Foto: MMC RTVSLO
Foto: MMC RTVSLO

Če je objava za prosto delovno mesto že od začetka zapisana dovolj jasno, lahko pozneje ob zbiranju prijav prihranimo kar nekaj časa.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora biti vsako prosto delovno mesto (razen nekaterih izjem, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (26. člen)) objavljeno. Leta 2013 je začela veljati novela Zakona o urejanju trga, ki je razbremenila marsikaterega delodajalca, saj objave prostega delovnega mesta ni več treba objaviti na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Ta novela ne velja za delodajalce iz javnega sektorja in gospodarstva, ki je v večinski lasti države.

Analiza delovnega mesta

Analiza delovnega mesta je priporočljiva, preden delodajalec razpiše prosto delovno mesto. Podjetje po opravljeni analizi natančno ve, kakšnega kandidata potrebuje, ti pa bodo ob prijavi in razgovoru za delovno mesto vedeli, kakšne so njihove naloge in odgovornosti. Strokovnjaki na področju kadrovanja opozarjajo, da bi se lahko večini napak, ki nastanejo pri zaposlovanju, izognili tako, da bi se kadrovniki najprej pozanimali o tem, kakšnega kandidata potrebujejo (kompetence) in si ga želijo (osebnostne lastnosti). Vsi podatki, ki jih pozneje vključimo v objavo za prosto delovno mesto, morajo biti resnični, jasni in jedrnati.

Foto: MMC RTVSLO
Foto: MMC RTVSLO

Naziv prostega delovnega mesta

V objavo za prosto delovno mesto moramo vključiti najmanj tri kategorije: navedbo prostega delovnega mesta ali vrste dela, pogoje in rok za prijavo. Delodajalci poleg surove navedbe vrste delovnega mesta (ki zajema tudi spol) uporabljajo navedbe dodatnih zahtev in kompetenc, ki jih morajo imeti kandidati. S tem omejimo število prijavljenih kandidatov, kar ima lahko za delodajalca tako prednosti kot slabosti. Z navedbo dodatnih meril obstaja manjša verjetnost, da se bodo na delovno mesto prijavili neustrezni kandidati – s tem prihranimo čas, saj se ni treba prebijati skozi kup prijav in življenjepisov, vendar pa po drugi strani s tem izločimo posameznike, ki bi lahko podjetju z drugimi vrstami izkušenj dodali dodano vrednost še na drugih področjih, čeprav ne ustrezajo vsem »strogim« merilom ob zaposlitvi.

Pogoji za prijavo in prijavni rok

V pogojih za prijavo navedemo vse potrebne dokumente, potrdila, dokazila in lastnosti, ki jih mora imeti kandidat ob prijavi na delovno mesto (najpogosteje so to potrdila o opravljenem pripravništvu, strokovnem izpitu, dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, potrdilo o nekaznovanosti …). Ko govorimo o lastnostih, se navezujemo na vse sposobnosti, osebnostne lastnosti in dodatno pridobljene kompetence, ki so navadno del neformalnega izobraževanja (znanje tujih jezikov na različnih stopnjah, informacijska pismenost, opravljen vozniški izpit različnih kategorij …).

Pomemben podatek je tudi prijavni rok, ki je določen z Zakonom o delovnih mestih – rok za prijavo ne sme biti krajši od treh delovnih dni od objave.

Foto: MMC RTVSLO
Foto: MMC RTVSLO

Lokacija opravljanja dela

Opravljanje delovnega mesta dandanes ni neposredno vezano na lokacijo podjetja. Delodajalci zaposlujejo kandidate tudi v podružnice podjetij v širšem okolišu, veliko del poteka »na daljavo«, kandidati lahko delo opravljajo tudi na terenu. Priporočljivo je, da je lokacija opravljanja dela navedena tudi v prijavi na delovno mesto, saj večina iskalcev zaposlitve išče delovno mesto v okolici kraja bivanja. Če delo poteka na terenu, zapišite vsaj približno regijo.

Vrsta zaposlitve in plačilo

Za iskalca zaposlitve so izrednega pomena tudi podatki o vrsti zaposlitve. V zaposlitvenem oglasu tako zagotovo ne sme manjkati informacija o tem, kakšno vrsto zaposlitve ponujate: zaposlitev za polni ali polovični delovni čas, določen ali nedoločen čas, redno zaposlitev, delo prek s. p.-ja, avtorske ali podjemne pogodbe …

Podatka o plačilu v zaposlitvenem oglasu navadno ni, ker jih podjetja kandidatom razkrijejo na razgovoru ali ob podpisu pogodbe. Zaposlitev navadno iščemo zaradi zaslužka, zato zgolj navedba splošnih izrazov o plačilu (po dogovoru, stimulativno plačilo) za iskalce pogosto ne bo dovolj. Če politika podjetja to dopušča, podatek o (približnem) plačilu dodajte tudi v zaposlitveni oglas. Poleg tega lahko omenite tudi ugodnosti, ki jih podjetje omogoča svojim zaposlenim (službeni telefon, prenosni računalnik in/ali avto, službena potovanja, dodatna izobraževanja, možnost starševskega dopusta …).

Foto: MMC RTVSLO
Foto: MMC RTVSLO

Objava zaposlitvenega oglasa

Delodajalci lahko uporabljajo različne načine oglaševanja zaposlitvenega oglasa – na spletnem mestu podjetja, v poslovnih prostorih, na različnih zaposlitvenih portalih, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), družbenih omrežjih …

Če želite kandidate še bolj privabiti, uporabite tudi trženjske poteze – v oglas vključite opis podjetja, prednosti ponujenega delovnega mesta, fotografije podjetja … Če iščete specifičen profil kandidata, bodite pri iskanju potrpežljivi. Zaradi manjšega neuspeha zaposlitvenega oglasa ni treba posploševati in zniževati že zastavljenih meril.

In ne nazadnje pazite na pravopisno in slovnično doslednost objav za prosto delovno mesto. V nebo vpijajoče napake (pravilna raba alinejnih pomišljajev, nestično zapisovanje števke in simbola merske enote – 50 km, pravilno zapisovanje nazivov – pred ali za imenom, pravilna raba feminativov, pisanje skupaj in narazen (da bi, na primer)) škodujejo ugledu podjetja.

Ob koncu ne pozabimo, da pravica do enake dostopnosti do vsakega delovnega mesta predstavlja element ustavno varovane svobode dela in je opredeljena tudi kot temeljna človekova pravica in svoboščina, ampak (ja, ampak) le, če je delovno mesto javno objavljeno.