Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Zgodi se, da zaradi (daljše ali krajše) odsotnosti ne zmoremo opravljati obveznosti, zato moramo določiti osebo, ki bo v naši odsotnosti to počela namesto nas – v ta namen napišemo pooblastilo.

Pooblastilo je uradna listina, s katero pooblastitelj pooblasti drugo osebo (pooblaščenec) za opravljanje uradnih dejavnosti. S podpisom listine se pooblastitelj strinja, da pooblaščenec v določenem roku opravlja določeno dejavnost v pooblastiteljevem imenu. Oblika in obseg pooblastila sta odvisna od vrste dejavnosti in zahtev posameznih institucij ali organov. Pri pooblastilu kot besedilni vrsti ločimo uradno in neuradno pooblastilo – uradno pooblastilo mora biti overjeno pri notarju, medtem ko za verodostojnost neuradnega pooblastila zadostujeta podpisa obeh strani.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Mora biti pooblastilo vedno zapisano?

V večini primerov je pooblastilo, zapisano v pisni obliki, pogoj za veljavnost. Posebej za pravne postopke velja, da mora biti pooblastilo napisano v obliki notarskega zapisa in overjeno pri notarju. Če se oseba ne more ali ne zna podpisati, se pooblastilo poda v ustni obliki na zapisnik. V primeru bolezni lahko oseba pooblastilo poda brez svojega podpisa – namesto nje se v pooblastilo podpišeta dve priči – to velja predvsem, ko oseba pooblasti odvetnika ali odvetniško družbo za zastopanje na sodišču.

Pooblastila so namenjena tretji osebi v vednost, koliko časa in katere obveznosti lahko opravlja pooblaščenec v imenu pooblastitelja. Neuradni organi, zavodi, organizacije … pooblastila navadno zahtevajo, da preverijo obseg pooblaščenčevih zadolžitev (nekatere informacije so varovane in dostopne samo pooblastitelju). Pisno pooblastilo tako ni vedno pogoj za opravljanje pooblastiteljeve dejavnosti.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Oblike pooblastil

Podjetja in dejavnosti, ki vsakodnevno sodelujejo s strankami in morajo zaradi narave poslov preverjati njihovo identiteto, imajo zaradi zavedanja, da stranka ne bo mogla opravljati obveznosti (npr. prevzeti poštno pošiljko), in/ali skrajšanja postopkov že vnaprej pripravljene obrazce za pooblastitev – pošta, odvetniške družbe, telekomunikacijska podjetja, zavodi in organizacije … V tem primeru pooblaščenec izpolni polja z vpisovanjem podatkov (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, vrsta in številka osebnega dokumenta) in se na koncu obvezno podpiše.

Pooblastilo lahko izdamo tudi za opravljanje samo določenih, pogosteje enkratnih dejavnosti – direktor pooblasti zaposlenega za opravljanje dolžnosti v njegovi odsotnosti, partnerja pooblastimo za upravljanje računov, starši zaradi odsotnosti pooblastijo sorodnika/prijatelja za odločanje v povezavi s šolanjem svojega otroka. V tem primeru moramo pooblastilo zapisati sami. Pooblastilo ima obliko uradnega dopisa in vključuje najmanj osebne podatke pooblastitelja, pooblaščenca in dejavnost, za katero se oseba pooblasti.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Katere podatke vsebuje pooblastilo?

V glavi pooblastila zapišemo podatke o pooblastitelju (ime in priimek ter naslov) in pooblaščencu (ime in priimek ter naslov) – te podatke lahko navedemo tudi v vsebini. V tem primeru glavo pooblastila oblikujemo z zadevo.

Jedro sestoji iz zadeve (POOBLASTILO) in vsebine, ki je – tako kot v drugih uradnih dopisih – najpomembnejši del dopisa. V vsebini sta ključna podatka o časovnem obdobju, za katero se oseba pooblašča, in za katere obveznosti je pooblaščenec odgovoren. Obveznosti morajo biti natančno opredeljene – če jih je več, jih zaradi lažje preglednosti zapišemo v obliki alinej. Če je časovno obdobje veljavnosti pooblastila določeno z začetkom na določen datum in velja do preklica, se s pooblastiteljem pogovorite vsaj o približnem časovnem obdobju opravljanja obveznosti. Preklic uradnega pooblastila sporočite notarju. Natančneje so navedene obveznosti pooblaščenca, manjša je možnost, da bi imel pooblaščenec pri opravljanju obveznosti težave.

Vsebino pooblastila navadno začnemo z besedami: Podpisani ime in priimek pooblastitelja (če vrsta pooblastila to zahteva, dodamo podatke o številki in vrsti osebnega dokumenta, davčni številki …) pooblaščam ime in priimek pooblaščenca (podatki o vrsti in številki osebnega dokumenta), da v času časovno obdobje ureja dokumentacijo, v mojem imenu opravi vse posle v povezavi z/s, opravi registracijo vozila, zastopa podjetje, opravi polog denarja, (me) zastopa v pravnih zadevah …

Pooblastilo zaključimo s podatkom o kraju in datumu podpisa pooblastila. V neuradnih pooblastilih verodostojnost podatkov jamčimo z lastnoročnim podpisom pooblastitelja (desna stran) in pooblaščenca (leva stran) – imeni in priimka moramo zapisati tudi tiskano. V uradnih pooblastilih so ključni podpis in žig notarja ter podpis pooblastitelja.

Upamo, da smo z obnovitvijo znanja o pisanju pooblastila pooblastitelje seznanili z vsemi pomembni elementi, ki jih mora pooblastilo vsebovati, pooblaščence pa opozorili na odgovornost in natančno branje obveznosti ter časovnega obdobja zastopanja pooblastitelja.