" Ideja za ustanovitev omenjene zveze je vzniknila na vseslovenskem kongresu romske civilne družbe, ki je pod naslovom »Soodločanje Romov pri zadevah javnega pomena« potekala 12. aprila lani v državnem svetu" je pojasnil Darko Rudaš. Foto: Bogdan Miklič Foto:

Kot je dejal Rudaš, je bila nova romska zveza ustanovljena zato, ker želijo boljši jutri za vse. "Romska manjšina je dosegla raven, ki omogoča razvoj moderne, participativne demokracije znotraj romske skupnosti," ugotavlja.
Ideja za ustanovitev omenjene zveze je vzniknila na vseslovenskem kongresu romske civilne družbe, ki je pod naslovom Soodločanje Romov pri zadevah javnega pomena potekala 12. aprila lani v državnem svetu. Na podlagi razprav so se odločili nadgraditi romsko civilno družbo, zato so podpisali deklaracijo, s katero so izrazili namero po ustanovitvi zveze, ki naj združuje tako romske kakor tudi druge organizacije in posameznike, ki se iskreno zavzemajo za boljši položaj Romov.
"Zveza formalno še ni ustanovljena. Ustanovitelji smo na petkovem zboru zgolj sprejeli sklep o ustanovitvi in pooblastili izvršni odbor, da začne postopke za ustanavljanje. Ko bodo vse formalnosti urejene, bomo pripravili ustanovni zbor, kjer bomo sestavo, delovanje in smernice nove zveze predstavili tudi javnosti," je pojasnil Rudaš.
Sedež zveze bo v Trebnjem, saj postaja po Rudaševem mnenju trebanjska občina s svojim pozitivnim pristopom k reševanju romske tematike primer dobre prakse, romsko naselje Hudeje pa svetilnik razvoja. "Ker ima zveza namen povezovati vse regije, kjer so naseljeni Romi, se nam je zdelo primerno, da sedež umestimo na Dolenjsko, v naselje Hudeje," je dejal.
Pobudniki omenjene zveze so odločeni dvigniti romsko manjšino pri nas na višjo raven z njenim povezovanjem z nacionalnimi predstavniki in vsemi prebivalci Slovenije. "Temelj delovanja zveze bo aktivni politični angažma. Prepričani smo, da bomo uspešni le prek sodelovanja z drugimi romskimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi, državo in vsemi njenimi prebivalci. Obstaja veliko načinov in poti sodelovanja, ki lahko izboljšajo življenje v skupnosti," je prepričan Rudaš, ki pristavlja, da točnega števila članskih organizacij in posameznikov, vključenih v zvezo, ne morejo napovedati. Na zboru v Hudejah je članstvo potrdilo 12 romskih in neromskih organizacij.
"Romska manjšina je še vedno najbolj neizobražen in najbolj izločen del slovenske družbe. S številnimi izzivi se moramo spoprijeti Romi sami, pri čemer moramo sodelovati z državo in svetom romske skupnosti kot tudi drugimi nevladnimi organizacijami, vključno z Zvezo Romov Slovenije. Samo odgovorna in povezovalna politika bo lahko prinesla uspeh in napredek vsem Romom," meni Rudaš.
V roku enega leta od ustanovitve namerava nova romska zveza pripraviti in sprejeti strategijo dela. Poudarek bo na izobraževanju, varovanju človekovih pravic, politični participaciji, izboljšanju bivalnih razmer v romskih naseljih in njihovi legalizaciji, razvoju kulturne identitete Romov v Sloveniji ter ozaveščanju večinske in manjšinske družbe o pomenu sobivanja. "Ker se šele povezujemo, se bo treba v prvih dveh letih delovanja posvetiti izbranim temam, ki jih ocenjujemo kot prioritetne. V prvih dveh letih bomo vsi člani nove zveze delovali naprej kot do zdaj ter zvezo obveščali o svojih dejavnostih," napoveduje Rudaš.
Za MMC Bogdan Miklič