Toporišič je že leta nesporna avtoriteta slovenske jezikoslovne srenje. Foto: Enciklopedija Slovenije
Toporišič je že leta nesporna avtoriteta slovenske jezikoslovne srenje. Foto: Enciklopedija Slovenije
Slovenski pravopis
Novi slovenski pravopis. Foto: SAZU

Toporišič se rodil leta 1926 v Mostecu pri Brežicah. Po končani klasični gimnaziji v Mariboru in obdobju pregnanstva na Poljskem je končal študij slovenskega in ruskega jezika na ljubljanski Filozofski fakulteti in tam pozneje tudi doktoriral.

Od slovstva k slovnici
Sprva ga je zanimala slovstvena veda, vendar se je že kmalu po začetku akademske kariere usmeril v jezikoslovje. Strokovno se je izpopolnjeval v Varšavi, Hamburgu in Chicagu. Sledil je jezikoslovnemu izročilu Stanislava Škrabca, a glede na posledice bistveno spremenjenih političnih, socialnih in duhovnih razmer za jezikovni položaj in normiranje. V prvo vrsto govorcev knjižnega jezika postavlja govorce osrednjeslovenskega mestnega govornega območja, pa tudi novinarje in politike, manj pa besedne umetnike.

Ostro je nasprotoval teoretični in ideološki ozkosti nekaterih starejših jezikoslovcev in dejavno vpeljeval novo strukturalistično pojmovnost in besedišče. Takrat se ga je oprijel sloves polemika in individualista, kar je zlasti v šolstvu oteževalo sprejemanje njegovih novosti, čeprav so bile te večinoma strokovno upravičene.

Obsežen opus v slovenščini in tujih jezikih
Podrobno je raziskoval različne vidike slovenske slovnice, ob tem pa tudi pomenoslovne in slogovne razsežnosti ter pravorečno in pravopisno izraznost. Njegova bibliografija je obsežna - okoli 1.000 enot v slovenskih in tujih publikacijah, svoja najpomembnejša spoznanja pa je strnil v Slovenski slovnici. Predsedoval je Komisiji za sestavo slovarskega dela novega slovenskega pravopisa in pripravil celotno zasnovo pravopisa. Na podlagi tega dela sta nastali knjigi Pravopis I: Pravila in Pravopis: Slovar.

Toporišič je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in častni član Slavističnega društva Slovenije. Zaradi širine svojega opusa že leta velja za osrednjo osebnost jezikoslovne slovenistike.

Slavistično društvo Maribor in društvo mariborskih univerzitetnih profesorjev sta se Toporišiča spomnila s 44. knjigo iz zbirke Zora z naslovom Jezikovna predanost, ki je izšla prav na dan njegovega jubileja.