Če si pri vsakem tipu zapisa (skupaj, narazen, z vezajem) zapomnite en jasen primer, vam bodo ti primeri pomagali tudi pri takšnih, ki na prvi pogled niso takoj rešljivi. Spodnje primere bi lahko slogovno izboljšali, a nam pomagajo pri ponazoritvi pomenskih razlik:

Glasbenozgodovinski film prikazuje evropsko glasbeno zgodovino.
Glasbeno zgodovinski film ni bil primerno opremljen, fotografsko pa je bil odličen.
Glasbeno-zgodovinski film je prikazal špansko glasbo in zgodovino države.

Vezaj je znak enakovrednosti oz., v slovničarskem jeziku, prirednosti. Foto: MMC RTV SLO
Vezaj je znak enakovrednosti oz., v slovničarskem jeziku, prirednosti. Foto: MMC RTV SLO

Zapis z vezajem

Kaj je pivsko-vinski večer?

Z vezajem pišemo zloženke, katerih dele lahko povežemo z veznikom in (imenujemo jih priredne): pivsko-vinski večer (večer s pivom in vinom), otroško-odrasli zbor (zbor otrok in odraslih), slovensko-angleški slovar (slovenski in angleški slovar), bosansko-hercegovski turizem (Bosna in Hercegovina).

Drugače je pri zloženkah, katerih prva sestavina je črka, kratica ali števka (TV-program, 4-leten), saj tudi takšne sestavine zahtevajo zapis s stičnim (brez presledkov) vezajem. Če zloženke namesto s števkami zapišemo z besedo, jih prav tako pišemo skupaj: štirileten.

Če je beseda izpeljana iz besedne zveze, se piše skupaj. Kot ste že razbrali, se pravilo nanaša predvsem na pridevnike.  Foto: MMC RTV SLO
Če je beseda izpeljana iz besedne zveze, se piše skupaj. Kot ste že razbrali, se pravilo nanaša predvsem na pridevnike. Foto: MMC RTV SLO

Zapis skupaj

Filmskoindustrijski ali filmsko industrijski izdelek?

Filmskoindustrijski izdelki so izdelki filmske industrije, torej filmi, scenariji, denar, festivali idr. Filmsko industrijski izdelki pa bi lahko bili industrijski izdelki na 'filmski' način. Npr. hrana, saj niti grozljivke niso napovedovale tega, kar se danes dogaja z živili. Ko gre za podredno besedno zvezo, iz katere tvorimo pridevnik, jo zapišemo skupaj. Takšni primeri so še: literarnoteoretsko delo (literarna teorija), turističnoinformacijska pisarna (turistične informacije), kmetijskopolitični ukrepi (kmetijska politika), dolgojezičen fant (tak, ki ima dolg jezik), informacijskotehnološki (informacijska tehnologija), družbenokoristna dela (družbena korist/korist družbe).

Zapis narazen

Pri zapisu narazen izvemo, na kakšen način je kaj npr. izdelano, leteče, pripravljeno, modro ipd. (tudi okoliščine, kraj, čas ...): ročno izdelan obesek, visoko leteč ptič, hitro pripravljen obrok, temno moder šal, (že) dolgo jezičen gospod. Vprašamo se: kako, na kakšen način.

Za primerjavo: otroško-odrasli zbor je zbor otrok in odraslih, pri otroško odraslem zboru pa bi lahko šlo za zbor odraslih, ki ima nekaj otroškega, npr. ki poje na otroški način.

Pisanje narazen je pogosto znak proste besedne zveze. Foto: MMC RTV SLO
Pisanje narazen je pogosto znak proste besedne zveze. Foto: MMC RTV SLO

Če govorimo o družbenogospodarskih razmerah, izhajamo iz družbenega gospodarstva, če pa govorimo o družbeno-gospodarskih vprašanjih, so mišljena vprašanja o družbi in gospodarstvu. Svetovnonazorske razlike med ljudmi v Evropi so razlike, ki se navezujejo na naš svetovni nazor (torej odnos do sveta, družbe in človeka). Če pa govorimo o tem, da so tudi svetovno nazorske razlike velike, je poudarek na informaciji kje: svetovno, po svetu, ne pa na primer regionalno. Podobno je s primerom dolgojezičen fant, kar pomeni, da ima dolg jezik. Če pa je fant že dolgo jezičen, poudarimo čas.

Koli, čim, po navadi

Kar koli želite zapisati s koli, bo zmeraj prav. Zveze lahko zapišemo skupaj ali narazen, pomembno je, da se enega načina držimo v celotnem besedilu. Pravopis priporoča zapis narazen, saj lahko prvi del sklanjamo: kdor koli, kogar koli, s komerkoli. Poleg tega lahko med prvi in drugi del vrinemo besedo (kamor že koli), kar je dodaten kriterij za pisanje narazen. Prav zaradi tega je v slovenskem pravopisu normiran zapis po navadi narazen (po stari navadi).

Zveze s čim zmeraj pišemo narazen: čim bolj, čim več, čim manj. Če pa iz takšne zveze izpeljemo pridevnik (čimprejšnji umik), ga seveda pišemo skupaj.

Poglejmo še enkrat

Na slovensko-avstrijskem (slovenskem in avstrijskem) informacijskotehnološkem (informacijska tehnologija) sejmu so predstavili nove poglede na splošno znan pristop k turizmu in ga nadgradili z digitalno turistično izkušnjo, ki vključuje tudi digitalno vodenje po mestih.

Informacijsko tehnološki sejem pa bi lahko bil tehnološki sejem, ki se ne bi nujno ukvarjal z informacijsko tehnologijo (ampak s tehnologijo na splošno) in bi nudil informacije o tem (Informacijsko tehnološki sejem ni bil dobro pripravljen, saj nismo izvedeli veliko).