Janez Tomšič. Foto: BoBo
Janez Tomšič. Foto: BoBo

Nadzorni svet SDH-ja se je seznanil z rezultati portfelja družb v upravljanju holdinga v letu 2020. Potrdil je revidirano letno poročilo družbe in skupine za lani. Skupščini družbe, to je vladi, je predlagal, naj na podlagi sprejetega letnega poročila in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2020 sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu.

Nadzorniki so se seznanili še s poročilom uprave SDH-ja, v katerem so podrobneje pregledali nastanek lastniške strukture in poslovne rezultate družb, vključenih v transakcije s ciljem konsolidacije v energetiki v obdobju 2016 do 2020. Iz poročila izhaja, da po podrobnem pregledu niso bile zaznane nepravilnosti v transakcijah družbe Gen-I in Elektra Ljubljane, ugotovljeni so bili pozitivni ekonomski učinki na poslovanje obeh družb.

Več o novem članu uprave

Vsi posli so izvedeni ob soglasjih vseh pristojnih organov vodenja in nadzora, izdana je bila tudi odločba Agencije za varstvo konkurence o skladnosti koncentracije. Smotrnost pristopa so potrdili doseženi zastavljeni poslovni rezultati vključenih družb, ki so povečale donosnost. Tako z vidika zakonodaje ter upoštevajoč skrbnost dobrega gospodarstvenika ni temeljev za upravičeno izvedbo posebne revizije, so med drugim zapisali v SDH-ju.

Kot so pojasnili glede novega člana uprave, je po odstopu dveh članov uprave ‒ Boštjana Kolerja in Borisa Medice ‒ na začetku januarja nominacijska komisija nadzornega sveta SDH-ja za potrebe popolnitve uprave SDH-ja izvedla postopek nabora primernih kandidatov na podlagi sodelovanja z mednarodno kadrovsko agencijo Trescon.

Kandidati, ki so se na podlagi izpolnjevanja pogojev uvrstili v ožji izbor, so opravili testiranja in strukturirane razgovore, oceno kandidatov sta podali kadrovska in nominacijska komisija. Po opravljenih razgovorih in oceni kandidatov je nominacijska komisija upoštevajoč izkušnje kandidatov, druge zakonsko določene pogoje za člana uprave SDH-ja in merila za ugotavljanje in vrednotenje primernosti, nadzornemu svetu SDH-ja predlagala Janeza Tomšiča.

SDH upravlja s kapitalskimi naložbami države. Foto: BoBo
SDH upravlja s kapitalskimi naložbami države. Foto: BoBo

Nadzorniki so predlog nominacijske komisije potrdili "na podlagi poglobljene ocene kandidatov, upoštevajoč njihove strokovne, strateške, operativno-vodstvene, organizacijske in osebnostne kompetence ter tudi specifične kompetence", so zapisali v SDH-ju.

Tomšič, rojen leta 1979, je po navedbah SDH-ja univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z izkušnjami vodenja in nadzora gospodarskih družb. Večino poslovne poti je posvetil delovanju v državni družbi DSU, kjer je bil med drugim eden izmed dveh direktorjev hčerinske družbe DSU nepremičnine in v letih 2015‒2019 član poslovodstva DSU-ja, odgovoren zlasti za investiranje in upravljanje nepremičnin. Od leta 2007 je bil v nadzornih svetih gospodarskih družb in organizacij javnega sektorja (npr. Stanovanjskega sklada RS), trenutno je namestnik predsednika nadzornega sveta SID banke.

Kot še pravijo v SDH-ju, Tomšič večletne izkušnje z vodenjem in nadzorom družb, strateškim načrtovanjem, upravljanjem naložb v podjetja in nepremičnine, vodenjem ljudi ter načrtovanjem in izvajanjem investicijskih projektov nadgrajuje s stalnim izobraževanjem, zlasti s področja korporativnega upravljanja, prava, finančnega menedžmenta in bančništva. Je imetnik potrdila Združenja nadzornikov Slovenije o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb, so navedli.

Koler in Medica ter član nadzornega sveta Igor Kržan so na začetku januarja sporazumno odstopili s položajev, potem ko je nadzorni svet SDH-ja v postopku prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež ajdovske družbe BIA Separations, ugotovil določena odstopanja od standardov in postopkov SDH-ju.