Novi pogoji še vedno zahtevajo študijo o gradbeno-fizičnem stanju okoliških objektov in njihovo predhodno statično ureditev, če bi študija pokazala, da so ogroženi, prav tako ne dopuščajo gradnje v vplivnem območju spomenika Plečnikove tržnice, razen za nujne podzemne komunalne, energetske in telekomunikacijske ureditve ter prehode za pešce. Foto: MMC / Miloš Ojdanić
Novi pogoji še vedno zahtevajo študijo o gradbeno-fizičnem stanju okoliških objektov in njihovo predhodno statično ureditev, če bi študija pokazala, da so ogroženi, prav tako ne dopuščajo gradnje v vplivnem območju spomenika Plečnikove tržnice, razen za nujne podzemne komunalne, energetske in telekomunikacijske ureditve ter prehode za pešce. Foto: MMC / Miloš Ojdanić
Ljubljanska tržnica
Za zdaj se predvideva, da bodo še nastopile spremembe glede tega, v katera območja bo mogoče poseči in v katera ne. Foto: MMC RTV SLO

Novi pogoji tako zdaj omogočajo gradnjo na večjem območju kot pogoji, ki jih je zavod izdal decembra lani. Na ZVKDS-u so za časopis Delo pojasnili, da so "skladno z instančno odločbo ministrstva za kulturo v kulturnovarstvenih pogojih zdaj bolj natančno ovrednoteni tako izsledki arheoloških raziskav na območju posega kot tudi, zakaj in kje je dopustna gradnja objektov ob odstranitvi arheoloških ostalin oziroma kje to glede na izsledke raziskav ni dopustno".

Kaj torej dopuščajo novi pogoji?
Prejšnji pogoji so gradnjo dopuščali le na območju dvorišča nekdanjega frančiškanskega samostana, na območju severnega trakta (tega bi bilo dovoljeno odstraniti, če predhodne arheološke raziskave ne bi pokazale, da so ostaline tam dobro ohranjene) in v minimalnem obsegu za uvozno-izvozno klančino na območju vzhodnega trakta samostana. Določeno je bilo, da ni mogoče odstraniti ostalin zidanih struktur na zahodnem, vzhodnem in južnem delu samostana.

Novi kulturnovarstveni pogoji pa v celoti ščitijo le še ostaline samostana na južnem delu ter južna dela vzhodnega in zahodnega trakta, za gradnjo oziroma odstranitev pa sproščajo severna dela zahodnega in vzhodnega območja samostana. Zaščiteno območje so označili kot območje A, saj je bila tam "ugotovljena boljša ohranjenost arheoloških ostalin frančiškanskega samostana in je te ostaline treba nameniti za ohranitev ob vzpostavitvi prejšnjega stanja oziroma prezentacijo in situ", so zapisali na ZVKDS-u.

Po oceni iz investicijskega programa je bila vrednost projekta brez zemljišča 24,58 milijona evrov. Na podlagi lani novelirane projektne dokumentacije in novih pogojev ZVKDS-a na MOL-u zdaj ugotavljajo, da je vrednost projekta 37,8 milijona evrov, če se k temu prišteje še vrednost zemljišč in obstoječih nepremičnin, pa bo celoten projekt vreden okoli 50 milijonov evrov.


Potrebna je sistematična arheološka raziskava
Predvideva se, da bodo še nastopile spremembe glede tega, v katera območja bo mogoče poseči in v katera ne. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja bo morala občina izvesti sistematično arheološko raziskavo celotnega območja, kjer načrtuje gradnjo, in na podlagi te bo zavod valoriziral raziskano območje samostana.

Pogoji tudi določajo, da lahko za gradnjo sprostijo še zemljišča območja A - južni del samostana, "če se ugotovi, da ostaline tam niso tako dobro ohranjene, da bi bila potrebna njihova ohranitev oziroma prezentacija".

Tako kot prej pogoji še vedno zahtevajo študijo o gradbeno-fizičnem stanju okoliških objektov in njihovo predhodno statično ureditev, če bi študija pokazala, da so ogroženi, prav tako ne dopuščajo gradnje v vplivnem območju spomenika Plečnikove tržnice, razen za nujne podzemne komunalne, energetske in telekomunikacijske ureditve ter prehode za pešce.

Pogoji za MOL "pogojno sprejemljivi"
Po pisanju Dela so na MOL-u nove pogoje označili za "pogojno sprejemljive", nanje se ne bodo pritožili in bodo projekt nadaljevali. Sledili bodo izvedba predhodnih arheoloških izkopavanj, izdelava študije statične ustreznosti okoliških objektov in monitoring okoliških objektov ter nato izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na oddelku za razvojne projekte in investicije napovedujejo, da bo vloga za gradbeno dovoljenje pripravljena predvidoma sredi prihodnjega leta, gradnja pa naj bi se začela leto pozneje.