"Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov," piše v razpisu. Med drugim bodo podprte naložbe v objekte oziroma opremo za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, za oskrbo z vodo ter za proizvodnjo električne in toplotne energije, pa tudi v skladiščne zmogljivosti ter prodajne in degustacijske prostore.

Od 15 milijonov evrov je 300.000 evrov namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij, pet milijonov evrov za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije, ter 9,7 milijona evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov, zadrug, zavodov in podjetij.

Tri četrtine razpoložljivih sredstev bo prišlo iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, preostanek bo prispeval državni proračun.

Vloge na razpis bo mogoče vlagati od 23. januarja do 18. aprila 2023 do 14. ure.