujino navajajo analitiki Banke Slovenije, so neposredne naložbe, torej domače naložbe v tujini minus tuje naložbe v Sloveniji, marca izkazovale 20 milijonov evrov neto priliva kapitala, v zadnjih 12 mesecih pa 421 milijonov evrov.

Domače neposredne naložbe v tujini so se marca povečale za 21 milijonov evrov, v zadnjih 12 mesecih pa so ostale skorajda nespremenjene. To je rezultat neto povečanja lastniškega kapitala za 110 milijonov evrov in zmanjšanja zaradi negativnih reinvestiranih dobičkov v znesku 52 milijonov evrov in neto financiranja tujih povezanih družb v vrednosti 51 milijonov evrov.

Znižala se je zadolženost do tujine
Bruto dolg do tujine je marca znašal 43,2 milijarde evrov, kar je 1,7 milijarde evrov manj kot pred enim letom. Najbolj je svojo zadolženost zmanjšala država, sledili so preostali sektorji, banke in centralna banka. V strukturi je prevladoval državni sektor z 52-odstotnim deležem dolga. Glede na obliko finančnih instrumentov je prevladoval dolg v dolžniških vrednostnih papirjih in posojilih.

Neto zunanji dolg ali obveznosti minus terjatve je marca znašal 8,9 milijarde evrov in se je v primerjavi z letom prej znižal za 2,1 milijarde evrov. Marca je bila do tujine neto zadolžena zgolj država, vsi preostali sektorji so bili neto upniki tujine.

Tekoči račun je marca izkazoval presežek v znesku 281 milijonov evrov in je bil za 94 milijonov evrov višji kot marca lani. Blagovna in storitvena menjava sta dosegli presežek v znesku 422 milijonov evrov, pri čemer je presežek blagovne le malenkost zaostajal za presežkom storitvene menjave. V prvem četrtletju je presežek tekočega računa znašal 663 milijonov evrov, kar je za 76 milijonov evrov več kot v enakem obdobju predlani.

Saldo finančnega računa je bil negativen v vrednosti 0,2 milijarde evrov, v zadnjih 12 mesecih pa pozitiven v vrednosti 1,8 milijarde evrov. V zadnjih 12 mesecih je bila največja neto odlivna postavka naložbe v vrednostne papirje. Neto priliv pa je bil izkazan predvsem na gotovini in vlogah, še med drugim navajajo analitiki.