Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Obstajajo pravila za sklanjanje samostalnikov (revija), imamo pa tudi pravila za sklanjanje samostalniških zvez (revija Ona), torej dveh ali več samostalnikov, ki so enota. Danes se bomo osredotočili na samostalniške zveze (samostalnik + samostalnik). Pri teh je tako, da včasih sklanjamo oba samostalnika, včasih pa le enega.

Sklanjanje obeh sestavin

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Pri samostalniških zvezah je en samostalnik jedrni (prijatelj), drugi pa prilastkovni (Peter), ta natančneje določa jedrnega (Kateri prijatelj? Peter). Če se samostalnika ujemata (spol, sklon, število) in je jedrni "živ" (prijatelj), zmeraj sklanjamo oba (gasilec Samo – gasilca Sama, sestra Živa – sestre Žive, prijatelj Peter – prijatelja Petra). Takšni primeri so še: pes Gufi, kovač Novak, učitelj Miran, fotograf Darko, knjižničarka Klara.

Sklanjanje ene sestavine

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

V drugo skupino spadajo samostalniške zveze, v katerih je jedrni del "neživ" lastno- ali občnoimenski samostalnik (npr. časopis), prilastkovni samostalnik pa se v tem primeru načeloma ne sklanja: festival Kresnica – festivala Kresnica, časopis Delo – časopisa Delo, revija Bonbon – revije Bonbon. Samostalnika se lahko v imenovalniku v spolu, sklonu in številu ujemata (revija Ona), ni pa nujno (antikvariat Knjiga – antikvariata Knjiga, pesem Krokar – pesmi Krokar, hotel Reka – hotela Reka, mesto Katowice, kip Ljubimca).

Omenimo še primer Kino Šiška, saj gre za prilastek, ki je del lastnega imena in se z jedrom ne ujema (kino je moškega spola, Šiška ženskega). Pri takšnih primerih je v rabi najbolj uveljavljena oblika, pri kateri prilastka ne pregibamo (Kina Šiška, Kinu Šiška …).

Zemljepisna imena

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Posebnost pa so zveze, katerih prilastkovni samostalnik poimenuje neko zemljepisno danost, kot so npr. država, mesto, vas, reka, otok, in se sklanja ali ne: mesto Litija – mesta Litija/Litije, reka Ljubljanica – reke Ljubljanica/Ljubljanice, otok Kreta – otoka Kreta/Krete. Pregibanje poimenovalnega samostalnika je v praksi različno, navadno pri primerih, v katerih se samostalnika ujemata v spolu, sklonu in številu (reka Nadiža – reke Nadiže). Če torej jedrni samostalnik ni del lastnega imena, ga lahko zapišete ali izpustite: V petek smo se odpravili s Hvara. V petek smo se odpravili z otoka Hvar. V petek smo se odpravili z otoka Hvara.

Moška imena

Gremo iz Harveyja Normana ali Harvey Normana? Je čevlje kupil v Petru Panu ali Peter Panu? Kateri sklon bi uporabili pri imenih podjetij, znamk, trgovin, ki imajo moško ime in priimek? Tudi tukaj je pomembno, ali se sestavini ujemata ali ne. Ker pa za moška imena in priimke velja, da se ujemajo (videl je Petra Pana), to pravilo velja tudi pri poimenovanju znamk, trgovin, izdelkov. Tako kupujemo v Harveyju Normanu, Petru Panu in Tomu Taylorju.

Priporočilo

Kadar niste prepričani, kateri del se pregiba in kateri ne, je pri omenjenih imenih trgovin in podjetij preprosteje, če pred imenom uporabite vrstnoimensko besedo: Kupujem v trgovini Harvey Norman in trgovini Peter Pan.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Imena ustanov

Če se ob imenih ustanov pojavita ime in priimek, Pravopis določa obliko v rodilniku: Osnovna šola Franceta Prešerna (ne France Prešeren), Knjižnica Cirila Kosmača (ne Ciril Kosmač), Letališče Jožeta Pučnika (ne Jože Pučnik). To je teorija, v praksi pa se pojavljajo tudi primeri, ki imajo ime in priimek v imenovalniku, kot je npr. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina.

Za konec strnjeno

Članek za revijo Zora (ne revijo Zoro) je nastal v podjetju Palček (ne podjetju Palčku) v mestu Postojna (ali mestu Postojni). Namenjen je šolarjem Srednje šole Franceta Prešerna. Prvi dan ekskurzije bodo preživeli na otoku Vis (otoku Visu). Prenočili bodo v Vili Hrošček (ne Vili Hroščku).