Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu zakona nad pet milijonov evrov. Foto: Pixabay
Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu zakona nad pet milijonov evrov. Foto: Pixabay

Vlada je danes določila besedilo predloga interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19. Kot so po dopisni seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje, se bo zaradi epidemije bruto domači proizvod letos občutno zmanjšal, zato gospodarstvo poleg dozdajšnjih ukrepov nujno potrebuje tudi pospešen zagon investicijskega cikla, ki bo poleg gradbenega sektorja angažiral tudi preostale storitvene dejavnosti. "S hitrim in učinkovitim ukrepanjem se bodo omilile posledice oziroma zmanjšali negativni učinki epidemije covida-19 na gospodarstvo," pričakuje vlada. Cilj je koordinirana in pospešena izvedba pomembnih investicij ter skrajšanje rokov in prednostna obravnava v primeru upravnih sporov zoper upravne akte, povezane z izvedbo pomembnih investicij.

Po predlogu se bo zakon uporabljal za investicije, ki bodo na podlagi zakona določene s sklepom vlade. Seznam bo objavljen na spletni strani ministrstva za okolje in prostor.
"Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije covida-19. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot v drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina," pravi vlada. Za pospešeno in koordinirano izvedbo investicij bo odgovorna novoustanovljena koordinacijska skupina. Ta ne bo vodila posameznih postopkov odločanja ali podajanja mnenj, saj so zato pristojni upravni organi, ampak bo skušala usklajevati sočasnost izvajanja postopkov, "ob zavedanju, da pogosto v posameznih postopkih nastopijo podobne težave", navaja vlada.

Menjave v upravnem odboru Zavoda RS za blagovne rezerve

Vlada je prevetrila upravni odbor Zavoda RS za blagovne rezerve. V njem so Mitja Močnik, Maruša Baus, Darko But, Anja Pirnar, Marjeta Bizjak, Rok Jeram, Doroteja Novak Gosarič, Nejc Vesel, ki so predstavniki različnih ministrstev, ter Alojzij Černe kot predstavnik delavcev.

Vlada je razrešila Petra Vrtačnika, Boštjana Pavlina in Bronislavo Zlatković ter na ta mesta imenovala Bausovo, Buta in Pirnarjevo. Članicama Mihaeli Bastar in Doroteji Novak Gosarič pa je potekel mandat. Novak Gosarčevo je znova imenovala v odbor, pridružil se je še Nejc Vesel, so po dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Tri prioritetne liste

Pri tem na vladi poudarjajo, da ne gre za nižanje odločevalskih postopkov ali vodenje drugačnih postopkov, temveč le za koordinirano in učinkovito delovanje in koordinacijo sočasnosti posameznih postopkov, povezanih z isto investicijo in morebitno izognitev pridobivanju istega mnenja, pojasnila ali dokumentacije večkrat zapored. Koordinacijska skupina bo investicije s seznama razdelila v tri prioritetne liste. V prvi bodo tiste, ki jih je – glede na stopnjo pripravljenosti in zagotovitev virov financiranja – mogoče začeti izvajati do konca leta 2020, v drugi tiste, ki jih je mogoče začeti izvajati do konca leta 2021, v tretji pa tiste, ki morajo biti umeščene v strateške dokumente posameznih ministrstev, ki zahtevajo pripravo državnega prostorskega načrta in katerih načrtovana predračunska vrednost je vsaj 25 milijonov evrov.

Vrednost pomembne investicije mora biti po predlogu zakona nad pet milijonov evrov. Predviden finančni obseg izvedbe pomembnih investicij je 500 milijonov evrov. Merila za določitev pomembnih investicij so, da bodo investicije izvajale cilje nacionalnih strateških politik in programov na področjih prometa, energetike, gospodarske razvojne infrastrukture, okolja, kmetijstva, stanovanjske gradnje, zdravstva, domske oskrbe, izgradnje varovanih stanovanj, vzgoje, izobraževanja, športa in znanosti, obrambe, javne uprave, kulture, notranjih in zunanjih zadev ter pravosodja. Poleg tega bodo izvajale cilje strateških politik in programov evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027 ter drugih finančnih mehanizmov EU-ja 2021–2027 na omenjenih področjih.

Te investicije bodo pristojni organi prednostno obravnavali. Določeno bo tudi merilo, na podlagi katerega bo določena prednostna obravnava posamezne investicije, ko bo moral organ odločiti o več prednostnih zadevah. Kot prednostni kriterij bo določen vir financiranja po vrstnem redu: zasebna sredstva, mednarodni mehanizmi financiranja (razvojni skladi in banke), proračunski skladi in namenska sredstva proračuna, javnofinančni viri občin, javnofinančni viri financiranja mehanizmov programov Evropske komisije in nacionalni javnofinančni viri.

Vlada imenovala v. d. generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje

Vlada je s položaja generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje z 21. majem 2020 razrešila dr. Uroša Gojkoviča in z 22. majem 2020 za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje imenovala Lilijano Kodrič, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Vlada je na današnji seji zunanjega ministra Anžeta Logarja imenovala za kontaktnega ministra pobude Tri morja, v kateri sodeluje 12 držav srednje in vzhodne Evrope.

Nujna je podpora sodne veje oblasti

"Glede na to, da je cilj in namen zakona zagon gospodarstva s pomembnimi investicijami, morajo biti projekti tudi v dobrobit tako slovenskega gospodarstva kot tudi države, zato se določa, da so pomembne strateške investicije izvedene v javno korist," navaja vlada.

Za hiter postopek izdaje gradbenega dovoljenja oz. končanja postopkov, povezanih z umeščanjem v prostor, bo zakon določil obravnavanje postopkov, povezanih s temi investicijami, tudi v sodnih postopkih. "Učinkoviti in hitri upravni postopki morajo biti podprti tudi s strani sodne veje oblasti," pravi vlada.

Za zagotovitev predvidljivosti odločanja v postopkih javnega naročanja bo določena obvezna uporaba smernic Evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU-ja, je še sporočila vlada. Po teh smernicah na javne razpise ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice mednarodnih sporazumov (npr. sporazuma o vladnih naročilih in dvostranskih sporazumih o prosti trgovini s poglavji o javnem naročanju), v katerih se je EU zavezal, da bo za nekatere gradnje, blago, storitve in gospodarske subjekte več tretjih držav zagotovil dostop do svojih trgov javnih naročil.

96 milijonov za plačilo prispevkov

Na dopisni seji je vlada iz splošne proračunske rezervacije razporedila dobrih 96 milijonov evrov za namen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje podjetjem in zasebnikom.